عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 197

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد اقتصادي كشورهاي جهان و افزايش فقر و نابرابري درآمدي، موجب شده است تا اقتصاددانان و سياستگذاران، به دنبال يافتن پاسخ اين مسأله باشند كه افزايش رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد تا چه ميزان مي تواند بر روي كاهش فقر تأثير داشته باشد؟ درك اين مسأله مي تواند در سياست هاي به نفع فقير بسيار حائز اهميت باشد. لذا در اين رساله به بررسي تأثير رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي بر روي فقر مي پردازيم. متغيرهاي توضيحي مدل، توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي و ضريب جيني به ...

گردشگری از دهه‌ی 1970 به عنوان ابزاری برای توسعه مطرح بوده و نقش آن در کاهش فقر به‌ویژه، فقر قابلیتی ، از اواخر دهه‌ی 1990 مورد توجه قرار گرفته است و از آن زمان گردشگری حامی فقرا، به سرعت به روشی شناخته‌شده و ارزشمند جهت کاهش فقر تبدیل شد. از جمله روش‌های مطرح شده توسط سازمان جهانی جهانگردی، اشتغال و به کارگیری افراد فقیر در موسسات گردشگری است و یکی از روش‌های مناسب برای بررسی تأثیر اشتغال در گردشگری بر کاهش فقر قابلیتی، مقایسه‌ی شاخص‌های توسعه‌ی انسانی بین شاغلان بخش گردشگری ...

هدف: فقر مشکلات اجتماعی بسیاری شامل محرومیت، افسردگی، بیماری، بدهکاری، مرگ زودرس، جرم و جنایت و ازکارافتادگی را به دنبال دارد. کودکان فقیر در معرض آسیب بیشتری قراردارند چرا که ضمن سپری کردن دوران کودکی مشقت بار، بزرگسالی آنها نیز تحت تأثیر فقر دوران کودکی آنهاست. به همین ترتیب کودکان آن ها نیز در آینده با معضلات فقر دست به گریبان خواهند بود. رفاه کودکان تنها نماگر ارزش اخلاقی جامعه نیست بلکه رفاه کودکان سرمایه های انسانی و مهمترین منابع برای آینده هر جامعه ای هستند. هدف از ان ...

هدف از این پژوهش اندازهگیری فقر چندبعدی در استان کرمانشاه است. در مراحل نخست اندازهگیری فقر، محققین تنها متغیر درآمد را منظور می کردند؛ اما با تحقیقات بیشتر دریافتند که بعد درآمدی به تنهایی نمیتواند شاخص مناسب و جامعی برای اندازهگیری فقر باشد و عوامل دیگری همچون تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مولفههای رفاهی حائز اهمیت هستند. در این تحقیق با توجه به اطلاعات موجود در طرح هزینه - درآمد خانوار سعی شده است که عوامل موثر بر شاخص فقر در چهار بعد، تغذیه، آموزش، مسکن و درآمد ...

هدف این پژوهش اندازه‌گیری شاخص بروز فقر انرژی، شدت فقر انرژی چند بعدی و فقر انرژی چند بعدی در استان‌های ایران، و بررسی تاثیر این شاخص بر روی شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران است. برای اندازه‌گیری شاخص‌ها از داده‌های استانی سرشماری 1385 و 1390 استفاده شده و برای بررسی ارتباط شاخص فقر انرژی چند بعدی و شاخص توسعه انسانی از میانگین داده‌ها طی این دوسال و مدل داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در مجموع متوسط فقر انرژی چند بعدی و متوسط شدت فقر انرژی ...

بررسی فقر در استان‌های مختلف کشور از دیدگاه برنامه‌ریزی حائز اهمیت است، زیرا این امکان را فراهم می‌کند که منابع بیشتری برای فقرزدایی به استان‌های با اولویت بالاتر تخصیص داده‌شده و راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی موثرتری برای برون‌رفت آن‌ها از این وضعیت ارائه گردد. هدف از این مطالعه تحلیل وضعیت فقر و بررسی چگونگی آن از ابعاد مختلف در استان سیستان و بلوچستان هست. بدین منظور از روش SWOT در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی استفاده می‌شود که بر اساس آن موقعیت فقر در استان سیستان و بلوچست ...

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از این پایان نامه اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای 1376 تا 1385 می باشد. در این پژوهش جهت برآورد شدت فقر از شاخص SST استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور شدت فقر در نواحی شهری و روستایی استان افزایش یافته است و افزایش شدت فقر در نواحی شهری استان خوزستان بیشتر از نواحی روستایی آن می باشد. ...

هدف این تحقیق، بررسی رابطه فقر و نابرابری در ایران در یک چارچوب خرد و از طریق تحلیل اثر تغییرات در نابرابری های درون گروهی و بین گروهی بر فقر می باشد. برای انجام این بررسی داده های آماری پیمایش هزینه – درآمد خانوارهای ایران در طی برنامه های پنج ساله توسعه (1363-1388) در نظر گرفته شده اند . روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است ، روشی است که توسط آرار و داکلاس (2010) ارائه شده و در مورد کشور نیجریه بکار گرفته شده است. در این روش ابتدا با تغییر توزیع درآمد از طریق دو قطب ...

فقر، یک نقطه‌ضعف چالش برانگیز به شمار می آید. این معضل هم به طور بالقوه و هم در عمل ریشۀ بسیاری از ناهنجاریها و نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و محیطی است، و حتی آنها را که از بعد اقتصادی درگیر آن نیستند به شدت آزار می دهد. از این رو، بروز تبعات فقر، منطقه را دچار چالش و گاهی بحران می کند؛ مدیر و برنامه ریز روستا مسئول مدیریت کردن این تبعات و شاید بحرانها است. لذا این دو یعنی فقر در کنار بیکاری، ضرورت بررسی و پرداختن به موضوع فقر را در دهستان مینو به لحاظ پیامد دوچندان نموده ...