عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فساد اقتصادی به معنی سوءاستفاده از قدرت واگذارشده برای منافع شخصی می باشد که به عنوان مسئله ای که مختل کننده بسیاری از سازوکار های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، شناخته می شود. این پدیده دارای ابعاد مختلفی است. عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی بر فساد اثرگذار هستند. یکی از عوامل اثرگذار اقتصادی بر فساد، سطح پایین دستمزد می باشد. تحقیق حاضر با بکارگیری روش داده‌های تابلویی و استفاده از داده‌های مربوط به 30 کشور شامل: آرژانتین، آمریکا، استرالیا، اتریش، ب ...
نمایه ها:
مزد | 
فساد | 
رشوه | 

بررسی عوامل تعیین کننده و محرک رشد اقتصادی به‏همراه عوامل محدود کننده آن، از محوری‏ترین موضوعات مورد بررسی در ادبیات رشد اقتصادی است. در این راستا، در مطالعات نظری، از فساد اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد اقتصادی کشورها نام برده شده است. در تحقیق حاضر ضمن بررسی ادبیات مفهومی ارتباط فساد اقتصادی با رشد اقتصادی، کانال‏های تاثیرگذاری و نحوه ورود متغیر فساد اقتصادی در مدل‏های رشد بررسی شده است. فساد اقتصادی هم بطور مستقیم و هم از طریق متغیرهای تاثیرگذار بر رشد ...

در این پژوهش، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش داده‌های تابلویی و بسته‌های نرم افزاری Eviews 6 برآورد شده است. داده‌های مربوط به این پژوهش از گزارش شاخص‌های توسعۀ جهانی (2008) و گزارش سالیانۀ سازمان بین‌المللی شفافیت مالی در دورۀ مورد مطالعه (2007-2000) استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان‌دهندۀ اثر منفی فساد بر رشد اقتصادی است. فساد از دو طریق اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. در روش اثر غیرمستقیم، نقش متغیرهای کنترلی حائز اهمیت می‌شود. ...

نهی به حکم عقل ظهور در حرمت دارد و فقها و اصولیین در خصوص انواع نهی در معامله و تأثیر آن‌ها بر صحت یا فساد معامله اختلاف نظر دارند. نظر مشهور اصولى‏ها این است که اگر نهی از معامله، ارشادی و برای بیان شرطیت یا مانعیت چیزی باشد یا در نهى مولوى تحریمى، اگر نتیجه و اثر اصلی معامله مورد نهی قرار گرفته باشد، بر فساد معامله دلالت مى‏کند؛ اما اگر نهی تنها به خود معامله تعلق گرفته باشد و نه به اثر آن، دلالتی بر بطلان ندارد. در تقسیم دیگرى، نهى از معامله، یا به سبب معامله تعلق مى‏گیر ...

فساد معمولا از همه جهات به اقتصاد کلان کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه آسیب می‌رساند. هدف تحقیق حاضر،بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای در حال توسعه می-باشد.بدین منظور،ما از داده‌های 27 کشور در حال توسعه بر اساس حداکثر اطلاعات موجود در دوره زمانی2002-2006 ، استفاده کردیم. در این مطالعه از شاخص‌های مرکب فساد، شامل شاخص درک فساد و شاخص کنترل فساد استفاده شده است. دامنه شاخص درک فساد بین صفر و ده می‌باشد که صفر بیانگر حداکثر سطح فساد و ده نیز حداقل فساد ...

نیروی انسانی یکی از ارکان جامعه و به تبع آن هر سازمانی است و عامل اصلی برای رسیدن به اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. بنابراین توجه جدی به حفظ نیروی انسانی از گزند آسیب های مختلف که در سر راه او قرار دارد و هدایت او به سوی جامعه ای سالم و کارآمد، از وظایف نظام و مدیران ارشد هر دستگاه و سازمان دولتی است. از جمله این آسیب ها معضل فساد اداری است که در سال های اخیر به صورتی فزاینده در بستر تشکیلات دولتی مشاهده می شود و پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و جبران ن ...

در سال های اخیر مسئله فساد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه فساد تبدیل به یک پدیده فراگیر و جهانی شده است. بطور روز افزون نیز بر حجم و گستره فساد افزوده می شود و ایران هم به عنوان یک کشور مستثنی از این قاعده نیست. فساد همچون موریانه ای می باشد که پایه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را سست می کند و ازبین می برد. مبارزه با فساد دغدغه خاطر تمام مسئولین دولتی و مردم می باشد. هرچند عده ای هم می باشند از وجود فساد منتفع می گردند. ازاین رو مبارزه با فساد هم در کنوا ...

نظارت در اسناد بین المللی همواره یکی از مسائل مهم در حقوق بین الملل عمومی بوده است که موجب برانگیخته شدن رویکرد و راهکارهای متفاوتی دراین حوزه شده است؛ بطوریکه نظام نظارتی معاهدات بین المللی با یکدیگر متفاوت بوده و طیفی از ساز و کارهای غیرقضایی که غالباً نظارتی و از طریق ساز و کار بازدید، گزارش و بررسی فنی می باشد؛ تا سازوکارهای قضایی و شبه قضایی را که شکایت های افراد یا گروه های افراد و حتی در مواردی شکایت های دیگر دولت ها را در بر می‌گیرد، شامل می شود. پژوهش حاضر با بهره‌م ...

تحقیق حاضر برای بررسی ارتباط معنویت در کار با میل به فساد اداری وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان وزارت ورزش و جوانان می باشد. که مطابق گزارشات این وزارتخانه تعداد ۹۰۰ نفر می باشد. به منظور تعیین نمونه آماری از جدول تعیین حجم نمونه مورگان و به روش تصادفی ساده تعداد ۲۶۹ نفر برآورد شد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه شامل سه بخش است: پرسش‌های ...