عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، یکی از الزامات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران است. در پرداخت یارانه‌ها، جلوگیری از گسترش فقر، حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی از مهم‌ترین اهداف به شمار می‌آید. بر این اساس و با توجه به چندبعدی بودن پدیده فقر و نیز با عنایت به این که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، فقر روستایی از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است، این مطالعه، نخست با استفاده از رویکرد چندبعدی فقر، به تعیین الگوهای فقر در جامعه روستایی ایران پرداخت و در ...

این رساله که در قالب مجموعه مقالات تدوین شده در پنج فاز به اجرا درآمده است. هدف فاز اول، تدوین شاخص مناسبی بمنظور سنجش فقر روستایی (شامل ساخت اعتبار سنجی اجرا و ارزشیابی) بوسیله ترکیب روشهای پژوهش کمی و کیفی و براساس رهیافت مشارکتی بوده است. این فاز از مطالعه خود در شش مرحله به اجرا درآمده و دستاورد آن تدوین شاخصی جهت سنجش فقر براساس کیفیت زندگی روستایی بوده است. در تدوین شاخص مذکور تلاش شده که بسیاری از کاستیهای شاخص های پیشین سنجش فقر مرتفع گردد. هدف فاز دوم نوع شناسی علل ف ...

این پژوهش در راستای تعیین گستره فقر به برآورد خط فقر خانوارهای شهری و روستایی استان زنجان می پردازد. برای بدست آوردن خط فقر از روش خط فقر ذهنی استفاده شده است. در این روش به کمک سیستم مخارج خطی هزینه ای را که خانوارهای شهری و روستایی به عنوان حداقلی از مخارج تجربه کرده اند برآورد شده است. در تخمین خط فقر از آمار مخارج سالهای 81-74 در 8 گروه کالایی استفاده شده است و در ضمن برآورد خط فقر شاخصهای دیگری همانند کششها و سطح رفاه خانوارها محاسبه شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق ...

فقر از مفاهیمی است که اقتصاد ایران با آن آشنایی زیادی دارد و یا به عبارت بهتر مشکلی است که با آن همراه است. البته این پدیده مخصوص ایران نیست و اکثر کشورهای درحال توسعه با این پدیده مواجه هستند. از سال 1992، اجماع بین المللی بر موضوعات کلیدی توسعه پایدار عمیق تر شده و توافقی عام بر مبارزه با فقر در همه اشکال آن پدیدار شده و این مساله به قدری مهم شده که یکی از اهداف هشت گانه توسعه هزاره کاهش فقر وگرسنگی در جهان است و سازمان ملل نیز برنامه ریزی کرده تا سال 2015 فقر(جمعیتی که با ...

پژوهش حاضر با هدف تبیین فقر از دیدگاه زنان روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد انجام شده است. در انجام این پژوهش، از ترکیب روش‌های تحقیق کیفی و کمّی به فراخور اهداف تحقیق بهره گرفته شد. در بخش اول، ابتدا با استفاده از روش کیفی و رویکرد مرسوم به تئوری بنیادی، علل اِسنادی فقر از دیدگاه زنان روستایی شناسایی شد. جامعه آماری این قسمت از پژوهش زنان نخبه روستایی بودند که به صورت هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به طور کلی در این بخش پژوهش 32 زن نخبه روستایی در فرآیند تئوری ...

به‌تازگی بخش غیر کشاورزی در کشور‌های در حال توسعه با کمک کردن به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، گوناگون‌سازی معیشت و کاستن از فقر، ارزش افزونی یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی «نقش درآمد‌های غیر کشاورزی بر کاهش فقر روستایی شهرستان دلفان» در استان لرستان است. جامعه آماری تحقیق شامل 14270 خانوار روستایی شهرستان دلفان است که بر اساس جدول مورگان تعداد 385 نمونه به‌دست آمد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده ش ...

فقر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی،اقتصادی و جغرافیائی قدمتی به طول تاریخ زندگی بشر دارد. بین فقر و زندگی روستائی ضریب همبستگی بالائی وجود دارد،زیرا بیش از سه چهارم فقرا در مناطق روستائی زندگی می کنند.از آنجا که هرگونه سیاستگذاری موفق (در راستای توسعه روستائی) مستلزم شناخت این پدیده است؛پژوهش با هدف شناخت علل و ریشه ها به منظور کاهش نسبی آن در یک منطقه جغرافیائی تدوین گردیده است.با توجه به این مهم که هرگونه توسعه ای نیازمند مشارکتهای مردمی است و فقرا در برنامه های ت ...

این تحقیق در نظر دارد از طریق فراهم نمودن اطلاعات دقیق کمی و کیفی از مناطق روستائی پادنا به بررسی علل اقتصادی، اجتماعی فقر و عواملی که در طول سالیان گذشته از یک سو باعث بی‌توجهی و به فراموشی سپردن این مناطق روستائی گردیده است ، بپردازد، تا از طریق شناسائی ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی فقر بتوان بر بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی، اقتصادی و روانی منطقه فائق آمد. از آنجائیکه پدیده فقر نیز چون دیگر پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی در اثر عوامل متعدد بوجود می‌آید و خود نیز مصائب بیشماری را ...