عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود در مراکز پیش دبستانی و دبستان و تنظیم آنها براساس برنامه ریزی چند بعدی می باشد. با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی استانداردهای طراحی فضای آموزشی و تحلیل آنها پرداخته و برای بازبینی این استانداردها از معیارهای برنامه ریری چند بعدی استفاده کرده و برای مستند سازی کاربست معیارهای این برنامه جامعه نمونه ای را مورد مطالعه قرار داده است از هر دو روش کیفی و کمی بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش در مطالعه کیفی اسناد ...

هدف از این پژوهش مشخص کردن وضعیت افت تحصیلی هنرجویان پسرهنرستان های کاردانش شهر تهران در طی سال های تحصیلی 87-1383وبررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی هنرجویان بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته ویژه هنرجویان و هنر آموزان و مصاحبه با مدیران واحدهای آموزشی استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه هنرجویان پسر شاخه کار دانش،کلیه هنر آموزان و کلیه مدیران واحد های آموزشی بوده است که شامل 17084 نفر هنرجو،914نفر هنر آموز،و 69 نفرم ...

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که تمامی این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. جوامع مختلف، با توجه به اصول و اهداف مشخص خود از آموزش و پرورش و فلسفه آموزشی خاص خود، محیط های آموزشی را پیش بینی نموده و طراحی می نمایند. پیچیدگی و چند بعدی بودن مسئله آموزش و پرورش و طراحی فضاهای آموزشی مناسب، مستلزم همکاری متخصصین، در یک نظام سیستمی و مرتبط خواهد بود. در این میان طراحان گرافیک نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده داشته و با استفاده ...

تأمین آسایش حرارتی و بصری و روانی باید جزو اصلی‌ترین اولویت‌های یک طرح جامع باشد.متأسفانه در ایران در حال حاضر چنین دیدگاهی وجود نداشته و در اکثر ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های عمومی با حضور موقت کاربران، اولویت‌های معماری ،زیبایی و یا مسائل اقتصادی می‌باشد.به دلیل عدم توجه طراح به انرژی مصرفی در ساختمان و آسایش کاربران، مصرف انرژی در ساختمان افزایش می‌یابد.در حالی که طراحان واقفند که با طراحی صحیح فرم و عناصر ساختمانی بر اساس اقلیم منطقه می‌توان تا حد زیادی بر آسایش کاربران ...

هدف تحقیق حاضر ارزیابی میزان استاندارد بودن فضای کالبدی کلاسهای پیش دانشگاهی رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و تاثیر آن بر آسایش آموزشی دانش آموزان و دبیران نواحی 2و 4شیرازمی باشد. نمونه مورد مطالعه نخست با روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی از جامعه آماری دانش آموزان و دبیران بدست آمد که از دو ابزار مقیاس آسایش آموزشی دانش‌ آموزان ، مقیاس سنجش آسایش دبیران و ابزار چک لیست استانداردهای آموزشی دبیرستان های مقطع پیش دانشگاهی، میزان آسایش آموزشی دانش آموزان و دبیران مورد ارزی ...

هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین رابطه ارگونومی فضای آموزشی و اختلالات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی است. در پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کلاس های پنجم ابتدایی مدارس دخترانه شهر تهران در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390 تشکیل می دهد. انتخاب تعداد نمونه ابتدا به صورت خوشه ای چند مرحله ای و در مرحله بعد به صورت تصادفی ساده بوده و از310 نفر دانش آموز و 15 مدرسه استفاده شده است. به منظور تحلیل فرضیه های ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت موجود فضاهای فیزیکی مدارس ابتدایی شهرستان کمیجان و مقایسه آنها با استاندارهای مطلوب آموزشی در ایران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه 63 مدرسه ابتدایی شهرستان کمیجان می باشد که همه این مدارس برای بررسی انتخاب شده اند. این پژوهش به روش توصیفی انجام شده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشناه اصلاح شده فرامرز سابقی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از آمار توصیفی و شاخص های آن از جمله میانگین، فراوانی درصد و غیره استفاده شده ا ...

در سال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات نظام های آموزشی ، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده، در کانون توجه قرار گرفته است . چرا که محیط فیزیکی به سبب ساختار خود می تواند تعاملات و در پی آن فرآیند یادگیری را تقویت و یا تضعیف نماید .چرا که تغییردر نظام آموزشی تغییر در کالبد فیزیکی فضای آموزشی را نیز در بر دارد و اگر چنین رابطه متقابلی وجود نداشته باشد باعث تضعیف فرایند یادگیری می شود .تحقیق حاضر با تکیه بر ذات جستجوگر و تجربه پذیر جهان ک ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان و نوع انطباق فضاهای آموزشی مدارس دانش آموزان دارای نیازهای ویژه بر پایه استاندارد های بین المللی طراحی فضاهای آموزشی شکل گرفت، ولی با توجه به محدودیت زمانی واجرایی تنهابه مدارس دانش آموزان دارای نارسایی واختلالات بینایی منحصر گردید.در راستای هدف پژوهش، پژوهشگر پرسشنامه ای ای 24 سوالی بر اساس استانداردهای موردتایید سازمان نوسازی مدارس وآموزش وپرورش استثنایی مبتنی بر طیف لیکرت تعیین نمودکه در آن فضاهای آموزشی در چهارحوزه فضای داخلی ، فضای روان ...