عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی میزان احساس عدالت و عوامل اجتماعی موثر برآن می پردازدودر جستجوی آن است که با سنجش تجربی ابعاد احساس عدالت و متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی و سایر متغیرهای زمینه ای و مرتبط با آن ، عوامل موثر بر احساس عدالت را مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه با استفاده از نظرات جان راولز و نظریه عدالت او ، عدالت به سه متغیر آزادی های اساسی برابر، فرصت های اجتماعی برابر و اصل تمایز تفکیک و باتوجه به تأکیدخاص او بر آزادی های اساسی پس از وزن دهی به متغیرها سنجیده شده ا ...