عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1005

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در فصل اول این پایان نامه به تاریخچه، مبانی و روش‌های تولید پالس‌های فمتوثانیه پرداخته شده و سپس به نظریه اندرکنش این پالس‌ها با سیستم‌های اتمی و مولکولی و به برخی از مکانیزم‌های مهم تجزیه مولکول‌ها در اندرکنش‌ با پالس‌های الکتریکی اشاره شده است. در فصل دوم روش‌های عددی لازم در پایان نامه توضیح داده شده‌اند. در فصل سوم الگوریتم ژنتیک پیوسته برای طراحی شکل بهینه پالس‌ها معرفی شده است. باید خاطر نشان ‌کنیم که مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه محدود به الگوریتم ژنتیک گسسته بود ...

در اثر برهمکنش باریکه پرانرژی با ماده، فرایند برانگیختگی و یونیزاسیون اتم‌ها و بدنبال آن فلورسانس پرتو ایکس مشخصه ایجاد می‌شود. در برهم‌کنش باریکه مولکولی پرانرژی با ماده، پدیده‌های منحصربفرد اثر همسایگی و انفجار کولنی مشاهده شده است. در این پروژه پژوهشی برای مطالعه برهمکنش باریکه مولکولی با ماده، بهره اشعه ایکس مشخصه برهم‌کنش ناشی از باریکه مولکولی 2H+ با باریکه اتمی +H مقایسه شده است. باریکه یونی اتمی و مولکولی با انرژی‌های 1 تا MeV/amu 1/4 با هدف‌های Cu، Mn وAl با اعداد ا ...

در این پروژه اندرکنش لیزرهای پالس کوتاه با شدت بیش از 1015 وات بر سانتی متر مربع که با تعداد زیادی از اتمهای گازهای نادر در حدود500 تا 100000 که خوشه های اتمی در ابعاد نانویی تشکیل می دهند بررسی شده است. در این کار مدل اندرکنشی نانوپلاسمایی بکار گرفته شده است. در این مدل از رژیم غیر اختلالی استفاده می شودکه میدان الکتریکی کمی بیش از میدان های باندهای اتمی می‌باشد که پتانسیل پاندرماتیو 10 - 0.1 کیلو الکترون ولت حاصل میشود و برای آن نیاز به شدت لیزر 1017 - 1015 وات بر سانتی ...

بیناب‌نگاری فروشکست القایی لیزری یک روش بیناب‌نگاری گسیل اتمی است، که به منظور بررسی کیفی و کمی عناصر تشکیل دهنده مواد استفاده می‌شود. از روی طول‌موج‌های خط‌های طیفی طیف اندازه‌گیری شده عناصر تشکیل دهنده ماده شناسایی می‌شود درحالیکه شدت هر خط گسیلی در تعیین غلظت عناصر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اثر خودجذبی به عنوان یکی از خطاهای مهم این روش تأثیر بسزایی در کم شدن شدت خطوط گسیلی بیناب دارد. هم‌چنین بر روی محاسبه دمای پلاسما که از مهمترین پارامترهای مورد استفاده در بررسی کمی اس ...

پروتئین‌ها توالی‌های اختصاص DNA را نه تنها از طریق برهمکنش مستقیم بین آمینواسیدها و بازها،بلکه به طور غیرمستقیم بر اساس ساختار و تغییرشکل‌پذیری بازهای DNAتشخیص می‌دهند(پردازش غیرمستقیم). تمرکز ما بر پاسخ مکانیکی توالی‌های DNAبه تنش‌های خارجی است. برای این منظور ما با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در سطح اتم و استفاده از داده های X-ray کریستالوگرافی ، چندین کمپلکس پروتئین ،DNAمانند کمپلکس اتصال به TATA boxو کمپلکس سرکوبگر لاکتوز DNA?را شبیه‌سازی کرده‌ایم. این کمپلکس‌ها ...

در این پایان‌نامه به بررسی اندرکنش نور و هنگردی از اتم‌های به دام افتاده در رژیمی می‌پردازیم که در آن، اثرهای متقابل نور و ماده به طور هم‌زمان قابل مشاهده هستند و در ضمن، ویژگی‌های کوانتومی آنها به یک اندازه بروز می‌کنند. چنین اندرکنشی به طور ذاتی دارای سرشت غیرخطی است و منشأ این غیرخطیت در همان اثر متقابل نور و ماده نهفته است. از طرف دیگر، چنانچه چگالی هنگرد اتمی بزرگ باشد نوع دیگری از غیرخطیت بروز می‌کند که حاصل از برخوردهای اتمی است. یکی از مناسب‌ترین سامانه‌ها برای مطالعه ...

دو چیز که تقریبا در تمام قسمت های جهان وجود دارد، ذرات باردار و پلاسما هستند. اثر متقابل این دو به عنوان یکی از موضوعات جالب در فیزیک پلاسما به شمار می رود که پلاسمای غبارآلود نام دارد. پلاسمای غبارآلود یک گاز یونیزه شده حاوی ذرات غبار بااندازه های مختلف از ده ها نانومتر تا صدها میکرون می باشد. زمانی که میانگین انرژی پتانسیل الکترواستاتیک به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از میانگین انرژی جنبشی باشد، کریستال پلاسمای غبارآلود در پلاسمای غبارآلود رخ می دهد. پیکربندی کریستال ها به طو ...

معادلات حرکت ماکسول-بلوخ اپتیکی را در حضور نیروی لانژوین کاواک در نظر می گیریم و افت و خیزهای ایجاد شده در دامنه و فاز میدان الکتریکی کاواک و دامنه ی وارونی جمعیت اتمی را به دست می‌آوریم. سپس با استفاده از مفهوم تابع همبستگی شارهای نوفه‌ی پمپاژ، گسیل خودبه‌خود و گسیل القایی را برای لیزرهای کلاس C محاسبه می کنیم. اولاً شار نوفه ها با افزایش فاصله ی فرکانسی بین فرکانس گذار اتمی و فرکانس تشدید کاواک افزایش می یابند. ثانیاً نمایه ی شار نوفه ی گسیل القایی کاملاً مشابه با نمایه ی ب ...

طیف جذبی و گسیلی تعدادی از کمپلکسهای آلی – معدنی در حلالهای با قطبیت متفاوت در محدوده 800 - 300 نانو‌متر در دمای اتاق مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش سولواتوکرومیک، ممان دوقطبی مواد درحالتهای پایه و برانگیخته در محیطهای حلالی مختلف بدست آمده است. رفتار سولواتوکرومیکی و برهمکنشهای حلال و حلشونده مواد با پارامترهای قطبیت حلال مورد آنالیز قرار گرفتهاند. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر انحلال در توتومریسم و پیکربندی مولکولی (شکل و هندسه) مواد در محیط‌های حلالی با قطبیت ...