عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 868

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بقای یک سازمان مستلزم ایجاد هویت مناسب سازمانی در کارکنان است که سبب مشارکت صحیح و مناسب آنان در امور می‌شود که این امر فرهنگ سازمانی قوی را می‌طلبد. هویت سازمانی همپوشانی آشکاری با فرهنگ سازمانی دارد و محققان غالبا در رابطه با تمایز میان این دو با مشکل مواجه می‌شوند. در این پژوهش تلاش شد تا با بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی در یکی از نهادهای مهم آموزشی یعنی آموزش و پرورش، میزان اهمیت و ارتباط این عوامل بررسی شود. به همین دلیل پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ارتباط فرهنگ ...

اهمیت کارآفرینی در اقتصاد امروز بر هیچ کس پوشیده نیست، در تحقیقات روبه رشدی که در حوزه کارآفرینی صورت پذیرفته است تاکید بیشتر به تزریق روحیه کارآفرینی در زیر ساختهای سازمان و تطابق سازمان با محیط کسب و کار می باشد. گرایش کارآفرینی بعنوان شاخه ای از کارآفرینی می باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش هدف اصلی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یک سلسه باورها، اعتقادات و ارزش های مشترک بین اعضای سازمان بر روی گرایش کارآفرینی سازمانی در بانک کارافرینی پرداخته ش ...

در این پایان نامه به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعبه 25سازمان تامین اجتماعی مستقر در تهران بزرگ پرداخته شده است که بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجه به مقالات و مجلات علمی سایت های اینترنتی و مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی در دانشگاه تهران مهمترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی استخراج گردیدند و مورد بررسی قرارگرفتند. هدف ازانجام این تحقیق بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازما ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت ذهن منابع انساني بر بالندگی سازماني، از طريق متغير واسط فرهنگ سازماني است. بر اين اساس کارمندان اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان خراسان رضوي به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و با احتساب جامعه آماری140 نفر، تعداد 100 نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی می‌باشد. همچنین براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه (با تعيين روايي و پايايي) ...

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر تهران و بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت کاربر انجام گرفته است. جامعه مورد نظر این پژوهش سه دسته، کتابداران، مدیران و کاربران این کتابخانه‌ها بودند. کتابخانه‌های مورد نظر پژوهش، کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. از میان کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد، کتابخانه‌هایی که حداقل 3کتابدار در آن ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. از بین 342 نفر، تعداد 165 نفر از مدیران مقاطع مختلف (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) به شیوه ی تصادفی طبقه ای از جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه مدیریت دانش (جوزف حداد، 2006) ، پرسشنامه فرهنگ سازمانی (رابینز، 1999) و پرسشنامه تعهد سازمانی (پورتر و همکاران، 1973) استفاده شده است. ضریب پا ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستان شهیدمطهری شهرستان مرودشت بود. جهت انجام پژوهش از بین کارکنان بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت که در سال 1390 مشغول به کار بودند بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 132نفر انتخاب گردیدند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه 24 سئوالی رفتارشهروندی سازمانی ، پرسشنامه20سوالی عدالت سازمانی ، پرسشنامه 22 سئوالی فرهنگ سازمانی بود جهت تجزیه وتحلی ...

هدف این پژوهش تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با سلامت سازمانی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1391می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردیده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 170 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد، پرسشنامه یادگیری سازمانی انجمن آموزش و توسعه آمریکا و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه ها بدس ...

فرهنگ سازمانی به علت تأثیر بالقوه اش بر موفقیت سازمان در دو دهه قبل مورد توجه قرار گرفته است. فرهنگ قوی به صورت ترکیبی از هنجارها و ارز شهایی که دارای بخش های زیادی است تعریف شده و باعث بقا بلندمدت و ارتقا عملکرد سازمانی می شود و به شکل گیری رفتار کارکنان کمک م یکند، به عنوان یک وضع کننده بر روابط روزانه و مذاکرات موثر است و یک الگو از ایمان ها، نشانه ها، افسانه ها و تجاربی است که هر زمان در یک سازمان ظاهر می شود. در این پژوهش هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد سازم ...