عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه به بررسی رابطه میان فرهنگ مربی گری با فرهنگ رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارا در میان کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می پردازد و سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین فرهنگ مربی گری با فرهنگ رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارا رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ به منظور تحليل کمی اطلاعات و نيز جمع آوری و استفاده از ديدگاه ها و نگرش اعضای جامعه آماری از طريق پرسشنامه اقدام گرديد پرسشنامه مذکور دارای سه بخش پرسشنامه ارزیابی فرهنگ مربی گری(CCA)˓ پرسشنامه چند عاملی ...