عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: موضوع این رساله "بررسی مبانی لزوم تقلید درفروع نزد مذاهب اسلامی " است. ومراد ازتقلید، عمل به دستورمجتهد جامع شرایط فتوا، می باشد. مسألۀ تقلید ازعالم دینی، یکی ازاهمّ مسایلی است؛ که امروزه اهمّیّت آن بیش ازهرزمان دیگراحساس می شود. زیرا اذهان مردم مخصوصًا جوانان، با سوالاتی ــ ازقبیل اینکه چرا باید دراموردین تقلید کرد؟ اصلًا تقلید ومتابعت ازدستوردیگران، عاقلانه است؟ آیا درزمانهایی دیگرودرمیان ملل غیرمسلمین هم تقلید بوده؟ نظرمذاهب دیگردربارۀ تقلید از مجتهد وعالم دین ...
نمایه ها:
اجماع | 
تقلید | 
جواز | 
سنت | 
فروع | 
لزوم |