عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دلیل تغییر و تحولات محیطی و به تبع آن تغییر در الگوهای کسب و کار و ساختارهای سازمانی، سازمان های با مسائل مشکلات زیادی مواجه شده اند. بنابراین همگامی با این تغییرات مستلزم درک و شناخت کامل از وضعیت فعلی سازمان و پتانسیل ها فعلی آن می باشد. امروزه بزرگترین مسأله ای که هر سازمان با آن روبرو است مسأله تحول و دگرگونی است و مدیریت تغییر یکی از مهمترین مباحث علم اداره ی سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد مدیریت تحول سازمانی در ستاد دانشگاه آزاد تهران مرکز ا ...

به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی تحقیقی به روش کاربردی از حیث هدف و توصیفی – همبستگی از نظر نحوه گردآوری اطلاعات درمیان کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل 85نفر از کارکنان وزارت نیرو بود که از میان 420 نفر جامعه آماری مورد مطالعه به روش طبقه ای نسبتی انتخاب گردید ، ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه عدالت سازمان و رفتار مدنی سازمانی بود. پایایی این دو پرسشنامه به ترتیب 85% و 89% با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محا ...

کارآفرینی از دیرباز به عنوان یکی از ساز و کارهای مهم برای ایجاد و توزیع ثروت در جوامع مختلف به کار گرفته می‌شده است. امروزه از کارآفرینی به عنوان عامل و محرک اصلی توسعه یاد می‌شود و صاحب‌نظران توسعه معتقدند یکی از استراتژیهای موثر در توسعه‌ کشورها ، فرآیند کارآفرینی می‌باشد. براین اساس در این تحقیق به بررسی کارآفرینی فرهنگی وموانع آن دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (حوزه ستادی)پرداخته شده است. برای شناسایی موانع کارآفرینی فرهنگی از مدل سه شاخگی دکتر میرزایی که شامل عوامل ساختاری ...