عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تجزیه واریانس ساده بر روی عملکرد محصول دانه، ارتفاع بلال، ارتفاع بوته، طول بلال، تعداد ردیف بلال، تعداد دانه در ردیف و قطر بلال معنی‌دار نگردیده است . بطور کلی شش تیمار خاک‌ورزی برای دومین سال متوالی با همدیگر اختلاف معنی‌دار نداشته و در یک سطح آماری قرار گرفتند. ...

آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در هفت تیمار و سه تکرار در خاکی با بافت رسی سیلتی اجراء و عملیات زراعی بهاره و تابستان بمنظور حفظ رطوبت و تهیه بستر بذر انجام شده در و در پائیز کرتهای آزمایش با استفاده از بذرکار عمیقکار تحت کشت گندم سرداری قرار گرفته و با استفاده از غلطک با ایجاد فشاری به میزان 1/154 و 0/890 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، برابر تیمارهای پیش‌بینی شده فشردگی اعمال گردیده است . نتایج حاصله از اجرای طرح نشان داده است که بالاترین میزان عملکرد با -2647 کیلوگرم در ه ...

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف فشردگی خاک، فسفر و باکتری های محرک رشد (سودوموناس فلورسنت) بر عملکرد، کیفیت و غلظت عناصر غذایی در گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و مجموعاٌ با 72 واحد آزمایشی در گلخانه گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان انجام شد. در این آزمایش غده های بذری گیاه سیب زمینی در خاکی با بافت لوم و با سه سطح فشردگی خاک، چهار سطح فسفر و دو سطح باکتری محرک رشد در جعبه های مخصوص کشت شدند. سطوح فشردگی خاک ...

این طرح جهت بررسی اثرات عملیات زراعی در اراضی شیبدار بر مقدار محصول در 6 تیمار و 3 تکرار اجرا شده است . از آنجایی که طرح مذکور برای اولین بار در پاییز سالجاری کشت گردیده لذا در سال آتی نتیجه‌گیری خواهد شد. ...

در عملیات بهره‌برداری جنگل معمولا پس از استفاده از ماشین آلات چوبکشی (اسکیدرها) آثار تخریب روی خاک جنگل مشاهده می‌گردد که شامل کوبیدگی خاک و ایجاد ردچرخ و ردگرده‌بینه می‌باشد.کوبیدگی، باعث کاهش تراوایی خاک و همچنین کاهش تخلخل موئینه می‌شود که اینها باعث کاهش تخلخل خاک باعث جلوگیری از رشد ریشه‌ای و نیز عدم تهویه خاک می‌گردد که این نیز باعث تضعیف و یاازبین رفتن پوشش گیاهی خواهد شد.ردچرخ و ردگرده بینه در مسیرهای طولانی با شیب زیاد نیز موجب جاری شدن آب باران در آنها و فرسایش خاک ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
خاک | 
  
فشردگی خاک به عنوان نزدیکتر شدن ذرات تشکیل دهنده خاک به یکدیگر تعریف شده که موجب افزایش مقاومت خاک می شود. این فشردگی در اثر اعمال نیرو به خاک از طرق مختلف حاضل می شود و مهم ترین آنها عبور تراکتور و ادوات مربوط می باشد که با روند سنگین تر شدن آنها این موضوع حادتر می شود. فشردگی که در اثر عبور چرخهای تراکتور در عمقهای کم بوجود می آید، پس از عملیات خاک ورزی تا حد زیادی از بین می رود ولی فشردگی ایجاد شده در خاک کف شیار شخم باقی می ماند. از آنجا که بعد از کار با وسایل خاک ورزی، م ...