عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فنولوژی علمی است که به کمک آن می‌توان تغییرات فصلی و مورفولوژیکی را در گیاهان بررسی نمود. با آگاهی به فنولوژی گیاهان مهم زینتی هر منطقه می‌توان مناسبترین فصل بهره‌برداری و مدت استفاده از گیاهان راتعیین وسیستمهای صحیح بهره‌برداری از گیاهان را تنظیم نمود. از هر گونه گیاهی 5 اصله درخت انتخاب می‌شود. و در تمام مدت سال روزانه درختان و درختچه‌ها از نزدیک مورد مطالعه قرار گرفته و زمان شروع باز شدن جوانه‌ها، زمان ظهور برگ کامل، زمان ظهور غنچه، زمان ظهورگل، زمان اوج گلدهی، زمان پاین گ ...

در این طرح مراحل فنولوژی 11 گونه گیاه دارویی در تاریخ کاشت اول بهار اول تابستان تعیین گردید و از لحاظ میزان علفها هرز ، عملکرد و رسیدن به مراحل فنولوژی یادداشت برداری شد . ...

جهت تشخیص آمادگی مرتع برای ورود دام، جمع آوری داده هایی از فنولوژی گیاهان مرتع لازم است. گونه اشنان (Seidlitzia rosmarinus) از گونه های مهم و غالب درمناطق شور استان قم می باشد که به عنوان علوفه زمستانه درمراتع قشلاقی و هالوفیت مورد استفاده دامها قرار میگیرد. این گونه همچنین دارای مصارف دارویی و صنعتی نیز میباشد. تحقیق حاضر در مراتع حاشیه کفه نمکی حوض سلطان واقع در 35 کیلومتری شمال شرق قم بمدت 4 سال 1389- 1386 اجرا شد. در این مطالعه تعداد 30 پایه از گونه اشنان در داخل منطقه حص ...

با توجه به مسائل موجود در مراتع استان کردستان یکی از راه‌حلهای اساسی نجات این مراتع اعمال نوبت صحیح بهره‌برداری است . به همین دلیل با انجام بررسی فنولوژی تیپهای غالب انسان می‌توان مناسبترین فصل بهره‌برداری مدت زمان استفاده از این مراتع را تعیین و سیستمهای چرائی را تنظیم نمود. ...

یکی از مهمترین عوامل تخریب مراتع موجود عدم رعایت زمان مناسب چرا می‌باشد، زمان مناسب چرا هنگامی است که خاک و پوشش گیاهی آمادگی برای چرا داشته باشند، عدم رعایت این امر موجب تقلیل تدریجی قدرت تولید و زادوری گیاهان و بالاخره نابودی کامل آنها می‌گردد. پژوهش حاضر بر روی مراحل مختلف فنولوژی 8 گونه مهم مرتعی در ایستگاه تحقیقاتی خرکه کردستان به مدت 3 سال از سال 1372 تا 1374 به منظور شناختتاریخها و مدت زمان بروز پدیده‌های مهم فنولوژیکی گیاهان انجام گرفت . رشد طولی و مراحل فنولوژیک گونه ...

فنولوژی (ظهورشناسی) شاخه‌ای از علم است که روابط بین وقایع دوره‌ای بیولوژیکی موجودات زنده و تغییرات محیط را مطالعه می‌کند. وقایع طبیعی نظیر مهاجرت پرندگان، بیدار شدن جوانه درختان، گل‌دهی یا میوه‌دهی، فعالیت حشرات و تاریخ برداشت محصول همه این وقایع سالیانه می‌توانند با تغییرات فصلی یا اقلیمی در ارتباط باشند. مطالعه فنولوژی در اکوسیستم‌ها و اگرواکوسیستم‌ها از لحاظ علمی و عملی اهمیت زیادی دارد. تغییر اقلیم و مهاجرت گونه‌های اقالیم مختلف باعث ظهور عدم انطباق پدیده‌های زیستی با تغی ...

با توجه به اهمیت بررسی فنولوژی درختان جنگلی و با در نظر گرفتن اینکه، مطالعات فنولوژی به عنوان مطالعات پایه در مدیریت جنگل نقش موثری را دارا می‌باشد نظر به اهمیت روافزون مصرف چوب و یا نیازی که در آینده نیز به مراتب بیشتر خواهد شد باید در شناخت توده‌های جنگلی سریعا" اقدام نموده و در بالا بردن بازدهی کمی و کیفی آن کوشید و برای آنکه بهره‌برداری از منابع طبیعی و حفظ آنها عملی شود، باید عوامل مختلفی که در تغییر وضع آنها موثر است بررسی شود. به طور خلاصه باید به مطالعات اکولوژی هر یک ...

فنولوژی علمی است که به کمک آن می‌توان تغییرات فصلی و مورفولوژیکی را در گیاهان بررسی نمود با آگاهی به فنولوژی گیاهان مهم زینتی هر منطقه میتوان مناسبترین فصل بهره‌برداری و مدت استفاده از گیاه را تعیین و سیستمهای صحیح بهره‌برداری از گیاهان را تنظیم نمود. در فاز اول طرح 116 گونه از درختان و درختچه‌های منطقه Display باغ گیاهشناسی ملی ایران هر کدام 5 پایه و برخی سه پایه مورد بررسی قرار گرفت . مطالعات از این قرار است . -1 بررسی و یادداشت‌برداریها از مراحل فنولوژی گیاه -2 اندازه‌گیری ...
نمایه ها:

جهت بررسی مراحل رویشی و زایشی (فنولوژی) گیاهان مهم مرتعی در نقاط سردسیر استان لرستان، این طرح در سال 1375 در سه ایستگاه (زاغه، دورود و زالیان بروجرد) شروع کردید. در طی سال هر هفته و یا 15 روز یکبار مراحل فنولوژی (حوانه‌زدن، ساقه‌دهی، گلدهی، بذردهی، خواب و...) و ارتفاع رشد گیاه در فرم‌های خاص ثبت گردیده است . در این طرح مراحل فنولوژی از گیاهان مذتعی نظیر توت روباه، جاشیر، آگروپایرون، بروموس ، استیپا، سکاله و... انجام شده است . ...