عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سودمندیهای خاک ورزی حفاظتی محدود به افزایش عملکرد گیاهان زراعی نمی باشد. استفاده از بی خاک ورزی موجب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک می گردد که در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار می تواند مهم باشد. اگرچه تحقیقات زیادی در ارتباط با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت انواع مختلف سیستم های خاک ورزی ارائه گردیده اما اطلاعات محدودی از چنین تغییراتی تحت شرایط دیمکاری در دسترس است. هدف این آزمایش بررسی پاسخ خاک سطحی و خاک تحتانی به خاک ورزی های متداول و کاهش یافته و کود زیستی (ب ...