عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان معاصر با وجود پیشرفت های عظیم علمی و تکنولوژیکی ، با مشکلات عدیده ای رو به روست . بسیاری ، مشکلات روحی و روانی انسان را مهم ترین دغدغه ی علم روانشناسی دانسته اند. دیدگاه مادی روانشناسی غرب ، ناکارآمدی این شاخه از علم را در از میان بردن مشکلات روحی انسان ، به اثبات رسانده است .اینک آنچه بیش از پیش رخ می نماید ، تمسک به قوانین پیشرفته و مترقی اسلام و تفکر در ذات باری تعالی ، به عنوان تنها مرجع حل مشکلات روحی و روانی انسان می باشد .در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که فطر ...

این نوشتار در سه فصل ارائه شده است وبه دنبال اثبات نقش گناه در ایجاد فشار روانی و سپس ارائه راهکار‏ها جهت مقابله با آن، از دیدگاه قرآن و روایات می‏باشد. بدین منظور در فصل اول که خود دارای دو بخش است به تعریف مفاهیم نظری فشار روانی و گناه و مسائل مربوط به آن پرداخته شده است. در فصل دوم که در مورد فشارهای روانی ناشی از گناه از دیدگاه قرآن و روایات با توجه به عوامل ایجاد کننده آن در روان‏شناسی است؛ خود شامل چهار بخش است که پس از بیان عوامل فشار روانی در بخش اول، به بررسی بع ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مهارت‌های روانی و تفسیر اضطراب رقابتی در ورزشکاران برتر مرد استان خوزستان می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی از نوع میدانی است. نمونه آماری این تحقیق شامل 200 نفر از ورزشکاران برتر مرد استان خوزستان در رشته‌های انفرادی و اجتماعی می‌باشند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. شرکت‌کننده‌ها قبل از رقابت، پرسشنامه‌های سنجش مهارت‌های روانی اوتاوا (سالملا و همکاران، 2001) و تفسیر اضطراب رقابتی (مارتنز و همکاران، 1990) را تکمیل کردند. ضریب پایایی این پرسشنامه‌ها ب ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی با درمان شناختی رفتاری بر کاهش فشار‌روانی، افسردگی و فشار مراقبت از بیمارمی باشد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه مشهد بودند که با روش نمونه گیری دردسترس 24 آزمودنی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (در هر گروه 8 نفر) گمارده شدند. دوگروه آزمایش، در10جلسه به مدت 2ساعت، گروه درمانی ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقا سطح سلامت روانی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی بستری در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا انجام شد. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل و گمارش تصادفی بود. در این پژوهش، شش نفر بعنوان گروه آزمایشی و نه نفر بعنوان گروه کنترل شرکت داشتند. کلیه شرکت کنندگان که اعضای خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی را تشکیل می دادند پرسشنامه های فشار روانی مراقب، افسردگی بک، اضطراب بک، کیفیت زندگی و چگونگی رواب ...

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکانِ کم‏توان ذهنی. روش پژوهش از نوع نیمه‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل می‏باشد. جامعه‏ی‏ آماری این پژوهش را کلیه‏ی مادران کودکانِ کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر مقطع آمادگی مدرسه‏ی شهدای شهر مارلیک در سال‏تحصیلی 92-1391 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، 24 نفر از مادرانی که نمرات فشار روانی‏شان یک انحراف معیار بال ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سرمایه‌ی روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی و فشار روانی شغلی بود. نمونه‌ی این پژوهش شامل 40 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) تقسیم شدند. طرح پژوهش حاضر، آزمایشی میدانی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری 2 ماهه بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی سرمایه‌ی روانشناختی (لاتانز و همکاران، 2006)، پرسشنامه‌ی بهزیستی روانشناختی (ریف، ...

نتایج یافته‌ها حاکی از آن بود که شیوه سهل‌ گیر با سازگاری فردی-عاطفی و دلبستگی سازمانی رابطه منفی معنادار و شیوه مقتدر با سه نوع سازگاری فردی- عاطفی، اجتماعی و دلبستگی سازمانی رابطه مثبت معنادار دارد. همچنین شیوه مستبد با سه نوع سازگاری ذکرشده همبستگی منفی دارد. متغیر فشار روانی نیز با شیوه‌های مقتدر رابطه منفی و با فرزندپروری مستبد رابطه مثبت دارد.علاوه بر این دوشیوه سهل گیر و مستبد، دلبستگی سازمانی را به صورت منفی پیش بینی ؛ و شیوه مقتدر به صورت مثبت و شیوه سهل گیر به صورت ...

هدف از این پژوهش، مقایسه خلق و خوی کودکان شیر خوار (12-3 ماه) در دو گروه مادران دارای سلامت روانی و مادران فاقد سلامت روانی بوده است. معیارهای ورود در این تحقیق عبارت بودند از: 1- سن مادر (30-22 سال)، 2- تحصیلات مادر:حداقل لیسانس، 3- تک فرزند بودن، 4- سن شیرخوار بین 12-3 ماه. از مادران حاضر در بخش های واکسیناسیون چهار بیمارستان دولتی شهر کرمان که واجد شرایط حضور در این پژوهش بودند، درخواست شد که در صورت تمایل پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ) را تکمیل نمایند. حجم گروه نمونه در این ...