عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی امکان افزایش کیفیت دانه گندم از طریق بالا بردن درصد پروتئین توسط مصرف ازت پس از دوران گلدهی، این پژوهش با 4 تیمار کودی در 3 تکرار در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی به مرحله اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل مصرف 4 یا 8 کیلوگرم کود اوره همراه سم فنیترتیون با 8 کیلوگرم سولفات آمونیوم همراه با سم فنیتروتیون همراه با یک تیمار شاهد بود. پس از برداشت محصول و محاسبات آماری مشخص شد که تیمار مصرف کود اوره به میزان 8 کیلوگرم در هکتار همراه سم فنیترتیون بیشترین درصد پروت ...

به منظور تعیین سطح حساسیت پشه های آنوفل ساکارووی نسبت به حشره کش های مالاتیون 5%، فنیتروتیون 1% و د.د.ت 4% تست هایی بر روی پشه های ماده خون خورده جمع آوری شده از دشت ارژن استان فارس، در سال 1376 انجام شد. تست ها براساس روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت در 4 تکارر 25 تایی انجام گردید. در نتیجه تماس پشه های بالغ با حشره کش های مالاتیون 5% و د.د.ت 4% در زمان های 15، 30، 60 دقیقه مرگ و میری معادل 1/53 ، 3/84 و 100 درصد برای حشره کش مالاتیون و 5/48، 4/85 و 100 درصد در مورد حشره کش ...

هدف اصلی این پایان نامه تعیین دزهای تفکیکی حشره کشهای پیرتروئید، شامل پرمترین، دلتامترین، لامبداسیهالوترین، اتوفن پروکس و سیفلوترین برای پشه انوفل استفنسی سوش طبیعی جمع آوریس شده از بندرعباس و سوش حساس پرورش یافته درآزمایشگاه بوده است. غلظت حشره کشها در 5 تست بشرح ذیل است: پرمترین در غلظتهای 0.1تا 1%، دلتامترین از 0.005تا 0.1%، اتوفن پروکساز 0.1تا 1%، لامبداسیهالوترین از 0.01تا 0.2%، سیفلوترین از 0.005تا 0.1%. در نتیجه دوسوش حشره در قبال حشره کشها بسیار شبیه هم بوده اند. دزها ...

جهت مقایسه اثر 4 حشره‌کش فنیتروتیون،(پریموفوس متیل امولسیون 50 درصد) اکتلیک به میزان دو لیتر در هکتار،(دکامترین‌امولسیون 3/5 درصد) دسیس به میزان 3 درصد لیتر در هکتار و(اتوفن پروکس امولسیون 20 درصد)، تریون به میزان 5 درصد لیتر در هکتار با شاهد بدون سمپاشی در دو مرحله آزمایش با طرح بلوکهای کامل تصادفی و در دو مزرعه علیه سن مادر و پوره سن به تفکیک در سال 1374 سمپاشی صورت گرفت و در هر مزرعه پس از سه بار آماربرداری از سن‌های موجود در هر کرت ، تجزیه و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن ...
نمایه ها:
گندم | 
مزرعه | 
دیم | 

در این مطالعه تاثیر حشره کش های رایج در کنترل سن گندم بر روی مراحل نابالغ، ظهور حشرات کامل از تخم های پارازیته مورد بررسی قرار گرفت. هر دو حشره کش، خروج پارازیتوئید از تخم میزبان را تحت تاثیر قرار قرار دادند، ولی رشد و نمو مراحل نابالغ آنها تحت تاثیر قرار نگرفت. این نشان می دهد که دیواره تخم های سن گندم مانعی عمده در برابر نفوذ حشره کش ها است. حشره کش فنیتروتیون فقط در روزهای ششم و هشتم ولی دلتامترین در تمام روزها، درصد ظهور حشرات کامل را بطور معنی داری کاهش دادند. ...

در‌بخش اول این پروژه حسگر الکتروشیمیایی جدیدی بر پایه‌ی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با گرافن اکسید کاهش یافته و نانوذرات سریم اکسید برای اندازه‌گیری فنیتروتیون مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات ریخت‌شناسی، ساختار و مشخصات الکترود اصلاح شده توسط روش‌های طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش پرتو ایکس، ولتامتری چرخه‌ای و طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی انجام گرفت. در‌ادامه پارامترهای مختلف تأثیرگذار بر حساسیت و انتخاب-پذیری روش نظیر pH، زمان پیش‌‌ت ...

تاثیر حشره کشهای رایج در کنترل سن گندم ‏‎Eurygaster integriceps‎‏ ، فنیتروتیون و دلتامترین ، بر روی زنبورهای پارازیتوئید ‏‎Trissolcus grandis‎‏ و ‏‎T.semistriatus‎‏ مطالعه شد. ...

بررسی اثر آب مورد استفاده در سمپاشی در مناطق کشاورزی اطراف اصفهان (تعداد 44 نمونه آب ) بر پایداری امولسیون پنج سم امولسیون‌شونده پرمصرف در این مناطق که عبارتند از فنیتروتیون (فرمولاسیون داخلی)، آزینفوس متیل (فرمولاسیون وارداتی)، اکامت (فرمولاسیون وارداتی)، دورسبان (فرمولاسیون وارداتی) و تری فلورالین (فرمولاسیون وارداتی) نشان داده است که: -1 پایداری امولسیون سم فنیتروتیون در دو نمونه آب با سختی کل 1830 و 3470 میلی‌گرم در لیتر که در بین سایر نمونه‌های آب از سختی بالاتری برخوردا ...

در این بررسی در دو فصل تابستان و پاییز (1380) نمونه‌های آزولا از مناطق از پیش تعیین شده در جنوب غربی (سیاه کشیم)، مرکز (هندخاله) و شرق (شیجان) تالاب تهیه گردید. استخراج ترکیبات ارگانوفسفره و ارگانوکلره از آزولا با استفاده از مخلوط حلال استن – متیلن کلراید و دستگاه سوکسیله صورت پذیرفت. جداسازی و شناسایی ترکیبات در نمونه‌های استخراج شده به ترتیب با دستگاههای GC-NPD و GC/MS نوع تله یونی و چهار قطبی انجام گرفت. مهمترین آلاینده شناسایی شده در این گیاه سم فنیتروتیون بوده که با روش ...