عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 796

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثرات عصاره‌ گياهان بومادران شيرازي و شنبليله بر پارامترهاي هماتولوژي و متابولیتهاي خون در رتهاي ويستار و بره‌هاي نر بلوچي، طی دو آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي با 4 تيمار بررسی شد. در آزمايش اول، عصاره بومادران با دوز mg/kg 300 (در mL 0.5 سرم فيزيولوژي) به صورت داخل صفاقي به 16 سر رت نر و با دوز mg/kg 50 (در mL8 سرم فيزيولوژي) به طور زير جلدي به 16 راس بره‌ نر، به مدت 1، 3 و 7 روز متوالي تزريق شدند. يك روز پس از آخرين تزريق، نمونه‌ گيري در رتها از شبکه خونی پشت کره چشم و د ...

هدف از اجرای این طرح پیدا کردن اثر هورمونهای نمو تیروئید بر رشد و نمو بیوشیمیائی و مورفولوژیک و مراکز مختلف سیستم عصبی موش در حال نمو میباشد. اجرای این طرح در حدود 2 سال خواهد گرفت . ...

اخیرا توجهات بسیاری به اثرات سودمند و کاربردهای باالقوه امواج فراصوت با انرژی پایین در سیستم‎های زیستی و فرآیندهای زیست فن آورانه معطوف شده است. مقدار سنجی پتاسیم یداید فروریختگی حباب‎های گازی را تحت تاثیر امواج فراصوت نشان داد. همچنین آشکارسازی رادیکال هیدروکسیل تولید شده در اثر تیمار با امواج فراصوت با استفاده از لومینول انجام شد. تحقیق حاضر به منظور درک بهتر تاثیرات امواج فراصوت بر فیزیولوژی سلول‌های گیاه جعفری (Petroselinum crispum L.) در کشت تعلیقی و تولید متابولیت‌های ث ...
  
هدف از اجراي اين پژوهش؛ بررسي تاثير هشت هفته فعاليت بدني ويژه بر متغيرهاي تركيب بدني و انعطاف‌پذيري عضلات دانش‌آموزان پسر10 و11 ساله بود. تعداد 36 نفر از دانش‌آموزان به روش هدفمند انتخاب، و به‌عنوان آزمودني مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهش در دو مرحله، پيش‌آزمون و پس‌آزمون؛ با دو گروه كنترل و تجربي، ( هر گروه 15 نفر و 6 نفر ذخيره) انجام شد. انعطاف‌پذيري پايين‌تنه و بالا‌تنه و شاخص توده‌بدني، نسبت اندازه دوركمر به باسن، درصد چربي، توده چربي و بدون‌چربي محاسبه شد. نتايج: تجزيه و ...

هدف از انجام مطالعه حاضر تعيين تاثير تخليه گليکوژني و اثر احتمالي لاکتات بر آزاد سازي RBP4 در حين تمرين استقامتي حاد بود. 10 نفر دانشجوي مرد فعال تربيت بدني بودند با ميانگين سني1.67±22.4، وزن 4.17±77.95 و شاخص توده بدني 1.69±21.65 به صورت هدفمند انتخاب و در تحقيق حاضر شرکت کردند. هر آزمودني در 4 مرحله مجزا با حداقل فاصله زماني يک هفته جهت سنجش Pmax، انجام تخليه گليکوژني و انجام فعاليت استقامتي حاد پس از آن(کوشش تخليه)، فعاليت استقامتي حاد(کوشش کنترل) و کلمپ لاکتات در آزمايشگ ...

مقایسه سطوح ترشح پایه هورمونهای Act کورتیزول - هورمون پرولاتین و کاتکوکومین هابین ساکنین مناطق جنگزده ورزمندگان بامناطق دورازجنگ ومردم عادی .دراین طرح مورد نظراست برای این منظور نمونه های خون وادرارازافرادگرفته شده ،کارهای آماده سازی برروی آنها انجام گرفته وتحت شرایط لازم وبااستفاده ازکیتهای تجارتی وروشی بانام اتورادیوگرافی هورمونهای آسی (تجزیه ) میگردندآنالیزهای آماری برروی نتایج بدست آمده صورت گرفته ،سپس گزارش کامل طرح تقدیم دانشگاه خواهدشد.ازنتایج بدست آمده قراراست مقاله ا ...
نمایه ها:

شماره بیماران مبتلا به بالارفتن فشارخون روزبروز افزایش می یابد،باوجودی که داروهای متعددی تاکنون برای مداوای اختلالات فشارخون ساخته شده است چون این عوامل دارای اثرات زیان بخشی نیزمی باشند،پژوهش کنندگان رشته های فیزیولوژی وفارماکولوژی در سراسر جهان میکوشندتاباتحقیقات خودترکیبات تازه ای رابااثر زیان آور کمتر در معالجه فشارخون معرفی نمایند.بنابراین ،باتوجه به طرح مذکور نتایج حاصل ازاجرای طرح مذکور نتایج حاصل‌ازاجرای طرح پیشنهادی شایدبتواند به حل قسمتی ازیکی از مهمترین مسائل پزشکی ...