عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه پیشه رو دارید پژوهشی است که به ارزش‌یابی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده فیزیک سال دوم متوسطه در شهر تهران می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق معلمان فیزیکی بودند که در سال تحصیلی 89-88 در شهر تهران مشغول به تدریس بودند و همچنین دانش‌آموزانی که در کلاس آنها مشغول به تحصیل و یادگیری بودند. این پژوهش بنا بر ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و سوالها از نوع مطالعات برآوردی و ارزشیابی است و از نظر اجرایی در زمره پژوهشهای زمینهیابی قرار دارد. به منظور انتخاب نمونه مورد نظر در این تحقیق ا ...

با توجه به بحران انرژی در عصر حاضر، جوامع به دنبال منابعی از انرژی هستند که پایانناپذیر بوده و آلودگی محیطزیست را به دنبال نداشته باشد، همچنین به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد. در راستای تنوع بخشی به منابع انرژی، ضروری است که انرژی های تجدید پذیر در سبد انرژی کشورها سهم بیشتری داشته باشند. از مهم ترین منابع انرژی تجدیدپذیر، انرژی باد است که میتوان توسط توربین بادی آن را مهار کرد و بدین وسیله برق تولید کرد. حال با وجود مناطق بادخیز فراوان و پتانسیل بالای باد در دنیا، توسعهی ...

کتاب درسی در سیستم آموزشی کشور ما منبع اصلی آموزش است و چگونگی سازماندهی آن در نحوه یادگیری دانش‏آموزان اهمیت بسیاری دارد در نتیجه ارزشیابی محتوای کتاب درسی امری ضروری است. همچنین ایجاد درک صحیح در دانش‌آموزان نسبت به مفاهیم درس علوم برای کاربرد درست آن‌ها در زندگی روزمره اهمیت دارد. به این علت پژوهش حاضر به ارزشیابی سازماندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم پرداخته است. اهداف پژوهش عبارت نبودند از 1- تعیین ملاک‌هایی ارزشیابی سازما‌ندهی محتوای کتاب‌های درسی علوم ابتدایی، راهنمایی ...

این پایان نامه، پژوهشی است که به ارز‌یابی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده فیزیک سال اول متوسطه در شهر تهران می‌پردازد. در این پژوهش جامعه آماری، معلمان فیزیکی بودند که در سال تحصیلی 89-88 در شهر تهران مشغول به تدریس بودند و همچنین دانش‌آموزانی که در کلاس این معلمان مشغول به تحصیل و یادگیری بودند. این پژوهش بنا بر ماهیت موضوع پژوهش، هدف‌ها و سوال‌ها از نوع مطالعات برآوردی و ارزشیابی است و از نظر اجرایی در زمره پژوهش‌های زمینه‌یابی قرار دارد. به منظور انتخاب نمونه مورد نظر در ا ...

در این پژوهش محتوای کتاب فیزیک و آزمایشگاه پایه اول دبیرستان(نظام سالی- واحدی) به روش مریل و ویلیام رومی و نظر سنجی از دبیران فیزیک منطقه 8 شهر تهران درسال تحصیلی 88-87 تحلیل و بررسی شد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که از روش تحلیل محتوا و نظرسنجی استفاده شده است و از آمار توصیفی(فراوانی ، میانگین و...) بهره برده شده است.در این پژوهش کتاب فیزیک 1بر اساس مدل طراحی آموزشی مریل تحلیل شد که میانگین نتایج بیانگر این مطلب است که نحوه رعایت ارائه کتاب بر اساس این مدل کمی ...

یکی از دلایل پویایی و کارآمدی نظام های آموزشی پیشرفته در کشورهای توسعه یافته این است که در آن نظام ها مدام روش های یاددهی – یادگیری را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند و همواره از بهترین روش ها و اثر بخش ترین آنها استفاده نموده اند . در دهه های اخیر از طرف متخصصین تعلیم و تربیت تلاش های زیادی صورت گرفته تا این امر تحقق یابد. این پژوهش به صورت کمی اثرات یادگیری مشارکتی و سنتی را در زمینه ی یادگیری و نگرش به درس فیزیک با هم مقایسه نموده است . هدف اصلی این پژوهش نیز برآورد و ...

در نظامهای آموزشی متمرکز نظیر ایران، کتاب درسی محور آموزش و یادگیری است و هیچ رسانه دیگری نمی تواند جانشین آن شود.بنابراین باید به شکل و طراحی کتاب به همان اندازه محتوای کتاب توجه شود؛زیرا کتابهایی می توانند توجه مخاطب را به خود جلب کنند و انجام یک مطالعه مستمر را فراهم سازند که با نیازهای روحی و روانی آنها همخوانی داشته باشند. در این پژوهش که به روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه ای انجام شده،گرافیک کتابهای درسی فیزیک در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور فرضیا ...

هدف از اجرای این پروژه پژوهش بررسی میزان بکارگیری روشهای تدریس فعال توسط معلمان فیزیک پایه اول متوسطه و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کرج در سال تحصیلی 90-1389 می باشد . شرکت کنندگان این پژوهش کلیه دبیران فیزیک پایه اول متوسطه می باشند آنها 93 دبیر به روش تصادفی انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته 49 سوالی می باشد . روش تحقیق از نوع زمینه یابی است . داده ها با استفاده از روشهای آمارتوصیفی ( میانگین و انحراف معیار ) و روشهای آمار استنباطی ( آنالیز واریانس یکطرف ...