عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تغییر اقلیم، ممکن است خطرپذیری زراعت در شرایط دیم بالا رود. فراهمی رطوبت و نیتروژن دو عامل کلیدی در زراعت دیم است. به منظور بهبود کارآیی استفاده از رطوبت، استفاده از مواد تنظیم کننده رشد (نظیر کلرمکوات کلرید) از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، برای بررسی واکنش چهار رقم گندم دیم (آگوستا، نیک نژاد، آذر2 و فاین 15) به کند کننده رشد (کلرمکوات کلرید) و سطوح کود نیتروژن (صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار)، پژوهشی در دو سال زراعی 86-1385 و87-86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ...

امروزه به خوبی روشن است که توسعه پايدار و همه جانبه هر كشوري در گرو مديريت صحيح منابع طبيعي آن كشور است كه اين مسئله خود بر پايه شناخت استعدادها و توان اكولوژيك اكوسيستم‌هاي طبيعي و درك همه جنبه‌هاي زيست شناسي گياهان استوار مي‌باشد. جنگل‌هاي بلوط غرب از نظر مسائل اقتصادي و اجتماعي و حفاظتي بسيار مهم بوده و حفظ آنها مستلزم اعمال مدیریت صحیح در قالب توسعه پایدار در آنها است. که این خود خود مستلزم شناخت گونه‌های مختلف تشکیل دهنده آن از نظر نیازها و خواسته‌های اکولوژیکی و عکس الع ...

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی گیاه نخود رقم جم آزمایشی درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تنش خشکی از طریق قطع آبیاری تا زمان رسیدن رطوبت خاک به 20 درصد ظرفیت زراعی در مراحل گیاهچه‌ای، رشد سریع، گلدهی، غلاف دهی و دانه بستن اعمال شد. در این آزمایش صفاتی از قبیل طول وتعداد شاخه جانبی، وزن خشک برگ، تعداد غلاف در بوته، وزن دانه در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و شاخص های رشد در طو ...

به منظور مطالعه تاثیر پتانسیل ماتریک خاک یا به عبارتی دیگر تنش خشکی بر بیماری پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f. sp. lycoperseci در گوجه فرنگی تحت شرایط گلخانه ای از دورهای آبیاری1، 3، 5، 7 و 9 روز استفاده گردید. گیاهان گوجه فرنگی در زمان 6 هفتگی به داخل گلدان های بزرگ 7 کیلویی انتقال داده شده و عامل بیماری فوزاریوم نیز همزمان به خاک گلدان های مورد نظر وارد گردید. تیمارهای خشکی با دور های آبیاری گفته شده شروع شد که هر کدام از این تیمارها دارای 8 تکرار بودند. از این تعدا ...

از آنجا که کاشت گیاه نخود زراعی در بیشتر مناطق تحت کشت این محصول از جمله ایران، به صورت دیم صورت می پذیرد؛ تنش خشکی عامل اصلی محدود کننده عملکرد آن به شمار می‌رود. بررسی جاری با هدف مطالعه رابطه محتمل بین بیان ژن cpdhn1 -کاندیدای تحمل به خشکی در نخود- و صفات مورفولوژیکی حائز اهمیت متحمل کننده گیاه نسبت به تنش مذکور صورت گرفت. تنش 25% ظرفیت زراعی در مرحله گلدهی برژنوتیپ هایی با سطوح متفاوت تحمل به خشکی اعمال گردید و صفات مورفولوژیک در مراحل پیش از تنش، تنش و بازیابی اندازه گیر ...

برای بررسی اثر تنش کم آبی در مراحل رویشی و زایشی روی تعدادی از پارامترهای فیزیولوژیکی، بیوماس، عملکرد دانه و میزان اسانس شوید ایران، دو آزمایش در سال های 1385 و 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا گردید. آزمایش ها به صورت بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار پیاده گردیدند. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل (شاهد) برای حصول 100% ظرفیت زراعی در طول دوره رشد، دو تنش ملایم (در حد 66% ظرفیت زراعی) و دو تنش شدید ( در حد 33% ظرفیت زراعی) در دو مرحله رویشی و زایشی بو ...

این پژوهش به منظور بررسی برهمکنش تیمار های مختلف سالیسیلیک اسید و شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گیاه دارویی آویشن باغی و رزماری صورت گرفت. در این پژوهش تیمارهای شوری در چهار سطح (0، 50، 100 و 150 میلی مول در لیتر) در شرایط کنترل شده گلخانه به کار گرفته شد. همچنین تیمارهای سالیسیلیک اسید در چهارسطح (0، 150، 300 و450 قسمت در میلیون) به صورت محلول پاشی برگی صورت گرفت. از آنجایی که در این پژوهش بیشترین افزایش معنی دار سطح برگ و کارایی مصرف آب لحظه ای در تیمار ...

آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) واقع در 16 کیلومتری شمال شرقی شیراز صورت پذیرفت. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات مختلف افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن از غلظت 350 به ppm750 بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت 4 تیمار آبیاری (FC، FC120%، FC80% و FC60%) بود. به منظور کنترل بهتر غلظت دی‌اکسیدکربن، با آغاز دوران 4 برگی گلدان‌ها به محفظه‌هایی چوبی با پوشش پلاستیک منتقل گردیدند. نتایج حاصله بیانگر اثر افزایشی غلظت دی‌اکسیدکربن بر رشد و ع ...

این پژوهش با هدف ارزیابی مکانیسم تحمل به تنش سرما در کلزا بر روی دو رقم پاییزه مقاوم به سرما اکاپی و رقم بهاره حساس به سرما Rgs003 در قالب یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. گیاهچه‌های دو رقم تا مرحله 4 برگی در دمای (شب/ روز) °C 22/16 رشد کردند، سپس نیمی از گلدان‌ها به اتاق سرما با دمای (شب/ روز) °C 10/3 به مدت 7 روز منتقل شدند. نمونه‌برداری از گیاهان شاهد و گیاهان تحت تنش در روزهای صفر، 2، 4 و 7 سرما صورت گرفت. وزن‌تر و خشک و درصد آب ...