عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 565

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق تحت عنوان ((بررسی و مقایسه رابطه فشار روانی سازمانی مدیران با فرهنگ سازمانی از دیدگاه معلمان در مقاطع سه گانه تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) شهرستان خواف در سال تحصیلی 80-79، انجام گرفت. شغل افراد در ایجاد فشار روانی تاثیر بسزایی دارد. از مشاغلی که نقش بسیار مهمی در افزایش و کیفیت مصنوع جمع ساز دارد مدیریت سازمان می باشدو. از انواع مدیریت ها، مدیریت بر سازمانهای آموزشی و پرورشی بویژه در سطوح پایین آن که ارتباط مستقیم با دورن داد و برون داد سیستم دارد و به عبارت ...
نمایه ها:
مدیر | 
معلم | 
خواف | 
مشهد | 

الگوی تعالی سازمانی EFQM که چند سالی است جایگاه مناسبی در صنعت کشورمان پیدا کرده است از استانداردهای قوی و برتر مدیریت در صحنه جهانی به شمار می رود. بعلاوه تعهد سازمانی یکی دیگر از ویژگی های تعالی سازمانی می باشد. افزایش تعهد کارکنان نسبت به وظایفشان مستقیما بر رضایت مشتریان از خدمات و محصولات تاثیر گذاشته و باعث افزایش سهم بازار، افزایش سود و در نتیجه موجب رشد، توسعه و تعالی سازمان می گردد. امروزه برای ایجاد انگیزه، رفتارهای مطلوب، دستیابی به اهداف سازمانی، افزایش بهره وری ن ...

این تحقیق جهت مطالعه فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام انجام گردید . لذاهدف اصلی آن شناسایی فرهنگ موجود در اداره کل، طبق الگوی رابینز، و سپس سعی در شناسایی رابطه بین فرهنگ موجود وبهره وری نیروهای انسانی بر اساس میزان ارتباط این عوامل تبیین گردیده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان اداره کل محیط زیست ایلام است. نمونه آماری 75 نفر از جامعه مورد مطالعه است با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه انتخاب گردید .روش نمونه گیری تصادفی بدون ...

هدف این پژوهش تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با سلامت سازمانی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1391می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردیده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 170 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد، پرسشنامه یادگیری سازمانی انجمن آموزش و توسعه آمریکا و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه ها بدس ...

روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه تبریز به تعداد 882 نفر می‌باشد که از بین آن‌ها 269 نفر به صورت تصادفی با توجه به جدول مورگان انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ فرهنگ سازمانی موسسه بین‌المللی عوامل انسانی(2015) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی(1996) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین همه مولفه‌های فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ( به غیر از مولفه ارتباطات با وجدان و جوانمردی) رابطه ...

چکیده هدف این پژوهش تبیین رابطه مهارتهای مدیران و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی مدیران دبیرستان‌های شهرستان یاسوج می باشد روش تحقیق از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از دبیران دبیرستان‌های شهرستان یاسوج در سال تحصیلی 90- 1389 می‌باشد. که جهت انجام پژوهش تعداد 113 به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و روش نمونه گیری طبقه‌ای و با توجه به جدول مورگان انتخاب شده‌اند و به پرسشنامه های مهارتهای مدیران موثر، پرسشنامه فرهنگ سازمانی، پرسشنامه تعهد سازمانی پاسخ دا ...

از دیرباز فرهنگ سازمانی بعنوان بستری برای دیگر فعالیت های سازمانی شناخته شده است وهیچ فعالیتت سازمانی بدون حمایت وپشتیبانی این بستر امکان پذیر نیست. هدف این تحقیق بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در شرکت سایپا است. در این تحقیق در بخش فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون با مولفه های درگیر شدن در کار ، سازگاری ، ماموریت و انطباق پذیری ودربخش توانمندسازی از مدل میشرا با مولفه های موثر بودن ، حق انتخاب ، شایستگی ، معنادار بودن ، اعتماد به دیگران استفاده شده است.این تحق ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت امنیت اطلاعات در شعب بانک صادرات استان فارس پرداخته است. در ابتدای تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بود که سپس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی پرسشنامه ها توزیع گردید. در این تحقیق از پرسشنامه چانگ و لین ( 2007 ) جهت سنجش متغیر های تحقیق استفاده شد. پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظر متخصصان مورد تایید ...

یافتن رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی از نظر کتابداران کتابخانه های دانشگاه های آزاد منطقه شش در سال 1390 می باشد. در این پژوهش که به روش پیمایش تحلیلی انجام گرفت، کل 70 نفر کتابداران این کتابخانه ها به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و از این میان 55 نفر آنان به سه پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی ، فرهنگ سازمانی رابینز و اثربخشی سازمانی کمبل پاسخ دادند. از روش های آماری :آزمون تی، همبستگی پیرسون برای تحلیل داده های آماری و فرضیه های پژوهش استفاده شد. فرهنگ سازمانی این ک ...