عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح با هدف تدوین نخستین (( فرهنگ واژه های همایند فارسی )) به اجرا در می آید و در برگیرنده همه امکانات ترکیبی و همنشینی واژگان زبان فارسی در مقولات و رده بندیهای مناسب و بر پایه کاربردهای واقعی زبان خواهد بود . چنین فرهنگی می تواند پاسخگوی نیاز بسیاری از نویسندگان ، مترجمان و پژوهندگان مسائل زبان فارسی باشد. در فراهم سازی این فرهنگ از امکانات رایانه ای بویژه از نتایج طرح پایگاه داده های زبان فارسی بهره گیری خواهد شد. ...

این طرح با هدف تدوین نخستین "فرهنگ واژه‌های همایند فارسی" به اجرا درمی‌آید و دربرگیرنده همه امکانات ترکیبی و همنشینی واژگان زبان فارسی در مقولات و رده‌بندیهای مناسب و بر پایه کاربردهای واقعی زبان خواهد بود. چنین فرهنگی می‌تواند پاسخگوی نیاز بسیاری از نویسندگان، مترجمان و پژوهندگان مسائل زبان فارسی باشد. در فراهم‌سازی این فرهنگ از امکانات رایانه‌ای بویژه از نتایج طرح پایگاه داده‌های زبان فارسی بهره‌گیری خواهد شد. ...

این طرح با هدف تدوین نخستین "فرهنگ واژه‌های همایند فارسی" به اجرا درمی‌آید و در برگیرندهء همهء امکانات ترکیبی و همنشینی واژگان زبان فارسی در مقولات و رده‌بندیهای مناسب و بر پایهء کاربردهای واقعی زبان خواهد بود. چنین فرهنگی می‌تواند پاسخگوی نیاز بسیاری از نویسندگان، مترجمان و پژوهندگان مسائل زبان فارسی باشد. در فراهم‌سازی این فرهنگ از امکانات رایانه‌ای بویژه از نتایج طرح پایگاه داده‌های زبان فارسی بهره‌گیری خواهد شد. ...

این طرح با هدف تدوین نخستین "فرهنگ واژه‌های همایند فارسی" به اجرا در می‌آید و دربرگیرنده همه امکانات ترکیبی و همبستگی واژگان زبان فارسی در مقولات و رده‌بندیهای مناسب و بر پایه کاربردهای واقعی زبان خواهد بود. چنین فرهنگی می‌تواند پاسخگوی نیاز بسیاری از نویسندگان، مترجمان و پژوهندگان زبان فارسی باشد. در فراهم‌سازی این فرهنگ از امکانات رایانه‌ای بویژه از نتایج طرح پایگاه داده‌های زبان فارسی بهره‌گیری خواهد شد. ...

تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی و کیفی است که با هدف پیشنهاد الگو جهت تهیه و تدوین فرهنگ تک زبانه همایندهای زبان فارسی و مطالعه موردی همایندهای اسم و صفت انجام شده است. این پژوهش به صورت توصیفی و کیفی است، به عبارت دیگر محقق با استفاده از استدلال و بررسی همایندهای زبان فارسی که آن‌ها را از میان پیکره‌های زبانی موجود در زبان فارسی جمع آوری نموده‌است، به کشف راهکار دست می‌زند و با استفاده از جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای، در پی پاسخ دادن به این پرسش‌ها می‌باشد که، از میان نظریه‌ها ...

چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی ترجمه فارسی همایند های اسم- صفت انگلیسی به کار رفته در رمان ساعت ها اثر آگاتا کریستی (1963) بر اساس مدل وینی و داربلنت می باشد. بدین منظور، از هر فصل رمان، یک پاراگراف به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس، ترکیبات اسم- صفت موجود در این پاراگراف ها استخراج شده و در پایگاه فرهنگ همایند های آکسفورد (2016) جهت اطمینان از همایند بودن، مورد تایید قرار گرفتند. پس از آن، راهبرد های به کار رفته در ترجمه آن ها بر اساس مدل وینی و داربلنت شناسایی شد. نتایج نش ...
نمایه ها:
ترجمه |