عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 393

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر بررسی همه گیرشناسی چاقی، فعالیت بدنی و الگوی رژیم غذایی در نوجوانان پسر14-12 ساله شهر سبزوار بود. روش : این مطالعه مقطعی در سال1388 روی 650 نوجوان پسر 14-12 ساله شهر سبزوار که با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. قد و وزن نوجوانان به روش استاندارد اندازه گیری و شاخص توده بدنی(BMI) محاسبه شد. وضعیت لاغری، اضافه وزن و چاقی براساس شاخص توده بدنی برای سن و جنس در مقایسه با صدک های استاندارد مرکز کنترل بیماریها(CDC2000) ارزیابی گردید. فعالیت بدن ...

چاقی وضعیتی است که اکنون باالتهاب سطح پایین که منجربه مقاومت انسولین می شود، شناخته می شود.تأثیر یک وهله ورزش مقاومتی دایره ای برپاسخ سایتوکاین های ایجادکننده التهاب مزمن وHOMA-IRدر افراد با وزن و سطح فعالیت بدنی متفاوت تاکنون بررسی نشده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخ سایتوکاین IL-6 به یک وهله ورزش مقاومتی دایره ای و ارتباط آن با HOMA-IR درافراد چاق ولاغر باسطح فعالیت بدنی متفاوت بود. 32 دانشجوی مرد سالم (میانگین سنی 2/52±24/81 سال، قد6/85±5/ 175سانتی‌متر، توده‌ی ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مداخلات فعالیت بدنی مبتنی بر وب با رویکرد خودمختاری بر انگیزش، نیازهای روانشناختی اساسی، بهزیستی و میزان فعالیت بدنی در نوجوانان پسر 15 تا 17 ساله کم‌تحرک بود. روش این پژوهش نیمه‌تجربی و طرح پژوهش با اندازه گیری مکرر (پیش آزمون-پس آزمون) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان پسر 15-17 ساله کم‌تحرک شهرستان تبریز می‌باشد. از این جامعه، تعداد 90 نفر به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شده و در سه گروه شامل گروه کنترل (بدون اعما ...

در ابتدای سخن می توان گفت که مشارکت عمری به درازا ی زندگی بشر دارد زیرا بدون مشارکت عملاٌ هیچ گونه فعالیت اجتماعی انجام نمی گیرد. از طرف دیگر باید بیان نمود که حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست. زیرا منع انسان از حرکت وجنبش نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی ،بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی وی می گردد(49)0 تربیت بدنی یک پدیده انسانی است و ابزاری موثر برای پرورش جسم و ارتقاء فرهنگ ...

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثير 8 هفته فعاليت هاي بدني منتخب بر رشد مهارت هاي حركتي دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیرشهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 150 دانش آموز کم توان ذهنی می باشد که در سه مدرسه مشغول به تحصیل بودند، از بین این سه مدرسه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس در آن مدرسه از بین 50 دانش آموز که مشغول به تحصیل بودند بر اساس توزیع پرسشنامه فردی 26 نفر بصورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل بصورت تصادفی قرار گرفتند. پس از کسب رضایت از ...

هدف ازانجام این پژوهش بررسی همبستگی معماری فضای ورزشی مدارس با تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی می باشد که بر روی 400 تن (189دختر و 211پسر) از دانش آموزان در10 مدرسه مقطع متوسطه شهرساری، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام شد و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت که در آن به شناسایی عناصر تاثیر گذار معماری مدرسه‌ بر فعالیت بدنی دانش آموزان با کمک پرسشنامه پیترراد و همکاران (2008)، طراحی و تدوین شد و نیز روایی محتوایی توسط 15 تن اساتید دانشگاهی (تربیت بدنی و معماری) مورد ارزیا ...

هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه در مردان و زنان بزرگسال شهر رشت و تعیین رابطه آن با چاقی عمومی و موضعی بود. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 200 نفر از مردان و 200 زنان 18 تا 70 سال شهر رشت با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای – تصادفی و با مراجعه به باشگاه‌ها و اماکن ورزشی، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات فردی در مورد نمونه‌ها با پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی(IPAQ) و پرسشنامه وضعیت تغذیه آدامی و کودرا (2003) جمع‌آوری شد. برای تعیین چاقی عمومی، شاخص توده بدنی (B ...

چاقی عارضه پیچیده ای است که با تجمع بیش از حد بافت چربی مشخص می شود و با بسیاری از مشکلات سلامتی از جمله بیماریهای قلبی عروقی مرتبط است .مداخله برای بهبود الگوی تغذیه و افزایش فعالیت فیزیکی در اولویت برنامه های پیشگیری و کنترل منسجم چاقی در بسیاری از کشورها می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه فعالیت منتخب هوازی ،مصرف چای سبز و مصرف چای سبز به همراه فعالیت بدنی بر روی WHR و نیمرخ لیپیدی در زنان غیرفعال انجام گردید بدین منظور از میان زنانی که طی فراخوان به سالن ورزشی مراجعه کرده ...

وضعیت اجتماعی-اقتصادی (SES) یک عامل غیر قابل دستکاری است که اثر آن بر فعالیت بدنی در تحقیقات مروری به تأیید رسیده است، اما تحقیقات انجام شده در زمینه نوجوانان نابینا بسیار محدود است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه فعالیت بدنی اوقات فراغت و وضعیت اقتصادی-اجتماعی نوجوانان نابینای دبیرستان‌های شهر تهران بود. شرکت کنندگان تحقیق شامل 60 نابینای نوجوان بود. برای ارزیابی میزان فعالیت بدنی اوقات فراغت از پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (IPAQ) استفاده شد و برای بررسی وضعیت اقتصادی اجتما ...