عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 239

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح فلور این تیره به زبان فارسی نگاشته شده تعداد دو گونه جدید برای جهان شناسایی و نامگذاری گردید . یک گونه برای ایران بعنوان گزارش جدید و یک گونه تصحیح نام گردید . در مجموع تعداد 12 جنس و 19 گونه از فلور ایران شناسایی گردید . ...
نمایه ها:
فلور | 
ایران | 
   
طرح تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی در موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع در دست اجرای باشد و توافق شده و این بخش از فلور ایران به زبان فارسی خواهد بود که به طور مسبوط در اولین شماره فلور نوشته و منتشر گردیده است . خلاصه‌ای از این مشخاصت فلور به شرح زیر است .. الف : تنظیم محلی فلور: در تنظیم فلور جنس‌ها و گونه‌های با توجه به قرابت فیلوژنتیکی درکنار هم قرار خواهد گرفت . ب : زبان فلور: فلور به زبان فارسی نوشته شده ولی نام واحدهای رده‌بندی مراجع مربوط به واحدهای رده‌بندی، اسامی م ...
نمایه ها:
نگارش | 
فلور | 
ایران | 

طرح تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در دست اجرا می‌باشد و نگارش فلور ایران خانواده Nyctaginaceae جزئی از طرح مصوب فوق است . مشخصات کلی این طرح در شماره 1 کتابچه‌های طرح فلور شرح داده شده است . اجرای این طرح به لحاظ نبودن منبع مشخصی از مجموعه گیاهان بومی(فلور) ایران بصورت کامل و بر مبنای تخصصی گیاهشناسی یعنی با کلید شناسائی، شرح، تصاویر و پراکنش ، ضرورت پیدا می‌کند و براساس آن با تهیه فلور ایران به زبان فارسی هدف از اجرای طرح تحقق می‌آید. ...

طرح تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در دست اجرا می‌باشد که موسسه مطالعه خانواده گزنه و نگارش فلور مربوط به آن را به اینجانب واگذار کرده است . مشخصات طرح در ملی تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی خواهد بود که بطور مبسوط در اولین شماره فلور نوشته و منتشر گردیده است . خلاصه‌ائی از مشخصات فلور بشرح زیر است : الف : تنظیم و توالی گونه‌ها: از قلم افتاده در تنظیم فلور جنسها و گونه‌ها با توجه به قرابت و نزدیکی در کنار هم قرار خواهند گرفت . ب : ...
نمایه ها:
نگارش | 
فلور | 

طرح تهیه و نگارش فلور ایران به فارسی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در دست اجرا می‌باشد و نگارش فلور ایران خانواده Aristolichiaceae جزئی از طرج مصوب "تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی" است . مشخصات طرح در طرح ملی مذکور بطور مبسوط در شماره 1 این فلور شرح و منتشر گردیده است . الف - تنظیم وتوالی: در تنظیم فلور جنس و گونه‌ها با توجه به قرابت و نزدیکی درکنار هم قرار خواهد گرفت . ب - فلور به زبان فارسی نوشته شده ولی نام واحدهای رده‌بندی مراجع مربوط به واحدهای رده‌بندی اسامی مت ...

مشخصات فنی فلور دراولین شماره بطور کامل وواضح نوشته شده ومنتشر خواهدگردیدذیلا بطورخلاصه ،جزئیات ازمشخصات فنی فلور ذکر میگردد:الف - نظم کلی فلور- درنحوه انتشار خانواده های مختلف نظمی مطابق سیستم های رده بندی موجودرعایت نمیشود بلکه خانواده ، بطور مجزا به ترتیبی که آماده چاپ میگردند منتشر خواهندشد.انتشارهرخانواده بطور مجزا ،وشامل جز وجداگانه ای خواهدبود که شماره ای به ترتیب انتشارباآنها داده خواهد شد.گاهی خانواده های بزرگ ممکن است درچندین مرحله منتشرگردندنام نویسنده هرخانواده پش ...