عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این آزمایش به منظوربررسی تاثیر اسید پروپیونیک، سیترات سدیم، فیتاز میکروبی و اثرات متقابل آن‌هابر استفاده از فسفر فیتاتی در جوجه‌های گوشتی به مدت سه هفته با استفاده از270قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه نژاد”آرین“در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با9تیمار،3تکرارو10قطعه جوجه گوشتی درهرتکراررویبستر،انجامشد. گروههایآزمایشیشامل 1-جیره با کمبود فسفر در دسترس(جیره پایه) 2- جیره پایه + اسیدپروپیونیک 3- جیره پایه + سیترات سدیم 4- جیره پایه +آنزیم فیتاز 5- جیره پایه + اسید پر ...

دو آزمایش به منظور بررسی اثرات تزریق درون تخم‌مرغی و تغذیه 1αOHD3به همراه فیتاز و همچنین اثرات تغذیه 1αOHD3با سوپردوزینگ فیتاز بر عملکرد و سلامت پا در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح پایین کلسیم و فسفر تا پایان سن 28 روزگی انجام گرفت. تحقیق اول به صورت کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2×2 (تزریق و عدم تزریق درون تخم‌مرغی محلول حاوی 0/5 میکروگرم 1αOHD3 به ازای هر تخم‌مرغ در روز 18 ام انکوباسیون، تغذیه و عدم تغذیه جیره‌ای 1αOHD3به میزان 5 میکروگرم در کیلوگرم دان، تغذیه ...

آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار 15 قطعه ای جوجه خروس سویه راس 308 به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج وآنزیم فیتاز در فاز‌های میاندان و پسدان بر عملکرد جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. در این آزمایش تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 به مدت 42 روز روی بستر پرورش یافتند. یک جیره ذرت- سویا به عنوان تیمار شاهد و نه جیره آزمایشی حاوی سطوح 10 و 20 درصد سبوس برنج در فاز میان دان (24-10 روزگی) و پسدان (24-‌42 روزگی) به گونه‌ای با و بدون آنزیم فیتاز بر ...

این آزمایش روی 624 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 برای تعیین اثرات سطوح مختلف کلسیم بر پاسخ جوجه‌های گوشتی نر و ماده به افزودن آنزیم فیتاز به جیره غذایی با استفاده از طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل(2×2×3)انجام گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل دو سطح کلسیم (0/6 و1/0 درصد) و سه سطح فیتاز (0 ، 500 و 2500واحد درهرکیلوگرم جیره)و دو جنس (نر و ماده) بودند که هر کدام روی4 تکرار، هر تکرار متشکل از 13 قطعه به مدت 28 روز مورد آزمایش قرار گرفتند.نتایج نشان دادکه کاهش سطح کلسیم جیره بطور معنی ...

مقدمه: اسید فیتیک یا مونواینوزیتول هگزافسفات ترکیب اصلی فسفر در غلات،حبوبات و دانه های روغنی که بخش عمده ای از رژیم غذایی انسان و حیوانات را تشکیل می دهند می باشد. اسید فیتیک با املاحی نظیر کلسیم،آهن ،روی و منیزیوم،نمک های غیر محلول ساخته و به عنوان شلاتور این املاح مانع از جذب املاح از روده کوچک می گردد.مطالعات بسیاری جهت استفاده بهینه از فسفر مواد غذایی که بخش عمده ی آن به صورت فسفر غیر قابل دسترس و متصل به اسید فیتیک است صورت گرفته تا از این طریق هزینه ی ناشی از تأمین مین ...

تعداد 270 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در یک طرح بر پایه بلوک کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل 3×3 با 9 تیمار آزمایشی، سه تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار از سن 7 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره ها بر پایه ذرت-سویا و حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک (0، 3 و 6 درصد) و جیره های حاوی سطوح مختلف آنزیم فیتاز میکروبی (0، 500 و 1000 واحد فعال آنزیم) بودند. صفاتی نظیر مصرف خوراک، وزن بدن، افزایش وزن هفتگی، ضریب تبدیل خوراک، صفات مربوط به لاشه، وزن نسبی اندام های حفره بطنی، ...

این آزمایش به منظور بررسی تفاوت سه هیبرید ذرت با و بدون آنزیم فیتاز و اثرات آنها بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی، در جوجه‌های گوشتی سویه تجاری راس 308 صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل 2×3 در 3 تکرار و تعداد 20 قطعه جوجه گوشتی یک روزه در هر تکرار انجام گرفت. آنزیم فیتاز در دو سطح صفر و 0/05 درصد جیره و هیبرید ذرت در سه سطح ذرت تجاری، SC704، SC500 مورد مطالعه قرار گرفتند. مطابق نتایج، علیرغم اثرات معنی-دار آنزیم فیتاز و نوع ...

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مکمل روی و سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر ایمنی، عملکرد و پارامترهای استخوانی جوجه‌های گوشتی بود. برای این منظور از 144 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 تجاری استفاده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار (2 × 3)، که هر تیمار شامل 4تکرار و 6 جوجه در هر تکرار انجام گرفت. برای این منظور از سه سطح مکمل روی (0، 50 و 70 میلی‌گرم درکیلوگرم جیره) و کلسیم به فسفر در دو سطح (9/0 به 45/0 و 6/0 به 3/0 درصد جیره ) استفاده شد. به ...

به منظور بررسي تاثير اسيد آسکوربيک و مخمر ساكارومايسيس سرويسيا بر کارايي آنزيم فيتاز، در جيره‌هاي با کمبود کلسيم و فسفر، بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي، دو آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي انجام شد، در هر آزمايش 165 قطعه جوجه خروس گوشتي يك‌روزه سويه راس 308 ، طي يك دوره 42 روزه مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمايش اول به جيره شاهد منفي(جيره با کمبود کلسيم و فسفر)، اسيد آسکوربيک (صفر و 0/03 درصد) و آنزيم فيتاز (صفر و 500 واحد) اضافه گرديد و نتايج به دست آمده با جيره شاهد مثبت (جيره ب ...