عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این نوشته گزارشی است از سخنرانی دکتر علی اسدی که در تاریخ 14 تیر 76 با عنوان فرهنگ ، توسعه و ارتباطات ایراد شده است . دکتر علی اسدی هر تعریف فرهنگ آورده است . "فرهنگ مجموعه پاسخهایی است که یک حامه برای ماسئلش پیدا می‌کند". وی همچنین در مورد تعاریف دیگر فرهنگ از زبان نویسنده‌های مختلف گفته است که عده‌ای فرهنگ را میراث گذشتگان وعده‌ای الگوها و رفتارها و آداب و سنن تعریف کرده‌اند. آقای اسدی همچنین در باب مسئله فرهنگ و سازگاری با محیط صحبت کرده و سازگاری انسان با محیط را یکی از ک ...

بررسی فوق، کوششی است در جهت شناخت متون آموزشی ابتدائی و میزان انتقال اطلاعات و معلوماتی که خود می‌تواند از پایه‌های شکل‌گیری فرهنگ و توسعه در نسل آینده کشور باشد. مرحله اول در این بررسی مطالعه دیدگاه‌های موجود در مورد توسعه و توسعه‌نیافتگی و انتخاب نظراتی است که ضمن سنخیت نسبی با فرهنگ کشورمان الگوی مناسب‌تری برای ره‌یابی به توسعه فرهنگی نسبت و دیگر نظرات باشد. از میان مجموعه نظرات طرح شده در این بخش ، نظریه "اینکلس " به لحاظ این که نسبت به دیگر نظرات الگوی مناسب‌تری در زمینه ...

در این تحقیق، برای شناخت دیدگاههای حضرت امام خمینی (س ) از روش "تحلیل محتوا" استفاده شده است . براساس این روش ، سخنان و مکتوبات حضرت امام (س ) در این زمینه، استخراج و پس از طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل شده‌اند. حاصل تحقیق، در چهار فصل تدوین شده است . فصل اول به "توضیح فرهنگ و مفهوم آن" پرداخته است . فصل دوم، "مفهوم توسعه" را بیان می‌کند. در فصل سوم، "رابطه تقدمی و تاخری فرهنگ و توسعه" بیان شده است . فصل چهارم نیز به "بررسی عوامل فرهنگی موثر بر توسعه" اختصاص دارد. ...

مطالعه و تحلیل مفاهیم مطروح در کتب درسی از دیدگاه توسعه نیازمند تعیین اهداف ، فرضیات و معرفی مقولات مورد بررسی است که شامل دو بخش مطالعه نظرات در زمینه مفهوم توسعه و فرهنگ و تعیین مقولات و عوامل موثر فرهنگی در ایجاد شرایط توسعه اقتصادی، و سنجش میزان مقولات فوق‌الذکر در کتب درسی دوره ابتدائی است . در این بررسی از تکنیک تحلیل محتوی جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است و کلیه کتب دوره ابتدائی (دبستان) منتشر شده در سال 1372 به منظور اندازه‌گیری میزان وجود "فرهنگ متناسب توسعه" ...

بررسی فوق، کوششی است در جهت شناخت متون اموزشی ابتدایی و میزان انتقال اطلاعات و معلوماتی که خود می‌تواند از پایه‌های شکل‌گیری فرهنگ توسعه در نسل آینده کشور باشد. مرحله اول در این بررسی مطالعه دیدگاه‌های موجود در مورد توسعه و توسعه نیافتگی و انتخاب نظراتی است که ضمن سنخیت نسبی با فرهنگ کشورمان الگوی مناسب‌تری برای ره‌یابی به توسعه فرهنگی نسبت به دیگر نظرات باشد. از میان مجموعه نظرات طرح شده در این بخش ، نظریه "اینکس " به لحاظ این که نسبت به دیگر نظرات الگوی مناسب‌تری در زمینه ت ...

بمنظور بررسی فرهنگ توسعه کسبه کرد، چهار فرضیه مطرح شدند. -1 بنظر می‌رسد کسبه کرد به لحاظ اجتماعی کاملا بیگانه باشند. -2 بنظر می‌رسد کسبه کرد کاملا تقدیرگرا باشند. -3 بنظر می‌رسد کسبه کرد کاملا دنیاگرا باشند. -4 بنظر می‌رسد نگرش کسبه کرد نسبت به کار و تلاش کاملا مساعد باشد. برای آزمودن فرضیات مطرح شده مبتنی بر روش پیمایشی ابتداء به روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی، یک جامعه نمونه از کسبه شهر نقده انتخاب شدند سپس با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم از گروه نمونه گردآوری گردید، پس از بر ...
نمایه ها:
کرد | 
نقده | 
کسبه | 
توسعه | 
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.