عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مسائل مهم فلسفی، بررسی نسبت نظر و عمل است. شاید بتوان آراء اندیشمندان در این مسأله را در دو موضع اصلی شناسایی کرد. یکی گسست نظر و عمل و دیگری پیوند نظر و عمل. گروه اول، هر گونه ارتباط میان نظر و عمل را انکار کرده و این دو قلمرو را مستقل از یکدیگر می‌شناسند. گروه دوم که از ارتباط نظر و عمل سخن می‌گویند به دو گروه تقسیم می‌شوند: دسته‌ای از تقدم نظر بر عمل سخن می‌گویند و دسته‌ای دیگر به تقدم عمل بر نظر باور دارند. در باب موضع رواقیان در این مسأله به نظر می‌رسد این رأی غا ...

چکیده کانت معروف‌ترین فیلسوف اخلاق وظیفه‌گراست که بر انگیزه و نیت فاعل فعل اخلاق تأکید می‌کند. او با اعلام عدم شناخت نومن‌هایی مثل اختیار، روح و خدا از جانب عقل نظری آنها را به عرصه عقل عملی می-آورد. در اخلاق از امکان مابعدالبیعه اخلاق صحبت می‌کند. در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به تشریح فلسفه اخلاق خویش همت می گمارد. او معتقد است که اراده نیک منشأ ارزش اخلاقی یک عمل محسوب می‌شود نه نتایج یک عمل. در بخش اول این پایان نامه سعی شده ساختار فلسفه اخلاق کانت تشریح شود تا تصویری ...

عصاره و چکیده مسائل مورد توجه در این پژوهش عبارت است از: 1- آیا آنچه که آقای سروش به عنوان راه حل مشکلی که به زعم ایشان گریبان اخلاق را گرفته، بیان داشته اند، اساساً راه حلی فلسفی است؟ بدین معنی که ایشان ابتدا مشکلاتی را در ساحت فلسفه اخلاق طرح کرده و سپس به درمان آن اقدام می کنند. این تحقیق بر آن است که راه حل مطروحه ایشان را از این منظر که؛ آیا چنین راه حلی در ذیل مسائل فلسفه اخلاق می گنجد یا نه مورد واکاوی قرار خواهد داد. 2- زمینه های فکری‌ای که آقای سروش را به ارائه چن ...

کتاب «مقدمه‌ای بر فلسفه اخلاق» نوشته نوئل استوارت، در سال 2009 به چاپ رسیده است. این کتاب سعی کرده با زبان ساده به بیان مباحث دشوار فلسفی مطرح در فلسفه اخلاق بپردازد. کتاب در سه بخش اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و فرا اخلاق نگاشته شده، که در این تحقیق بخش اخلاق هنجاری مورد ترجمه و تحشیه قرار گرفته است. هدف این ترجمه فراهم نمودن متنی ساده و روان برای فهم آسان دانشجویان فلسفه اخلاق و علاقمندان مبتدی این رشته بوده است و هدف کلی از انجام این دست فعالیت‌ها فراگیر نمودن مباحث فلسفه ا ...

مدیران سازمان همیشه در مواجهه با امور حرف های ناچار از تصمیم گیری اند. تصمیم های آنان در قالب مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات در سازمان منشاء اقدا مها می شود. تصمیم گیری به طور منطقیحاصل فرایند تصمیم سازی است و تصمیم سازی محتاج ممیزی اخلاقی است. سازمان باید در فرایند تصمیم سازی، معیاری را برای ارزیابی اخلاقی بودن تصمیمات در نظر گیرد و به این سوا لها پاسخ دهد کهآیا این تصمیم اخلاقی است؟ آیا این آیی ننامه منصفانه است؟ آیا این بخشنامه عادلانه است؟ آیا این مصوبه موجب تح ...

در حوزه فلسفه اخلاق علامه طباطبایی نظریه ارزش شناسی مبتنی بر پذیرش حقیقت اخلاقی و توجیه فضایای اخلاقی بر اساس امور واقع ارائه داده اند ایشان در زمینه مباحث اخلاقی به دو تحلیل روانشناختی-فلسفی و معرفت شناختی پرداخته اند ایشان ادراکات انسان را دو قسم می دانند: حقیقی و اعتباری. و معتقدند ارزش های اخلاقی جز مورد اخیر است. و قضایای اخلاقی، اخباری هستند و در امور حقیقی و واقعی ریشه دارند علامه اعتقاد دارند "حسن" و "قبح" ریشه تکوینی دارد و حسن همواره امری وجودی و قبح همیشه امری ع ...

در این پایان نامه ابتدا در باره هستی شناسی آلن بدیو که مبتنی بر کثرت و در مقابل فلسفه های سنتی است، توصیفاتی ارائه میشود. بدیو هستی شناسی خود را با استفاده از نظریه ریاضی مجموعه ها بیان میکند. پس از این بخش فلسفه اخلاق بدیو که مبتنی بر هستی شناسی اوست بیان میگردد. بدیو در فلسفه اخلاق خود بر مفاهیمی همچون رخداد، وفاداری و سوژه تاکید میکند. در بخش دوم که مربوط به مقایسه هاست، نسبت اندیشه های اخلاقی بدیو با نظرات اخلاقی مارتین هیدگر، کیرکه گور ، ژان پل سارتر و نهایتا کارل مارکس ...

هدف این پژوهش بررسی دیدگاهها و آراء سارتر در اصول اخلاق و مقایسه این دیدگاه با دیدگاه علامه جعفری به عنوان دو دیدگاه مختلف در اخلاق است که یکی غیر الهی ودیگری الهی است.و همچنین توضیح و بررسی نقدهای وارده بر افکار و آراء سارتر در زمینه اخلاق با تاکید بر دیدگاه علامه جعفری است. این پژوهش با استتناد به آثار ژان پل سارتر و علامه جعفری (ره) صورت گرفته. پرسشهای اصلی مطرح شده در این رساله به شرح زیر است: ارزشهای اخلاقی مطلق اند یا نسبی؟آیا بشر مستقل از خدا می تواند اخلاقی باشد؟راب ...

در اخلاق مبتنی بر وظیفه گرایی دست کم بعضی افعال اخلاقی را می توان یافت که قطع نظر از نتایجی که به بار می آورند ، انجام آنها برای انسان الزامی است واین الزام در خود افعال قرار دارد. ریشه آن به کانتKant)) و در عصر جدید به دیوید راس (D. Ross) بر می گردد. وظیفه گرایی را می توان با توجه به دیدگاه مخالف آن یعنی غایت گرایی تعریف کرد. غایت گرایان معتقدند که خوبی یا بدی رفتارها را نتایج آن تعیین می کند. از جمله نظریات غایت گرایانه می توان به سود گرایی (Utilitarianism) اشاره کرد. بر خ ...