عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم فضاهای فشرده یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی فضاهای توپولوژیک است که در مطالعه ساختارهای هندسی، آنالیز، توپولوژی جبری و هندسه جبری حائز اهمیت است. طبق تعریف توپولوژی می دانیم که اشتراک تعداد متناهی از مجموعه های باز، باز است. بررسی شرایطی که چگونه می شود شرط متناهی بودن را با فشرده بودن جایگزین کرد، مارا به سوی بدست آوردن شرایط معادل برای فشردگی در رسته فضاهای توپولوژیک هدایت می کند، با این شرایط معادل سعی کرده ایم تعمیم هایی از فشردگی و بعضی معادل های آن را در رسته فضاهای ...

تراکم خاک از مهم‎ترين عواملي است که مي‎تواند منجر به تخريب فيزيکي خاک گردد. افزودن مواد آلي به خاک مي‎تواند سبب بهبود ساختمان خاک و نگهداشت آب در خاک شود. ارزان‌ترين، فراوان‌ترين وفراهم‎ترين منبع ماده آلي براي افزودن به خاک بقاياي گياهي موجود در مزرعه مي‎باشد. يک راه‎حل رايج در جلوگيري از تراکم، تخمين تنش در آستانه تراکم (تنش پيش- تراکمي) و حساسيت خاک به تراکم بيشتر در صورتي‌که تنش به‌کار‌رفته بر خاک از تنش پيش- تراکمي (pcσ) بيشتر گردد (شاخص فشردگي يا CC)، مي باشد. در اين پژو ...

در این پایان نامه تعمیمی از زیرمجموعه های فشرده یک فضا به مفهوم فشردگی نسبی و بعضی از خواص اولیه آن مورد بررسی قرار میگیرد. تحدید فشردگی نسبی به زیرمجموعه های باز یک فضای توپولوژیک نقش مهمی را در معرفی مفهوم جدیدی تحت عنوان فضاهای فشردهـکر بازی میکند، که در توپولوژی جبری و هندسی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پایان نامه سعی می شود که همهی مشخصه های این فضاها، خصوصاً رابطه ی آنها با نگاشتهای خارج قسمتی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.مفاهیم اساسی در مطالعه نگاشتهای خارج قسمت ...

دراین پایان نامه فشردگی و فشردگی ضعیف عملگرهای ترکیبی و ترکیبی وزندار را روی فضاهای تابعی معروف در انالیز تابعی بررسی می کنیم. فضاهای مورد مطالعه عبارتند از C(X,E) , C(X) , CU(X) و LP(X) که به ترتیب فضای توابع پیوسته یکنواخت فضای توابع پیوسته فضای توابع پیوسته برداری مقدار و فضای لبگ هستند. نشان می دهیم چنین عملگر هایی از الگوی کم وبیش مشابهی پیروی می کنند. ...

افزایش استفاده از بتن خودمتراکم درسازه های عظیم وحساس بتنی ازجمله مخازن گازها، پل ها و ساختمان ها نیاز به شناخت بیشتر ویژگی های مقاومتی و نفوذپذیری این بتن را ایجاب می نماید. در این پایان نامه جهت بتن ریزی، فشار و فشردگی بر مقاومت نفوذپذیری بتن خود متراکم مورد بررسی قرار گرفته اند. به همین منظور، مخلوط های متفاوتی از بتن خود متراکم با سه مقاومت طراحی بکار گرفته شدند. نمونه های بتنی تولیدی تحت شرایط: "بدون فشارو فشردگی"، "بافشردگی و فشار" و "فشردگی" ساخته شدند.سه مقاومت طراحی ...

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر دمای بخاردهی و میزان فشرده سازی به مقاومت میخ و پیچ چوب فشرده شده صنوبردلتوئیدس انجام گرفت. برای این منظور تعداد 15 پایه درخت سا‌لم صنوبر از طرح جنگلداری آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام‌نیا واقع در شصت‌کلاته گرگان بطور تصادفی انتخاب و قطع گردید. نمونه‌های مماسی از قسمت‌های سالم چوب‌برون تهیه گردید. عوامل متغیر در این آزمایش، درصد فشردگی در چهار سطح 20، 30، 40 و50 درصد و دمای بخاردهی در سه سطح 120، 140 و 160درجه سانتی‌گراد بود. نمونه‌ها به مدت 10دقیقه ...

در این پایان نامه سعی کرده ایم از دیدگاه رسته ای مباحث مهم توپولوژی را مورد مطالعه قرار داده ایم. در این راستا نگاشت سره و خواص اولیه آن را در رسته فضاهای توپولوژی بیان که در توپولوژی جبری و هندسه از اهمیت خاصی برخور دار است. در ادامه با مطالعه فضاهای c-تولید شده و خواص مربوط به آن ها و ارائه مفهوم فشردگی نحت عنوان c-فشردگی و c-فشردگی نسبی نگاشت سره را در رسته فضاهای c-تولید شده بیان و مشخصه ایی برای آن ارائه می دهیم. در نهایت نشان می دهیم نگاشت سره در رسته فضاهای c-تولی ...

در این تحقیق، ساختار لیزرهای نقطه کوانتومی، مشخصه ها، نواقص، و همچنین فاکتور های محدود کننده سرعت مدولاسیون بالا و تکنولوژی های کلیدی برای بهبود عملکرد آن بیان می شوند. با بررسی اثر پهن شدگی گرمایی حفره ها که ناشی از جرم موثر سنگین ، حفره ها در نوار ظرفیت لیزر های نقطه کوانتومی است ، نشان می دهیم که یکی از عوامل مهم در محدود کردن سرعت مدولاسیون لیزرهای نقطه کوانتومی ، نزدیکی بیش از اندازه تراز های حفره ها در نوار ظرفیت لیزر می باشد، که سبب تهی سازی این تراز از حفره در زمان ...

در این پایان‌نامه عملگرهای ترکیبی و ضربی را که بوسیله نگاشتهای عملگر مقدار روی فضاهای بوخنر (لورنتس بوخنر و پایا بازارایشی بوخنر) تولید می‌شوند را مورد مطالعه قرار داده، بسته بودن برد، فشردگی و طیف آنها را بررسی می‌نماییم. ...