عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سابقه و هدف: مطالعه حاضر قصد داشت تا توافق بین MLSS با HRDP بدست آمده از دو آزمون متفاوت دویدن فزاینده در مردان جوان ورزشکار و غیرورزشکار را بررسی نماید. روش: 10 مرد جوان کشتی گیر (3/1±0/19 سال) و 9 مرد جوان غیرورزشکار (1/2±0/22 سال) تحت انجام آزمون های MLSS قرار گرفتند. داده های ضربان قلب در طول آزمون دویدن استاندارد]افزایش های سرعت 1km/h و 0.6km/h در هر 60 ثانیه به ترتیب برای ورزشکاران و غیرورزشکاران[ و آزمون دویدن کوتاه شده ]افزایش های سرعت 1km/h و 0.5km/h در هر 30 ثانیه ...