عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طول چند دهه‌ی گذشته،توجه ویژه‌ای به مدیریت آلودگی محیط زیست ناشی از مواد خطرناکی مثل فلزات سنگین شده است.آلودگی فلزات سنگین امروزه به یکی از مهم ترین معضلات محیط زیست تبدیل شده است. روش‌های فیزیکوشیمیایی رایج به منظور دفع فلزات سنگین گران و هزینه بر میباشند و کارایی زیادی ندارند. به همین دلیل در سالهای اخیر تصفیه فلزات سنگین با استفاده از روشهای بیولوژیکی مورد توجه زیادی قرار گرفته است .در این مطالعه، حذف زیستی فلز نیکل توسط باکتری‌های جدا شده از خاک آلوده به شیرابه‌ی زبال ...

خاک های رسی به علت ویژگی های خاص از جمله نفوذپذیری بسیارکم، سطحمخصوص قابل توجه و قابلیت اندرکنش با آلاینده ها در پروژه هایژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی از جمله در هسته رسی سدها و مراکز دفن زباله مورد استفاده قرار می گیرند. در این پروژه ها خاک دائماً درمجاورت آب حاوی آلاینده های گوناگون واقع می شود . در فرایندهای فوق با تغییر در خصوصیات آبحفره ا ی، خصوصیات خمیری رس نیز تغییرخواهد کرد. با وجود تحقیقات متعددی که در زمینه اثر آلاینده های فلز قلیائی و فلز سنگین بر رفتار مهندسی خ ...

خاک‌های کشاورزی در بسیاری از نقاط جهان با مشکل فلزات سنگین روبرو هستند. در این تحقیق اثر اسید آمینه سیستئین در کاهش تنش فلز سنگین کبالت در گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum) مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق به صورت دو آزمایش جداگانه در دو گروه پیش تیمار سیستئین و تیمار توأم سیستئین و کبالت انجام شد. به این منظور از غلظت‌های 0، 500 و 2500 میکرومولار سیستئین و 0، 100 و 500 میکرومولار کبالت استفاده شد. غلظت بالای کبالت باعث کاهش در رنگیزه‌های فتوسنتزی، سطح برگ، طول ریشه و ساقه، وزن‌ت ...

با توجه به رشد بی‌رویه جمعیت و در پی آن فعالیتهای مختلف انسانی اعم از شهری، صنعتی و کشاورزی و از همه مهم‌تر نیاز مبرم آنان به آب ، انسانها را بر آن داشته تا تجمع شهری و روستایی و فعالیتهای صنعتی و کشاورزی خود را در جوار رودخانه‌ها و مناطق ساحلی معطوف داشته که خود نهایتا منجر به آلودگی اکوسیستمهای آبی (رودخانه‌ها و بالاخص مصب رودخانه‌ها) به طور مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد. که رودخانه‌های جنوب شرقی دریای خزر نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. پس از مطالعه و تعیین 10 رودخانه، نم ...
 
به منظور مطالعه کارایی سیستم نیزارهای مصنوعی در حذف فلزات سنگین ، از واحدهای نیمه صنعتی ( پایلوت ) استفاده گردید. واحدهای تصفیه از نوع جریان زیر سطحی افقی ‏‎(SSF)‎‏ می باشند . در یکی از آنها گیاه نی فراگمایتیس استرالیس رشد داده و از دومی به عنوان شاهد و به صورت بستر بدون نی استفاده شد . اندازه گیری ها با فضلاب صنعتی و در دو مرحله انجام گرفت به طوری که در مرحله اول فاضلاب ورودی به واحد تصفیه حاوی فلز مس با غلظت های 2، 5، 10 و 15 میلی گرم در لیتر و زمان ماند 2 روز می ...

میکروارگانیسمی متداول Saccharomyces cerevisiaeو بی خطر برای محیط زیست می باشد که تغییر درساختار مولکولهای آن به راحتی امکان پذیر می باشد. شکست سلولهای ساکارومایسز سرویسیا روشی جدید برای اصلاح سطح بیومس وافزایش قدرت برای جذب فلز سنگین می باشد. با شکستن سلولهای میکروارگانیسم، ظرفیت جذب بهینه به دست آمده از روش RSM ، از 64 . 11 mg/g )در سلولهای سالم( به 33 . 11 mg/g )در سلولهای شکسته شده( افزایش یافت. مقایسه نمودار FTIR سلولهای سالم و سلولهای شکسته شده قبل از جذب فلز سنگین و سلو ...

آبیاری سبزیجات حومه شهر همدان با آبهای آلوده به فاضلاب احتمال جذب بسیاری از مواد آلاینده، از جمله فلزات سنگین را زیاد می‌نماید. در این تحقیق وضعیت این آلودگی در مورد فلزات کروم، سرب ، نیکل و کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت . ماهیانه تعداد سی نمونه از سبزیجات آبیاری شده با آبهای الوده و سی نمونه از سبزیجات ابیاری شده با آبهای سالم بطور تصادفی انتخاب گردید و پس از آماده سازی، جهت اندازه‌گیری فلزات سنگین آن، به دستگاه جذب اتمی داده شد. نتایج حاصله به کمک روشهای اماری مورد انالیز قر ...

در این تحقیق دو جلبک Chlorella vulgaris, Scenedesmus obliquus از شاخه جلبکهای سبز و جلبک Anabaena flos-aquae از شاخه جلبکهای سبز- آبی بصورت خالص و انفرادی در شرایط نوری و حرارتی برای مدت 96 ساعت تحت تاثیر فلز سنگین روی قرار گرفتند. پس از مدت مذکور با استفاده از لام هماسیتومتر جلبکها شمارش گردیدند و بر اساس روش probit analysis مقادیر EC10، EC50، EC90 تعیین شدند. مقدار EC50 جلبکهای فوق بترتیب 0.134،0.047 و 0.093 میلی گرم در لیتر محاسبه شد و مشخص گردید که جلبک Scenedesmus o ...