عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 556

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تعیین اثرات مناطق تولید و سیستم انبارداری بر سن فیزیولوژی و عملکرد محصول سیب‌زمینی این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ده تیمار محل تولید بذر کرج-اصفهان-همدان-خراسان-اردبیل و شاهرود و سیستم انبارداری فنی کرج و انبار زارعین در محل تولید در 4 تکرار بمرحله اجرا درآمد که بذور از مناطق مختلف به انبار کرج تحویل داده شده و در حال حاضر در حال اجرای سیستم انبارداری می‌باشد و در بهار سال 1374 اقدام به کشت در مزرعه خواهد شد. ...

برای بررسی علل زرد شدن تاغزارهای دست کاشت ضمن انجام مطالعات اکولوژی لزوم تحقیقات روی فیزیولوژی و تغذیه گیاهی ایجاب نمود تا بررسیهای زیر انجام گیرد. در منطقه تپه‌های شنی تاغزارهای دست کاشت کاشان در یک پلات نیم هکتاری سه گروه چهارتایی پایه‌های دخرتی به شرح زیر انتخاب شدند. گروه اول درختان تا 70 درصد سالم، گروه دوم درختان تا 70 درصد زرد و بالاخره گروه سوم درختان دو قسمتی یعنی سالم و زرد توام(در اواخر شهریورماه). از شاخه‌های دوساله این درختان طی چهار فصل نمونه‌برداری شده و کلیه ا ...
 
هدف از اجرای این طرح پیدا کردن اثر هورمونهای نمو تیروئید بر رشد و نمو بیوشیمیائی و مورفولوژیک و مراکز مختلف سیستم عصبی موش در حال نمو میباشد. اجرای این طرح در حدود 2 سال خواهد گرفت . ...

پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina Stgr. Lepidoptera: Lymantriidae یکی از آفات درختان پسته است، که به صورت لارو زمستان گذرانی می کند. به منظور بررسی اثر تغییرات دمای محیط روی میزان ذخایر غذایی لاروهای زمستان گذران این حشره این ذخایر در لاروهای زمستان گذران وغیر زمستان گذران، لاروهای زمستان گذران طی ماه های مهر تا اسفند سال 1388 از باغ های پسته شهرستان رفسنجان جمع آوری شدند. در طول مدت زمستان گذرانی، در میزان پروتئین و چربی لاروها تغییرات معنی داری مشاهده نشد، اما ...