عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلزات سنگین و فسفر، امروزه از آلاینده‌های اصلی در محیط زیست به حساب می‌آیند. روش‌های متعددی به منظور حذف این آلاینده‌ها از منابع آب و خاک‌ها استفاده شده است. فرآیند جذب زیستی، فرآیند نوینی می‌باشد که در آن از زیتوده گیاهی و جانوری به منظور جذب آلاینده‌ها از محلول‌های آبی و خاک‌ها استفاده می‌شود. در این پژوهش، از بقایای گیاهی آفتابگردان، سیب‌زمینی، کلزا و پوست گردو به منظور جذب فلزات سنگین (کادمیوم، مس، نیکل، روی، منگنز و آهن) و فسفر از محلول‌های آبی و خاک استفاده گردید. حذف ف ...

فسفر در خاکهای آهکی ترکیبات متفاوت و متنوعی را ایجاد می‌کند که منجر به ایجاد وضعیت پیچیده در ارزیابی آن می‌گردد. به همین علت برای ارزیابی وضعیت فسفر راههای زیادی پیشنهاد شده است که هر کدام دارای مزایای مخصوص به خود می‌باشند. روش الکترواولترافیلتراسیون (EUF) از جمله روشهای عصاره‌گیری است که با موفقیت برای بررسی قدرت خاک در فراهمی کوتاه مدت و درازمدت بسیاری از عناصر ضروری از جمله فسفر در خاکهای مناطق مختلف بکار رفته است . در مطالعه حاضر نیز، موضوع مورد بررسی مقایسه توان و قابلی ...

استخوان فکین از نقطه نظر پروتز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل ریج باقیمانده بعد از کشیدن دندانها شروع و در طول زندگی ادامه می یابد. علاوه بر پدیده پیری وضعیت مینرالیزاسیون اسکلت استخوانی، حضور پروتزها و فشارهای وارده بر نشستگاه نیز عاملی جهت بروز تحلیل استخوان خواهد بود. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین میزان فسفر، کلسیم و آلکالن فسفاتاز سرم و میزان تحلیل ریج بیماران بی دندان و رابطه بین تحلیل ریج، سن، جنس و مدت استفاده از پروتز می باشد. تعداد 30 بیمار شامل 15 مرد و 15 ...

به منظور بررسی کارآیی مصرف کودهای نیتروژن و فسفر در رقم زرقان چغندرقند آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح بذر کرج اجرا شد. تیمارهای کود نیتروژن شامل عدم مصرف کود بع عنوان شاهد، 120، 160، 200 و 240 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع کود اوره (46% نیتروژن خالص) در هکتار و تیمارهای کود فسفر شامل عدم مصرف کود (شاهد)، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل تهیه شد. نتایج نشان داد که اثر مقادیر سطوح م ...

به منظور بررسی تاثیر فسفر بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال‎های پسته در شرایط شور، آزمایش گلخانه‎ای در قالب طرح کاملاَ تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل شش سطح فسفر ( 0، 30، 60، 90، 120 و 150 میلی‎گرم در کیلوگرم خاک از منبع اسید فسفریک) و شش سطح شوری (0، 600، 1200، 1800، 2400 و 3000 میلی‎گرم کلرید سدیم در کیلوگرم خاک) بودند. نتایج نشان داد که افزایش سطوح شوری منجر به کاهش معنی‎دار وزن خشک برگ، ساقه و ریشه، ارتفاع ساقه و سطح برگ گردید. در حالی که کاربرد فس ...

ناکارآمد بودن نگرش تک بعدی و لزوم جامع‌نگری در اتخاذ بهترین تصمیم‌ها و شیوه‌های مدیریتی، ناهمگنی موجود در حوزه‌های آبخیز و غیرخطی بودن رفتارهای هیدرولوژیکی و فرسایشی شناخت کامل روابط موجود در حوزه‌ها را، پیچیده و مشکل می‌سازد. در ارزیابی و بررسی این سیستم‌ها، اندازه‌گیری که قابل اعتمادترین وسیله می‌باشد به تنهایی قادر به کشف روابط پیچیده موجود در سیستم آبخیزها نمی‌باشد، در نتیجه مدل‌سازی صورت می‌گیرد. در این تحقیق حوزه آبخیز کرج که در شمال غرب استان تهران و بین طول شرقی 5 °51 ...

هدف ازانجام این پایان نامه تعیین میزان فسفر، کربنات کلسیم ، سولفات ، نیتروژن و ‏‎PH‎‏ خاکهای منطقه شهرکرد و بررسی نقش آنها در پیدایش پاره ای از کمبودهای مواد معدنی مانند مس و سلنیم دردام می باشد . دراین پایان نامه 80 نمونه خاک از مزارع یونجه ، شبدر ، جو و گندم منطقه شهرکرد برداشت و میزان نیتروژن ، سولفات ، کربنات کلسیم ، فسفر و ‏‎PH‎‏ آنها اندازه گیری شد . میانگین و انحراف فاکتورهای اندازه گیری شده در نمونه ها محاسبه گردید ، آزمون ‏‎Pearson Correlation‎‏ جهت تعیین رابطه بین ...

نور خورشیدنقش بسزائی در متابولیسم کلسیم و فسفر دارد و با توجه به اینکه شدت ، زاویه و دوره تابش خورشید برای هر ناحیه جغرافیائی خاص خود است ، الگوی بیماریهای متابولیسمی کلسیم نیز تحت تاثیر محل قرار می گیرد در این تحقیق ما دو گروه از کارگران ساختمان را تحت عنوان سایه کار و آفتاب کار ، بعنوان گروه کنترل و آزمون انتخاب نمودیم که این دو گروه از نظر تمام عواملی که می توانند بر غلظت کلسیم و فسفر دخیل باشند بجز مدت تابش نور خورشید یکسان بودند غلظت کلسیم ، فسفر ، الکالین فسفاتاز و پروت ...
نمایه ها:
کلسیم | 
فسفر | 
سرم | 

برخی از گیاهان در شرایط کمبود فسفر، به طور طبیعی قادرند تا حدی قابلیت استفاده فسفر را از طریق تراوش برخی ترکیبات نظیر اسیدهای آلی افزایش دهند و بدین طریق با کمبود فسفر مقابله کنند. این تحقیق با الگوبرداری از این ویژگی خاص گیاهان و با هدف استفاده از یک اسید آلی در خاک آهکی، به منظور افزایش فراهمی فسفر انجام شد. آزمایش در گلخانه و در حضور گیاه گندم، با دوازده تیمار ترکیبی مختلف از کود معدنی فسفات مونوکلسیم و اسید اگزالیک در قالب طرح آشیانه‌ای در سه تکرار انجام گرفت. مقادیر مختل ...