عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه ، از چند نتیجه اساسی که قاب ها در فضای هیلبرت را توصیف می کند و خصوصیات عمومی قاب های فضای هیلبرت را در فضاهای باناخ کلی نشان می دهد استفاده می کنیم. از جمله اهداف ما این است که ، در ابتدا به مطالعه قاب ها و برخی خصوصیاتشان در فضاهای هیلبرت می پردازیم و نیز قاب های باناخ و ( Xd- قابها ) را در فضاهای باناخ جدائی پذیر و رابطه آنها با سری های توسعه یافته در فضاهای باناخ را تشریح می کنیم . بویژه یافته های ما نشان می دهد که ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم قاب ه ...

اگر دنباله‌ای از اعداد مثبت باشد بطوریکه بتا=1 و همچنین دنباله‌ای باشد بطوریکه آنگاه ما از علامت استفاده می‌کنیم بدون توجه به واگرایی یا همگرایی سری. فضای عبارت است از فضای پروفسور آلن شیلدز در مقاله Shields , A. Weightdshift operatorsand analytic function theory , topics in operator theory , math surveys , No 13 Amer math soc providence , R.I.49-128 این فضا را وقتی که پی=2 بررسی کرده است ، این فضا نقش اساسی در شناخت عملگر انتقال وزین دارد در حقیقت هر عملگر انتقال وزین یک جان ...
نمایه ها:
ریاضی | 

A را به عنوان جبر باناخ در نظر می‌گیریم. آنگاه دو نوع مسئله پیوستگی خودبه‌خود روی A موجود است . ابتدا اگر ?:A--->B همریختی از A بتوی هر جبر باناخ B باشد، چه موقع ؟ خودبه‌خود پیوسته است و در صورت دوم اگرD:A--->X عملگر مشتق از A بتوی هر باناخ دو مدل X باشد، چه موقع D خودبه‌خود پیوسته است . در این مقاله در حالتیکه A به صورت B(E) است به این دو مسئله می‌پردازیم. فرض کنیم X یک -A دو مدل باناخ و D:A--->X عملگر مشتق ازA به X باشد، قرار می‌دهیم BA?X در این صورت B با ضرب (a,b?A:x,y?X) ...
نمایه ها:
عملگر | 

عملگر خطی و کران‌دار T روی فضای باناخ E را انتقال پیشرو می‌نامیم اگر T:E?E طولپا باشد؛ برد T دارای هم‌بعد یک باشد و ?_(n?1)??T^n E?={0}. همچنین عملگر خطی و کران‌دار T روی فضای باناخ E را انتقال پسرو می‌نامیم اگر dim ker (T)=1؛ تبدیل خطی T ?:E/ker?(T)?E با تعریف T ?(x+\ker (T))=Tx طولپا باشد و ?_(n?1)?ker??T^n ? در E چگال باشد. در این پایان‌نامه به بررسی عملگرهای انتقال روی فضاهای باناخ و در حالت خاص روی فضای C(X) برای یک X فشرده و هاسدورف می‌پردازیم. ابتدا ویژگی‌های کلی ...

در این پایان‌نامه، حل معادله ‎ Ax =y‎ را به روش تکراری که در آن ‎$A$‎ عملگر ‎-K‎مثبت معین و ‎-K‎ عملگری بسته و به طور پیوسته ‎D(A) -‎معکوس پذیر است را روی فضای باناخ بررسی می کنیم. سپس عملگر ‎-K‎مثبت معین را به عملگر فریشه گسترش می دهیم . همگرایی موضعی به جواب یکتای معادله ‎A x = y‎ را روی فضای باناخ بررسی می کنیم. همچنین عملگر افزاینده قوی که حالت غیرخطی عملگر‎K-‎مثبت معین است را معرفی کرده و نتایجی بهترین تقریب را برای این عملگرها بیان می‌کنیم. اگر A عملگر k-مثبت معین باشد ...

عملگر خطی و کرندار T روی فضای باناخ، جدایی پذیر و نامتناهی البعد X، ابردوری گفته می شود هرگاه بردار x€X طوری موجود باشد که مدار آن تحت x یعنی در X چگال باشد. عملگر T را بی نظم گوییم هرگاه T ابردوری بوده و مجموعه بردارهای تناوبی آن در X چگال باشد. هدف اصلی این پایان نامه بررسی خاصیت ابردوری بودن عملگر چزارو بر بعضی از فضاهای تابعی می باشد. عملگر چزارو اولین بار توسط ایوجن چزارو در قرن 19 معرفی شد. عملگر چزارو بر فضای دنباله ای p€ برای --- بصورت -- و بر فضای Lp([0,1]) برای --- ...

قسمت اصلی این مقاله سروکار با قابها برای فضاهای باناخ دارد. به این دلیل از چندین نتیجه بنیادی که قابها برای یک فضای هیلبرت را توصیف می کنند استفاده کرده تا قابهای فضای هیلبرت را به فضاهای باناخ کلی تعمیم دهیم. با وجود این ، خواهیم دید که همه این تعمیم ها( مانند تعمیم استفاده شده حاضر که یک تجزیه اتمی نامیده می شود) معادل با خواصی هستند که قبلا به طور مفصل در نظریه فضای باناخ توسعه یافته اند . ما نشان می دهیم که توصیف اتساع زوجهای قابی برای یک فضای هیلبرت را می توان ( البته ، ...

فرض کنید G یک حوزه کراندار در صفحه مختلط باشد. همچنین را یک فضای باناخ از توابع تحلیلی در نظر بگیرید به قسمی که برای هر G تابعک خطی e روی کراندار باشد. بعلاوه فرض کنید و به ازای هر G و ran (Mz - ) kere . عملگر ضربی Mz روی را به صورت زیر تعریف می‌نماییم، (Mzf) () f (), G, f در این پایان‌نامه زیرفضاهای همبعد متناهی M از فضای باناخ که تحت عملگر ضربی Mz پایا می‌باشند را در حالتهای خاص مشخص می‌نماییم. همچنین فضای ایده‌آل ماکسیمال بعضی از جبرها ...

تعریف نورم راب رای یک خانواده از فضاهای باناخ که توسط هاگلر(‏‎J.Hagler‎‏) و این نویسنده تحت عنوان مثالهائی از فضاهای باناخ که فضای ‏‎L1‎‏ بطور ارثی را دربردارند وفاقد خاصیت شور‏‎Schur‎‏ هستند تغییر داده ایم و بجای نورم ‏‎L1‎‏نورم ‏‎Lp‎‏ رابکار برده ایم در نتیجه یک خانواده از فضاهای باناخ جدید بدست آورده ایم ثابت کرده ایم هر عضو این فضاها(‏‎i‎‏) فضای ‏‎Lp‎‏ را بطور ارثی و متمم دار در بردارند (‏‎ii‎‏) این فضاها فضای دوگان هستند و (‏‎iii‎‏) فضای قبل از دوگان هر یک از این فضاها‏‎ ...
نمایه ها:
طبیعی | 
هاگلر | 
تعدیل |