عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کلرو کربونیل فنیل کیتین به طریقه دی هیدروژناسیون از فنیل مالونیل کلرید بدست می آید . این کیتین در ضمن عمل تقطیر از اسید کلرید مربوط به طریقه دی هیدروژناسیون گرمایی تهیه می شود ، به طوری که پروتون اسیدی به همراه اتم کلر به سهولت در دمای بالا از مولکول اسید کلرید خارج می گردد ، بدون آنکه از باز تری اتیل آمین استفاده گردد . کلرو کربونیل فنیل کیتین یک ماده بسیار پایدار است به نحوی که می توان آن را برای مدت طولانی در درجه حرارت اتاق بدون هیچ دیمریزاسیون نگهداری کرد . از واکنش ب ...

در این پژوهش با روش نظری و با استفاده از کد محاسباتی سیستا (SIESTA) که بر اساس نظریه تابعی چگالی (DFT) می‌باشد و در چارچوب تقریب‌های تبادلی- همبستگی LDA و GGA، خواص الکترونی مولکول خالص تتراسین(n=4) و نیز با قرار دادن یک، دو و چهار حلقه فنیل بر روی جایگاه‌های متفاوت مولکول، محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که اندازه گاف HOMO-LUMO و انرژی حالت پایه برای مولکول تتراسین، به ترتیب 1/72 و 2972/47- الکترون ولت می‌باشد و هر قدر تعداد حلقه‌های فنیل بر روی مولکول تتراس ...

در این طرح پژوهش ثابت پایداری های دی اکسو و انادیوم با لیگاندهای گلیسین، گلیسیل - گلیسین، آلانین، آلانیل - گلیسیل - آلانین، آلانیل - گلیسین، و فنیل آلانیل - گلیسین به روش اسکتروفتومتری در 25 درجه سانتیگراد و در قدرت یونی ثابت پرکلرات سدیم اندازه گیری و در خاتمه مقایسه خواهند شد. همچنین در راستای اندازه گیری فوق ثابت پروتونه شدن لیگاندها نیز در شرایط مشابه تعیین خواهند گردید. ...

کار انجام گرفته در این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد. بخش اول به سنتز تک ظرفی، سه ترکیبی، واکنش بین 5- آمینو-1-فنیل-3-متیل پیرازول (1) و مشتقات بنزآلدهید (2) و اوره در حلال آب/ اتانول در شرایط رفلاکس پرداختیم. ما انتظار ترکیب (3) را داشتیم. اما با شواهد حاصل از طیف‌های HNMR مشاهده کردیم که محصول ما (4) بود. رفلاکس را به مدت 24 ساعت ادامه دادیم و به محصول (5) رسیدیم. Ar=C6H5, 4-MeC6H4, 4-HOC6H4, 4ClC6H4, 4(HO)5(H3CO)C6H3 بخش دوم به سنتز تک ظرفی مشتقات جدید 5-متیل-4-( ...

در این پژوهش ساختار ملکولی و پیوند هیدروژنی درون ملکولی ترکیب 3-آمینو پروپن تیال (APT) و 28 صورت بندی مختلف این ترکیب در سطح محاسباتی B3LYP و MP2 با تابع پایه 6-311++G** بررسی شده است. به علاوه محاسبات برای تمامی صورت بندی های APT در محلول آب و تتراکلرید کربن نیز در سطح محاسباتی B3LYP با تابع پایه 6-311++G** انجام شده و انرژی پیوند هیدروژنی صورت بندی هایی که این پیوند را دارند به روش RRM محاسبه شده است به کمک محاسبات توپولوژیکی (AIM) می توان در مورد دانسیته الکترونی پیوند ه ...

در این پایان نامه، یک روش ساده، حساس و سریع میکرواستخراج مایع-مایع پخشی برای پیش تغلیظ یونهای نقره (I) قبل از اندازه گیری توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله ای ارائه شده است. در این روش، ابتدا یون نقره (I) با لیگاند 1- فنیل-2،1-پروپان دیون-2- اکسیم تیوسمی کاربازون (PPDOT) کمپلکس تشکیل داده و سپس این کمپلکس بعد از تزریق مخلوط حلالهای استخراج و پخش کننده با نسبت حجمی بهینه به محلول نمونه آبی، به داخل قطرات حلال استخراج، استخراج شد. بعد از سانتریفیوژ کردن، فاز آلی حاوی یون نقره ته نشین ...

دراین پایان نامه برای بررسی اثر گروه الکترون دهنده متوکسی در واکنش فتوشیمیایی ‏‎4H‎‏-تیوپیران-1،1-دی اکسیدها ابتدا ترکیب 2 ، 6-دی آنیسیل-4-متیل-4-فنیل-‏‎4H‎‏-تیوپیران-1،1-دی اکسید سنتز شد و سپس واکنش فتوشیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت و نتابح با ترکیب 4-آنیسیل-4-متیل-2 ،6-دی فنیل-‏‎‏‎4H‎‏-تیوپیران-1،1-دی اکسید و ترکیب مدل 4-متیل-2 ، 4، 6-تری فنیل-‏‎4H‎‏-دی اکسید مقایسه شد . با تابش 2 ،6-دی آنیسیل-4-متیل-‏‎‏‎4H‎‏-تیوپیران-1،1-دی اکسید دوایزومر بی سیکلو سین- و آنتی- از مخلوط وا ...

چکیده ندارد.

این کوپلیمرها از هیدرولیز شاخه جانبی متیل استر، پلی متیل - گلوتامات با کنترل کردن هیدرولیز بدست میایند. مطالعه دستگاه اسپکتروسکپی IR بما نشان میدهد که تقریبا" تمام این کوپلیمرها بصورت a-helix میباشند اگرچه مقدار جزئی از فرم B در آنها دیده میشود. مطالعه X-ray diffraction نشان میدهند که دزیر 50 درصد هیدرولیز، هر دو حالت کریستالی و بی‌شکل در غشاهای کوپلیمری اولیه دیده میشود، ولی بالاتر از50 درصد هیدرولیز غشاهای کوپلیمر بصورت بی‌شکل هستند. زمانیکه درصد هیدرولیز کوپلیمر را زیاد می ...