عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش حاضر، حاصل ارزشیابی نهائی سریال کارتونی فوتبالیستها است که به منظور تعیین اثرات اصلی و جانبی سریال بر مخاطبان و همچنین بررسی میزان موفقیت برنامه در رسیدن به اهداف تعیین شده برای پخش آن انجام گرفته است . بنا بر یافته‌های این پژوهش ، کارتون فوتبالیستها از قدرت جذب بیننده بسیار زیادی برخوردار است به طوری که 99 درصد تماشاگر به آن بوده‌اند. کارتون فوتبالیستها به دلیل برخورداری از جنبه‌های پرتحرک ارزشی و فضای شاد و پرهیجان بیشتر مورد علاقه مخاطبان پسر و گروه سنی 10 ...

- میزان شنوندهء رادیو: 3 درصد - میزان بینندهء تلویزیون: 84 درصد - میزان بینندهء برنامه‌های کودک و نوجوان: 77 درصد - پربیننده‌ترین برنامهء کودک و نوجوان شبکهء اول: سریال کارتونی "فوتبالیستها" (بعدازظهر) با 68 درصد - پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان شبکهء دوم: سریال کارتونی "هایدی" (بعدازظهر) با 20 درصد - میزان بینندهء برنامه‌های بزرگسالان: 51 درصد - پربیننده‌ترین برنامهء بزرگسالان شبکهء اول: سریال "بهترین تابستان من" با 39 درصد - پربیننده‌ترین برنامهء بزرگسالان شبکهء دوم: فو ...

در این تحقیق با 708 نفر از کودکان و نوجوانان 10 تا 17 سالهء ساکن شهر تهران مصاحبه شد که مهمترین نتایج آن به شرح زیر است : -1 در میان بخشهای مختلف برنامه‌های کودک و نوجوان، 92 درصد کارتونها را تماشا می‌کنند و در مجموع 66 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان به کارتونهای خارجی علاقه‌مندند. -2 75 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان کارتون "فوتبالیستها" را به عنوان بهترین کارتون نام برده‌اند همچنین این کارتون چه از نظر موسیقی و چه از نظر داستان از نظر مخاطبان بهتر از سایر کارتونها بوده است . ...

روز مورد بررسی جمعه 1376/12/25 -میزان شنونده رادیو 6 درصد - میزان بیننده تلویزیون 84 درصد - میزان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان 68 درصد - پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان سریال کارتونی "فوتبالیستها" 50 درصد - میزان بیننده برنامه‌های بزرگسالان 55 درصد - پربیننده‌ترین برنامه بزرگسالان سریال خارجی "قصه‌های جزیره" 30 درصد. ...

به منظور آگاهی از نظر کودکان و نوجوانان شهر تهران درباره سریالهای کارتونی و غیرکارتونی اعم از خارجی یا داخلی برنامه کودک و نوجوان در تاریخ 1376/4/11 از آنان نظرخواهی شده گروه نمونه کودک و نوجوان 657 نفر از افراد 7 تا 15 سال بودند. چکیده یافته‌های این نظرخواهی به شرح زیر است : - از مجموع کل پاسخگویان، 91 درصد از کودکان و نوجوانان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان هستند. - 42 درصد بینندگان برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء اول" و 11 درصد برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء دوم" را تماش ...

به منظور آگاهی از میزان استقبال مخاطبان کودک و نوجوان از برنامه‌های تلویزیون، بویژه برنامه‌های کودک و نوجوان و همچنین دستیابی به نظر آنان، امور سنجش برنامه‌ای مرکز تحقیقات ، به بررسی نظر مخاطبان کودک و نوجوان پرداخت . نتایج حاصله از بررسی این گزارش نشان می‌دهد که: - 88 درصد از جامعه مورد بررسی تماشاگر برنامه‌های تلویزیونهی در نوروز 1375 بوده‌اند. - براساس نتایج به دست آمده سریال کارتونی "فوتبالیستها" با 84 درصد بیننده، پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان شبکه اول تلویز ...
 
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پلایو متریک بر سطوح هورمون رشد، کورتیزول و نسبت هورمون رشد به کورتیزول در فوتبالیست های نخبه زن بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش، 19 فوتبالیست نخبه زن به مدت 8 هفته در تمرینات پلایو متریک شرکت نمودند و در 2 نوبت پری تست و پست تست قبل از شروع تمرین وبعد از 8 هفته تمرین در ساعت 8 9-صبح از آنها نمونه خون گرفته شد. جهت آنالیز آماری با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف (k-s) نرمال بودن داده ها تایید شد. سپس جهت مقایسه هورمون رش ...