عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی به تجزیه و تحلیل مسائل مختلف معرفتی در پرتو منافع پراگماتیکی آن ها بپردازد. او مدعی است که مسائل فلسفی از قبیل «حقیقت» و «واقعیت» و غیره همچون سایر مسائل دیگر محصول یک امکان تاریخی بوده است و از این رو می توان آنها را کنار گذاشت. بدین منظور، او تمام معرفت شناسی سنتی را با تمام مقولاتش (نظیر حقیقت، عینیت، عقل و غیره) زیر سوال می برد. استدلال او این است که فیلسوفان سنتی(مثل افلاطون، دکارت، و کانت) همواره با باور به واقعیت‌‌های ...

پسامدرن درعرصه‌ی بین‌المللی امروزه نظریه پردازان بسیاری درحوزه‌های هنر، ادبیات، تاریخ، جامعه‌شناسی و فلسفه دارد که به صورت مبسوط به بیان مساله پرداخته‌اند .هرچند که درمیان اندیشمندان اتفاق نظر وجود ندارد وهریک از دیدگاه خود اندیشه‌های خود را ابراز داشته‌اند. علاوه برتوضیحات کامل وبیان دیدگاه‌های مختلف نظریه پردازان پست مدرن به بررسی وتجزیه وتحلیل ویژگی‌های پست مدرن درکتاب‌های حسین سنا پور پرداخته‌ایم. و سعی شده است تک تک ویژگی‌هایی که در آثار این نویسنده‌ی توانا نمود یافته اس ...

بحث اين رساله جستاري است كه ضمن طرح مباني جهان‌بيني مدرن، مولفه‌هاي اساسي رويكرد پسامدرن را به بررسي مي‌گذارد. پسامدرنيسم، جريان انتقادي انعطاف‌پذيري با دامنه‌اي از كاربردها و درك‌هاي بالقوه است؛ به بيان ديگر اين اصطلاح، اصطلاحي قابل حمل است كه به ما امكان مي‌دهد، وارد بسياري از ايده‌هاي مهم در باب ويژگي‌هاي خاص جهان امروز شويم، دنياي پست مدرن بسيار گسترده و نامحدود است و تركيبي است از جريان‌هاي متفاوت هنري، فرهنگي، فلسفي و... هدف تحليلي اين بخش از رساله اين است كه كاركرد صحن ...