عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2150

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فضاهای عمومی شهری یا فضاهای جمعی شهری بستر شکل گیری حیات مدنی در شهر بوده که مناسبات چهره به چهره، تظاهرات سیاسی، جشن ها و اعیاد در آن برگزار می شود و از پس این تعاملات، بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی جامعه و انتقال ارزش های مشترک جامعه شکل می گیرد. "فضاهای جمعی بستر مشترکی است که مردم فعالیت های کارکردی و مراسمی را که پیوند دهنده اعضای جامعه است، درآن انجام می دهند، چه روزمرگی‌های معمولی باشد و چه جشنواره های دوره ای. فضاهای جمعی جایی است که حیات اجتماعی در آن جریان دارد و به ...

فضای عمومی در دنیای مدرن شاید تنها مکان برقراری ارتباط فیزیکی بین افراد باشد یعنی اهمیت این فضا برای ایجاد روابط اجتماعی،سیاسی و...بسیار زیاد و شاید برای بقای شهر اساسی است.خصوصیاتی در فضاهای عمومی باعث می شود فضایی عمومی متروکه و خالی باشد و فضای دیگر مملو از جمعیت.این تفاوت در استفاده از فضاها درگیر عوامل متفاوتی است مانند عوامل مذهبی،فرهنگی،کالبدی،سیاسی و اقتصادی.اراضی عباس آباد به عنوان یکی از چهار تپه اراضی شهر تهران در دامنه سلسله جبال البرز،با مساحتی بالغ بر 560 هکتار ...

ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ به‌عنوان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارهای ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻬﻢ دوﻟﺖ در الگو‌ی رﺷﺪ درون‌زا مطرح شده است. افزایش مخارج مولد عمومی، به‌دلیل ایجاد آثار خارجی مثبت در فضای تولید و سرمایه‌گذاری، بازده نهایی سایر نهاده‌های تولید را افزایش داده و موجب ارتقای رشد اقتصادی می‌شود. اما دولت‌ها اغلب با مشکل کسری‌بودجه مواجهند. یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه دولت استقراض می‌باشد. اﺛﺮ ﺑﺪﻫﯽ عمومی ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی می‌شود. در دیدگاه اول، بدهی عمومی با رفع محدود ...

انسان موجودی اجتماعی است که شرط بقای وی در ایجاد ارتباطات و تعاملات اجتماعی می‏باشد. اجتماع پذیری روندی است که انسان را آماده زندگی جمعی می‏نماید. جامعه پذیری معماری نیز مشخصه ای است که زمینه تعامل و کنش متقابل اجتماعی را در فضاهای معماری فراهم می‏سازد. کتابخانه مرکزی نوعی فضایی عمومی است و فضای عمومی مطابق تعریف آن باید بستر استفاده و ارتباط جمعی شهروندان و کاربران باشد و بتواند به افزایش فرصت تعامل اجتماعی کمک نماید. لذا یک فضای عمومی شهری مانند کتابخانه مرکزی باید دارای مش ...

بررسی تهدیدات و فرصت های فضای مجازی بر گسترش و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی می باشد روش: تحقیق در این مطالعه از نوع کیفی و روش آن توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری: تحقیق همه منابع مرتبط و در دسترس بوده است که برای جمع آوری داده ها مناسب تشخیص داده شد یافته ها نشان دهنده نزدیکی و قرین بودن سبک زندگی ایرانی و اسلامی در ابعاد مختلف زندگی با نگاه توحیدی است، که شیوه ها و مرسومات این دو حوزه فکری را سالیان درازی به هم پیوند داده و نزدیک نموده است . درعصر کنونی با گسترش فضاهای م ...

ما دراین پایان‌نامه فضای کاهش یافته‌ی ریسمان بوزونی جرمداری که در فضای تخت قرار گرفته است و با یک میدان ثابت B بر همکنش دارد را به دست خواهیم آورد. در ابتدا با استفاده از روش گسسته سازی، معادلات حاکم بر نقاط مرزی یا همان شرایط مرزی را می یابیم. از آنجایی که شرایط مرزی، معادلات حرکت مستقل از شتاب هستند می توان آن ها را قید اولیه دیراک در نظر گرفت. در ادامه مطابق با هر دستگاه قیدی به بررسی سازگاری قیود اولیه می پردازیم. در نتیجه ‌ی سازگاری قیود، ضرایب لاگرانژ در هامیلتونی کل بر ...

این پژوهش با موضوع تأثیر فضای عمومی شهر تهران در کنترل اجتماعی زنان و مسئله تداوم تفکیک جنسیتی فضاها و محدودیت زنان در دسترسی به فضاهای عمومی، با هدف شناخت چگونگی تأثیر فضای عمومی در زندگی زنان کوشید تا با روش تحقیق کیفی، بر پایه نظریه مبنایی با بهکارگیری تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته و یاری تجارب زنان در فضاهای عمومی با استفاده از عکس، از چگونگی تأثیر فضاهای عمومی شهر تهران در زندگی روزمره زنان، شناخت حاصل نماید. در این تحقیق با 29 زن در سنین متفاوت و طبقات مختلف مصاحبه ...

یکی از مهم‌ترین فضاهای شهری، فضای عمومی بازار و مراکز خرید می‌باشد که همواره شاهد بیشترین حجم استفاده کننده بوده و به عنوان اصلی‌ترین بخش شهر به نیازهای شهروندان در ابعاد مختلف پاسخ می‌دهند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی برنامه‌ریزی فضای عمومی در بازارهای ارگ و گنجعلی‌خان در شهر کرمان است. در همین راستا شاخص‌های مورد بررسی عبارتند از: شاخص‌های کالبدی ـ فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی. در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، بررسی‌های میدانی و مصاح ...

حوزه عمومی واژه ای نو در سپهر سیاسی به شمار می رود که از زمان عصر روشنگری مطرح گردید. دلیل اهمیت یافتن آن این است که امروزه، این حوزه به عنوان خاستگاه افکار عمومی بوده و بر حوزه سیاست اعمال نفوذ می کند. حوزه عمومی در غرب ابتدا در دربار پدید آمد و پس از انتقال قدرت از دربار به مردم، به جامعه منتقل گردید و حوزه عمومی سیاسی از بطن حوزه عمومی ادبی سر برآورد. روند شکل گیری، توسعه و تکامل حوزه عمومی در ایران متفاوت از غرب طی شده است. هر چند که در ابتدا، همزمان با پدید آمدن این حو ...