عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پسته Linnaeus vera Pistacia یکی از محصولات کشاورزی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می‌شده است (صداقتی و همکاران، 1388)، از آفات کلیدی پسته که در سراسر پسته‌کاری‌های کشور حضور دارند و معمولا خسارت اقتصادی به گیاه و محصول پسته وارد می‌کنند، می‌توان به پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauter اشاره کرد. برای مهار خسارت این آفت گاهی درختان پسته تا شش مرتبه در سال سم‌پاشی می‌شوند، بنابراین، گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاه ...

سنجش فعالیت آنزیم های گوارشی می تواند به عنوان یک شاخص مطلوب جهت ارزیابی فرایند گوارش و شرایط تغذیه موجود استفاده شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دوره های مختلف گرسنگی، بر رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی کلمه، Rutilus rutilus در طی دوره گرسنگی و غذادهی مجدد بود. بدین منظور 4 تیمار (میانگین وزن هر ماهی 0/123 ± 1/68 گرم) در نظر گرفته شد. در تیمار اول (گروه شاهد) ماهیان دو بار در روز، تا حد سیری با غذای تجاری SFK تا پایان دوره آزمایش تغذیه شدند. تیمارهای دوم، سوم و چه ...

هدف این مطالعه یافتن زمان مطلوب تغییر عادت غذایی لارو ماهی سوف معمولی از غذای زنده به غذای مصنوعی می‌باشد. در این آزمایش لاروهای ماهی سوف با زئوپلانکتون‌های غربال شده استخری (عمدتا روتیفرها) و ناپلی آرتمیا از زمان تغذیه اولیه تا روز 16 پس از تفریخ غذادهی شده و سپس به سه گروه تغییر عادت غذایی در روزهای 16 (W16)، 22 (W22) و 28 (W28) پس از تفریخ تقسیم و با گروه شاهد (که تا پایان آزمایش غذای زنده خوردند) مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رشد (میانگین وزن حاصله 152/78 م ...

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در جیره غذایی بر روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و فاکتورهای خونی فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)، و تعیین سطح بهینه‌ی پروتئین این ماهی انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در قالب ٧ تیمار و ٣ تکرار صورت پذیرفت. پروبیوتیک در سه سطح ١، ٢ و ٣ گرم در کیلوگرم جیره غذایی مورد استفاده قرار گرفت و پروتئین در سه سطح ٣٥، ۴٠ و ۴٥ درصد جیره غذایی مورد استفاده قرار گرفت. بچه ماهیان فرشته ماهی به تعداد سه بار در روز ...

طی سال‌های ٩٠ - ١٣٨٩ از مزارع یونجه مناطق مختلف استان فارس به منظور جداسازي باكتري‌ مرتبط با بيماري‌ پژمردگي يونجه بازدید به عمل آمده و یونجه‌های دارای علائم پژمردگی و کوتولگی جمع آوری شدند. مناطق نمونه‌برداري شامل مزارع يونجه شهرستان‌هاي سپیدان، مرودشت، اقلید، نورآباد ممسنی، رستم و شیراز(منطقه باجگاه )بود. تعداد سی و دو جدایه ی باکتری با استفاده از محیط کشت‌های Nutrient Agar و NBY از بافت‌های آلوده جدا و بر اساس آزمون‌های استاندارد باکتری شناسی و واکنش زنجیره ای پلیمراز(PC ...

تعداد 560 قطعه جوجه گوشتی نر (راس 308) در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار توزیع شدند. گروه‌های آزمایشی شامل گروه‌ شاهد (جیره پایه)، ویتامین E (100واحد)، 3/0 پي‌پي‌ام سلنیوم آلی، 0/2 درصد آسپرین، 0/1 درصد پروبیوتیک (گالیپرو)، 125 پی‌پی‌ام آنتی‌اکسیدان صنعتی (لوکسیدان تی دی 30) و پوست انار 5(/1 درصد) بود. جهت القاء آسیت به آب آشاميدني پرنده‌ها 0/15 درصد کلرید سدیم افزوده شد. نتایج آزمایش نشان داد که آنتی‌اکسیدان ‌صنعتی در مقایسه با سایر گروه‌ها بهترین عملکرد را در کل ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مداخله تعدیل غذا خوردن هیجانی بر کاهش وزن، بهبود غذا خوردن هیجانی و افزایش شادکامی زنان چاق یا دارای اضافه وزن انجام شده است. تعداد 22 نفر زن که 25≤ BMI داشتند و بر اساس مقیاس غذا خوردن هیجانی (EES)، نمره آنها بیشتر از 72 بود، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (یعنی آزمایش و کنترل) جایگزین شدند، سپس هر یک از آزمودنی‌ها قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه‌های غذا خوردن هیجانی و شادکامی آکسفورد پاسخ دادند، و همچنین توسط وزنه د ...