عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 410

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تلومرها توالی های خطی انتهای کروموزوم های یوکاریوتی اند که با هر تقسیم سلولی طول آنها کاهش می یابد، اعتقاد بر این است که کوتاه شدن تلومرها، ساعت مولکولی است که منجر به senescence سلولی می گردد. تلومراز یک DNA پلیمراز وابسته به RNA است که از روند کوتاه شدن تدریجی تلومرها جلوگیری می کند. در سلول های بنیادین خونساز انسان آنزیم تلومراز فعال وجود دارد، با وجود آن طول تلومر با روندی وابسته به سن در این سلول ها کاهش می یابد که بررسی و مطالعه نحوه تنظیم و افزایش و کاهش فعالیت آن مدت ...

هدف از این بررسی تولید و بهینه‌سازی آنزیم خارج سلولی لیپاز توسط فرایند تخمیر در بستر جامد با انواع مختلف تفاله زیتون شامل ماری، شنگه و زرد و استفاده از ضایعات کشاورزی کاه برنج، سبوس برنج و کاه گندم بود. از گونه قارچی رایزوپوس میکروسپورس الیگوسپورس واریته 5287 PTTCC در فرایند تخمیر استفاده شد. بیشترین فعالیت آنزیم لیپاز با استفاده از کاه برنج: کنجاله زیتون ماری:محیط معدنی زاپک با نسبت5/ 5:1:2 طی 7 روز مشاهده شد. ترکیبات و شرایط محیط کشت با استفاده از دو روش آماری بهینه‌سازی ش ...

تريپسين بر روی ذرات سيليكاژل تثبيت شد و اثرات ميدان مغناطيسی ايستا (mT13) روی فعاليت آنزيم در دمای ℃40 مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گرديد كه فعاليت مولكول‌های آنزيم تثبيت شده بر روی ذرات سيليكاژل در ميدان مغناطيسی ايستا افزايش يافت. اگرچه قدرت ميدان مغناطيسی به كار رفته ضعيف بود، اما نتايج محسوسی بدست آمد. هم‌چنين اثرات ميدان مغناطيسی روی فعاليت آنزيم آزاد مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد كه فعاليت آنزيم آزاد در حضور ميدان مغناطيسی افزايش يافت كه مشابه با آنزيم به صورت تثبي ...

کرم قوزه‌ی پنبه Helicoverpa armigera یکی از آفات مهم گیاهان زراعی در جهان و کشور ما می باشد که سالانه خسارات زیادی به کشاورزان تحمیل می کند. بررسی ویژگی آنزیم‌های گوارشی یکی از موضوعات مهم در فیزیولوژی حشرات می‌باشد. آنزیم لیپاز که در اندام‌هاي مختلف بدن جانوران و گیاهان وجود دارد، یکی از آنزیم‌های گوارشی است که لیپیدها را به اسید‌های چرب آزاد و گلیسرول تجزیه می‌کند و نقش بسیار مهمی در متابولیسم چربی‌های گیاهان و جانوران بر عهده دارد به طوریکه بسیاری از حشرات برای تامین انرژی ...

بید مدیترانه‌ای آرد با نام علمی Anagasta kuehniella Zeller, 1879 آفت انباری مهمی است که در کارخانه‌های تولید آرد باعث بروز مشکلات زیادی می‌شود. شناخت ویژگی‌های یک آنزیم از مهم‌ترین اقدامات جهت به‌کارگیری مهارکننده‌های آنزیمی است که در بررسی حاضر اقدام به مطالعه و تعیین برخی ویژگی‌های مهم آنزیم آلفا-آمیلاز شده و اثر مهارکنندگی برخی ترکیبات معدنی مشخص گردید. اثر مرحله زیستی روی میزان فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز در سطح احتمال 1 % معنی‌دار بوده به ترتیب بیشترین فعالیت آنزیمی در لار ...

در راستای درک بهتر و مقابله با عوامل محیطی موثر بر عملکرد، شناخت الگوی رفتار فیزیولوژیک گیاهان و ارتباط بین مسیرهای بیوسنتزی بیومولکول‌های حیاتی الزامی است. در این راستا رقم کوهدشت گندم و توده بومی قره آرپای جو کشت و در مرحله 3 تا 4 برگی با استفاده از ستوکسیدیم، فعالیت آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز متوقف شد. سپس از گیاهچه‌های گندم و جو در مراحل مختلف نمونه برداری و میزان تولید ماده خشک، شاخص پایداری غشا، محتوای رطوبت نسبی سلول، کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید، فعالیت آنزی ...

پراکسیداز (POD; EC 1.11.1.7) اکسیدوردوکتازی است که بطور گسترده در اکثر موجودات زنده وجود دارد. پراکسیدازها را می توان به عنوان آنزیم های دو عملکردی در نظر گرفت که تعداد زیادی از گهرمایه ها را در حضور H2O2 اکسید می کنند. پراکسیدازهای گیاهی در طیف وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند حذف پراکسید هیدروژن و اکسیداسیون ترکیبات سمی شرکت می کنند. هدف از این پژوهش تخلیص جزئی و بررسی ویژگی های سینتیکی آنزیم پراکسیداز ساقه کلم قمری (Brassica oleracea gongylodes) بعنوان یک منبع غنی از پ ...

در این پژوهش نانولوله‌های کربنی خام به روش اسیدشویی با ترکیب سولفوریک اسید و نیتریک اسید، با گروه عاملی کربوکسیل عاملدارشده و سپس برای ساخت هیبرید نانولوله‌کربنی-آنزیم‌ لاکاز در حضور و غیاب مواد پیوند استفاده شدند. تاثیر غلظت اسید و استفاده از دستگاه‌های التراسونیک و رفلاکس بر عاملدارسازی نانولوله‌ها بررسی گردید. مشخصه‌یابی نمونه‌ها به کمک آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR)، طیف‌سنجی رامان (Raman)، آنال ...

بررسی ساختار فضایی و هم ترازی توالی پروتئینی دومین اگزونوکلئازی 3-5 آنزیمهای DNA پلیمراز I باکتری ترموفیل Geobacillus sp.MKK نشان می دهد که اسیدآمینه های کاتالیتیک جایگاه فعال اگزونوکلئازی 3-5 تغییر کرده و آنزیم این فعالیت خود را از دست داده است. به منظور بازگرداندن این فعالیت به آنزیم با استفاده از روش جهش زائی نقطه ای اسیدآمینه های کلیدی و مهم در جایگاه فعال اگزونوکلئازی 3-5 جایگزین اسیدآمینه های متناظر در آنزیم Mkk پلیمراز شد. 7 مولکول جهش یافته از این آنزیم ساخته شد که شا ...