عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه پیش رو دارید پژوهشی است که به منظور بررسی کارآمدی برنامه درسی فیزیک سال سوم رشته ریاضی فیزیک انجام گردیده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شهر تهران است که به طور تصادفی5 منطقه و از هر منطقه 2 دبیرستان و از هر دبیرستان دو کلاس پسرانه انتخاب گردیده است ، ضمنا دبیران فیزیک دبیرستان های مربوطه و نیز 10 تن از کارشناسان آموزش علوم و برنامه ریزی درسی نیز به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری دادها ، پرسشنامه محقق ساخته ، جهت نظرخواهی از دانش آموزان ، دبیران و کارشناسان بوده ...