عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی ازمهمترین موضوعات مورد بررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به فرصت های سرمایه‌گذاری‌ است. مدیران همیشه به دنبال راه ‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات سرمایه در گردش و نرخ رشد فروش بر فرصت های سرمایه گذاری می باشد. برای دست یابی به این هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی ده ساله طی سال های (1392-1383) مورد بررسی قرار گرفتند و پس از روش نمونه گیری حذفی تعداد 85 شرکت انتخا ...

در این تحقیق،رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری با ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بررسی شده است. در راستای این هدف تعداد 63 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ی 5 ساله تحقیق ( 89 - 85 ) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند . و با توجه به اینکه فرصت های سرمایه گذاری یک متغیر غیر قابل مشاهده است از سه نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها ، نسبت ارزش بازار سهام عادی به ارزش دفتری سهام عادی ونسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم به عنوان سه شا ...

ارائه به موقع صورتهای مالی مهم است زیرا در تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. پژوهش های پیشین نشان می دهد که سود منفی بازار می تواند به دلیل کاهش ارزش افشای اطلاعات مربوط به قیمت گذاری اوراق بهادار و ایجاد نابرابری میان سهامداران که دسترسی مشابهی به اطلاعات خصوصی نداشته اند ناشی شود. بررسی ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و تأخیر در گزارش حسابرسی مهم است، زیرا یافته های پژوهش در زمینه مطلع کردن مدیریت به منظور اقدام مناسب در جهت کاهش پیامدهای نامطلوب می باشد. ...

دراین پایان نلمه به بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری و همچنین تاثی سه ریسک تجاری ،مالی و بازار بر رابطه بین این سه مولفه می پردازیم ...

این تحقیق، به بررسی رابطه بین الگوهای استقراض یا شیوه‌های تامین مالی ترازنامه ای با فرصت های سرمایه گذاری آتی می‌پردازد. تحقیقات پیشین نشان می‌دهد، در صورتی‌که واحدهای تجاری در ساختار سرمایه (بافت مالی) از پارادایم استقراض برای تامین مالی وجوه مورد نیاز خود بهره‌برداری نمایند. ...

تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد و ارزش شرکت تاثیر می گذارد. بهینه کردن این تصمیم ها مستلزم ارائه اطلاعات کامل و قابل اتکا توسط شرکت سرمایه پذیر است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان می تواند بر کیفیت اطلاعات حسابداری اثر گذارد. به عبارت دیگر، افراد درون سازمان دارای انگیزه برای تحریف عملکرد واقعی شرکت ومدیریت سود به منظور حمایت از منافع خود می باشند. مدیریت سود معمولا به دلیل استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. یکی دیگر از تضادهای نمایندگی در اقتص ...

باعلم به اینکه اقتصاد و صنعت کشور ما هنوز درمراحل نظام سازی به سرمیبرد و هزینه گرایشهای یکسویه ونسخه های عمومی و الگوبرداری و اقتباس چشم بسته را بارها و بارها پرداخته است نیاز فراوان به مطالعاتی از نسخ مطالعات سرمایه گذاری و شناخت تنگناها و موانع موجود فراروی آن بیش ازپیش احساس میگردد لیکن متاسفانه ادبیات این رشته هنوز جایگاه خود را درآثار اقتصادی کشور ایران به دست نیاورده است مقاله به بررسی سازوکارهای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و فرایند آن پرداخته است به این منظور ابتدا م ...

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند از سرمایه گذاری انجام شده ، چه اندازه ارزش ایجاد شده است . تحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند. این پژوهشجهت تعیین فرصت های سرمایه گذاری از تحلیل عاملی سه متغیر شدت سرمایه گذاری ، نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش ...

در این تحقیق تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر محافظه کاری سود با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری بررسی شده است. برای این منظور، صد و پنجاه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره هفت ساله (1389-1383) انتخاب گردید. در این تحقیق برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از معیارهای نسبت اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره و تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره از مدیر عامل و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و مدل واتز و خان (2007) استفاده شده اس ...