عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلفا آنتی تریپسین ‏‎(AAT)‎‏ گلیکوپروتئینی است که در هپاتوسیت ها ساخته می شود و مقدار سرمی آن به شرایط عمومی بدن بستگی دارد و به این علت به آن پروتئین فاز حاد می گویند . جرم مولکولی آن حدود 52 کیلو دالتون است . این پروتئین به وسیله دو ژن که در بازوی کوتاه کروموزوم چهارده قرار دارند به صورت هم بارز بیان می شود . مهم ترین وظیفه این پروتئین ، مهار آنزیم هایی است که در جایگاه فعال خود دارای رزیدوی سرین هستند و به این علت آن را مهار کننده سرین پروتئاز ‏‎(Serine Protease Inhibitor)‎ ...

هموگلوبین کروپوروئیسن ناقل اکسیزن می‌باشد که نقش مهمی در حیات دارد. این روتبین از دو قسمت هم و زنجیره‌های تشکیل شده است . قسمت هم در تمام پستاندارن یکسان سات اما گولبین به علت گوناگونی اسیدهای آمینه آن در میان قسمتهای مختلف تفاوت دارد که این تفاوت به ورش اکلتروفوز قابل ردیابی است حتی در داخل یک گونه نیز تفاوتهایی در توالی زنجیرهای گلوبین ممکن است وجود داشته باشد مطالعه انواع فنوتیپ هموگلوبین در حیوانات بخصوص از شاخهای مهم در مطالعات ژنتیکی و وراثتی است و حتی ممکن است در حساسی ...
نمایه ها:
شتر | 

در این تحقیق ارتباط بروز بیماری ورم ملتحمه بهاره و فنوتیپ‌های آلفایک - آنتی‌تریپسین بررسی گردیده است . برای این کار 115 بیمار مبتلا به ورم ملتحمه بهاره و 90 نفر شاهد بررسی گردید. از بیماران و افراد نرمال خون وریدی تهیه شد و بر روی نمونه‌ها الکتروفورز کانونی بر روی ژل آکریلآمیدر PH305-605 انجام گردید. بعد از تعیین فنوتیپ نمونه‌ها مشخص شد که 50 درصد افراد بیمار دارای فنوتیپ غیر طبیعی (MIS, MIZ, MS) بود در حالیکه در گروه شاهد تنها 3ˆ4 درصد نمونه‌ها این فنوتیپ را داشتند. از طرفی ...

سابقه و هدف: با توجه به شیوع یووئیت و عوارض شناخته شده و وجود گزارشهایی مبنی بر نقش بعضی فنوتیپ های آلفایک- آنتی تریپسین با بروز بیماری و نظر به عدم اطلاع از وضعیت آن در کشور و به منظور تعیین رابطه فنوتیپ های آلفایک- آنتی تریپسین با یووئیت، این تحقیق بر روی مراجعه کنندگان به بیمارستان الزهرا (س) زاهدان طی سالهای 78- 1376 انجام گرفت. مواد و روشها: پژوهش حاضر به روش مورد و شاهدی (case-control) بر روی 103 بیمار یووئیت و 167 فرد سالم صورت پذیرفت. بررسی های تشخیصی یووئیت انجام و ...

آلفا=1=آنتی تریپسین ‏‎(a1At)‎‏ از عمده ترین سرین پروتئازهای سرم است. این پروتئین دارای فنوتیپ های مختلف می باشد که برخی از آنها باعث ایجاد نقص در سیستم ‏‎(a1At)‎‏ می گردند. در اثر نقص سیستم ‏‎a1At‎‏ بافت های مختلف مورد آسیب قرار می گیرند. از جمله این بافت ها می توان، کبد، ریه و کلیه را نام برد. در این مطالعه 60 نفر بیمار در محدوده سنی 7 تا 65 سال و 28 نفر فرد سالم در همان محدوده سنی به عنوان کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. از نتایج این مطالعه چنین بر می آید که دارای نقص در سیس ...

در شانزده بیمار مبتلا به سرطان پستان، حضور لکوسیت‌های ارتشاح یافته، فنوتیپ و چگونگی بروز شاخصهای نشان‌دهنده سطح فعالیت لنفوسیتهای ارتشاح یافته در بافت تومور با استفاده از روش فلوسیتومتری دورنگی نشان داده شد. آنالیز فلوسیتومتری بر روی سوسپانسیون سلولی تهیه شده به روش تجزیه مکانیکی و هضم آنزیمی بافت تومور بیماران مبتلا انجام شد. نتایج این بررسی در یازده بیمار مبتلا به کار سینوم مجرایی مهاجم نشان می‌دهد که : سلولهای CD45+، 5ˆ25 + 5ˆ32 درصد سوسپانسیون سلولی بافت تومور را تشکیل می ...

آلفا - یک آنتی تریپسین، گلیکوپروتئینی در سرم انسان است که چندین پروتئاز را مهار می‌کند. این مهارکننده پروتئاز، فاکتور غیراختصاصی، در دفاع هومورال به شمار می‌رود و تحت شرایط عفونت ، حاملگی بطور قابل ملاحظه‌ای در سرم افزایش می‌یابد. سلامت ریه منوط به حفظ تعادل پروتئاز - آنتی پروتئاز می‌باشد، و این پروتئین، نقش مهمی در حفظ این تعادل به عهده دارد. لذا تعیین آن در بیماریهای تخریبی بافت ریه از اهمیت بسزایی برخوردار است . مقدار نرمال آن در افراد سالم 130-328 mg/di می‌باشد. به دلیل ت ...

در بسیاری از نقاط دنیا بویژه مناطقی که امکان تولید انبوه در شرایط بهداشتی و تولید صنعتی برای بعضی از مواد غذایی وجود ندارد، از تخمیر مواد خام و تغییر ترکیب غذایی آنها توسط مخمرها، باکتریها و کپک ها استفاده می شود. فرآورده‌های مختلف لبنی از جمله پنیر از غذاهای تخمیری هستند که میکروارگانیسم‌ها نقش اصلی را در فرآیند رسیدن فرآورده ایفا می‌کنند. پنیر کوزه از دسته پنیرهای نیمه سخت و غیرپاستوریزه پرطرفدار بوده که بروش سنتی در مناطقی از آذربایجان غربی ساخته می-شود. هدف از انجام این ...

به منظور بررسی در توده‌های محلی سیر ایران و انتخاب یک یا چند لاین مناسب با درجه خلوص و یکنواختی مطلوبتر با استفاده از بذور محلی هشت منطقه مورد مطالعه قرار گرفت که در سال سوم اجرای این طرح فنوتیپهای برتر از داخل توده‌های محلی از لحاظ رنگ ، اندازه سیر و سیرچه، تعداد سیرچه، سلامتی و یکسری خواص کیفی از جمله درصد قند، اسیدیته، پروتئین انتخاب شدند از داخل توده محلی مازندران فنوتیپ صورتی رنگ و درشت با محور داخلی کوچک ، از داخل توده همدان دو فنوتیپ سفید و بنفش ، از داخل توده محلی زنج ...