عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان و برنامه ریزی برای آن، یکی از ضروریات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولان موجه شده است. در این مقاله به بررسی و اولویت بندی فضاهای عمومی سه محدوده از منطقه 6 شهر تهران به نام های محدوده پارک لاله، دانشگاه تهران و خیابان آرژانتین بر اساس اصول طراحی فراگیر پرداخته شد. روش تحقیق استفاده شده از نوع توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات در مرحله اول به روش کتابخانه ای و در مرحل ...

فضاهای شهری به‌طور مداوم بازتابی از پیچیدگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرند. بررسی روند تغییرات ‏فضاهای شهری شهر سنندج در این پژوهش ابتدا با توصیف روایی (‏Narrative‏) از شهر و پیشینه‌اش بر مبنای ‏مستندات و روایت‌های "رسمی" و "غیررسمی" آغاز گشته و سپس با استناد به اصول بدست آمده در مورد اینگونه ‏فضاها و انطباق آن با شرایط واقعی و عینی شهر، فضاهای شهری عمده شهر سنندج شناسایی‌شده است. چارچوب ‏نظری و مفهومی این مطالعه که روایت فضاهای عمومی نیز بر اساس آن صورت می‌پذیرد (‏Plot ...

احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از مهمترین شاخص های کیفیت فضا است. در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان بروز بزهکاری انواع آسیب های اجتماعی به صورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است که تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد بلکه مسائل و مشکلات بی شماری را گریبانگیر جامعه می کند. مسئله امنیت شهری با توجه به رشد فزاینده ی شهرنشینی در ایران ازاهمیت بالایی برخوردار می گردد و این در حالی است که اغلب یافته های تحقیقاتی پژوهشگران بر وجود رابطه آماری مستقیم بین افزایش جمعیت شهر ...

فضاهای عمومی شهری، از مهمترین اجزای شهر می باشند که به عنوان عرصه عمومی، تجلی گاه فعالیت های شهری اند. این فضاها نقش مهمی در تقویت وجه فرهنگی- اجتماعی شهر را دارا می باشند و عملکرد اصلی آنها، فراهم ساختن شرایطی است که مردم در آن حضور می یابند. در میان فضاهای عمومی شهری، میدان های شهری به عنوان مهمترین ظرف فضایی زندگی جمعی در فضای باز شهرها، نقش بسزایی در جذب مردم و کیفیت حضور ا نسانی در شهرها را دارا می باشند. از مهمترین مولفه ها در بازشناسی نقش میادین، شناخت و تأثیر عامل هوی ...
نمایه ها:
شهر | 
هویت | 

ترس از جرم در میان زنان به یک نگرانی عام در سطح جوامع دنیا تبدیل شده و سبب گردیده تا صاحبنظران و محققان در حوزه های مختلف، در ایران و سایر کشورها به ریشه یابی و تحلیل مسئله و ابعاد مختلف آن بپردازند. تحقیقات نشان می دهد، علی رغم اینکه زنان به میزان کمتری قربانی جرائم مختلف می گردند، اما ترس بیشتری را به لحاظ ذهنی تجربه می کنند و در حیات اجتماعی خود احساس ناامنی بیشتری را نسبت به مردان دارند. پژوهش حاضر در پی آن است تا ترس زنان از جرم را از دیدگاه جامعه شناختی بررسی کرده و عوا ...

سیر تحولی معماری هر دوره از تاریخ بشری متناسب با نیازهای گوناگون بشری دچار تغییر و تحول متعددی بوده است. معماری متمایز هر بخش از جهان در مسیر تکاملی خود متاثر از عوامل گوناگون مانند فرهنگ، اقلیم، نگرش متفاوت مردم به محیط پیرامون خود بوده است. جایگاه برجسته ی عناصر معماری در فضاهای شهری شاید به این دلیل می باشد که این عناصر در قالب بناها، المانهای شهری ... بدون واسطه در معرض قضاوت عام قرار دارند و ویژگی بیان شده عناصر معماری باعث تاثیرگذاری به میزان زیاد این عوامل در کیفیت زیس ...
نمایه ها:
توسعه | 
شهر | 

این پژوهش با موضوع تأثیر فضای عمومی شهر تهران در کنترل اجتماعی زنان و مسئله تداوم تفکیک جنسیتی فضاها و محدودیت زنان در دسترسی به فضاهای عمومی، با هدف شناخت چگونگی تأثیر فضای عمومی در زندگی زنان کوشید تا با روش تحقیق کیفی، بر پایه نظریه مبنایی با بهکارگیری تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته و یاری تجارب زنان در فضاهای عمومی با استفاده از عکس، از چگونگی تأثیر فضاهای عمومی شهر تهران در زندگی روزمره زنان، شناخت حاصل نماید. در این تحقیق با 29 زن در سنین متفاوت و طبقات مختلف مصاحبه ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تفاوت گروه های اجتماعی ساکن در محله نُه منطقه دوازده شهر تهران از منظر ادراک امنیت اجتماعی و تاثیر آن بر استفاده از فضاهای عمومی موجود در محله می باشد، تا از این طریق شناختی درباره برابری و یا نابرابری گروه های اجتماعی، در بهره گیری از فضاهای عمومی حاصل آید. در نهایت، پژوهش حاضر، عوامل اثرگذار بر ادراک امنیت اجتماعی را مورد سنجش قرار می دهد. داده های مورد استفاده در پژوهش، از نوع داده های اولیه می باشد و از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و ...

معماری غنی ترین بخش فرهنگی و تمدن یک جامعه و وسیله ای برای هویت بخشی به مردم آن جامعه است. این هویت بخشی با ایجاد احساس تعلق به شهرها بوجود می آید. اما متأسفانه اساسی ترین معضل معماری کنونی شهرهای ما بحران بی هویتی است. از علل اصلی شکل گیری این بحران بی توجهی به لزوم وجود فضاهای شهری است. اما برای رسیدن به فضاهای مطلوب شهری و خروج از این بحران چه راهکارهایی وجود دارد؟ فضاهای عمومی که مرکز تعاملات اجتماعی هستند در طراحی شهری امروز ما جایگاهی ندارند. با توجه به اینکه در معماری ...