عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل فشارزای ناشی از شغل معلمی با خشنودی شغلی و عملکرد است جامعه آماری کل مدرسین هیات علمی و حق‌التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است که از تعداد کل مدرسین و از میان پنج دانشکده واحد اهواز (دانشکده مهندسی، علوم انسانی، پرستاری و مامایی، زیست و منابع طبیعی و حقوق و علوم شسیاسی) از طریق روش تصادفی ساده 320 نفر از مدرسین انتخاب می‌شوند. روش پژوهش پس از رویدادی است که از مقیاس منابع فشار روانی شغلی در معلمان، مقیاس خشنودی شغلی JDI و مقیاس عملکرد ش ...

امروزه توجه به تحلیل رفتار مدیران در سازمان های ورزشی و فشار کاری زیاد و تلاش برای افزایش بهره وری در سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فشار شغلی و تحلیل رفتگی در مدیران ادارات تربیت بدنی شمال غرب کشور بر اساس دیدگاه نظریه روانشناختی با ارائه مدل. پزوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. 234 نفر به عنوان مدیران عالی رتبه ادارات ورزشی شمال غرب کشور(آذربایجان غربی – آذربایجان شرقی- اردبیل- کردستان) به شیوه هدفمند انتخاب شد ...

این تحقیق، پژوهشی از نوع توصیفی - تحلیلی است که به هدف تعیین و مقایسه میزان تنیدگی شغلی پرستاران بالینی و مربیان پرستاری شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شهر تهران انجام پذیرفته است . در این مطالعه تعداد 60 پرستار بالینی و 30 مربی پرستاری به عنوان نمونه پژوهش در تحقیق شرکت داشتند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل دو بخش مورد استفاده قرار گرفته است بخش اول شامل مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش اعم از جنس ، سن، وضعیت تاهل، تعداد فرزند ...

آنچه تاکنون در حوزه گردش شغلی مورد توجه ویژه پژوهشگران قرار گرفته است، تمرکز بر ارایه برنامه زمانبندی گردش شغلی در بین افرادی خاص از سازمان بوده است. بدیهی است هرگونه جابجایی افراد، تغییری در جایگاه سایر افراد خواهد داشت و اگر معیار جابجایی درست تعریف نشده باشد، گردش شغلی حاصله نه تنها در بلندمدت موثر نیست، ممکن است آسیب‎های جدی نیز به سازمان برساند. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش یافتن بهترین مدل توسعه یافته برای گردش شغلی و حل "مساله زمانبندی گردش شغلی" با لحاظ نمودن عوام ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.