عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل شخصیت پرسنل و مقایسه این عوامل بین کارکنان ثابت و شیفت کار ادواری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بود است . جامعه پژوهش کلیه پرسنل اداره مذکور که بالغ بر 400 نفر بودند و بر اساس فرمول کوکران 200 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای است ، از این رو 120 نفر از پرسنل شیفت کاری ثابت روزانه و 80 نفر از پرسنل شیفت کار ادواری به عنوان نمونه ا ...

هدف از این پژوهش ارزیابی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی در میان کارکنان دانشگاهها بود . همچنین در این پژوهش پیامد فرسودگی شغلی کارکنان در رابطه با رضایت شغلی آنان در نظر گرفته شد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از : 1- فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاههادولتی تهران‌در‌ابعادخستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، کاهش عملکردشخصی چه میزان است ؟ 2- آیا بین ویژگی های جمعیت شناسی (سن، جنس ، وضعیت تآهل و میزان تحصیلات‌) با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟ 3- آیا بین تیپ شخصیتی وفرسود ...

مديران سازمانها، اغلب مايلند عوامل استرس‌زاي شغلي را در كاركنان شناسايي نموده و نسبت به كاهش آثار منفي آن اقدام نمايند. شواهد بدست آمده حاكي از آن است كه استرس هزينه‌هاي سنگيني به سازمانها و خود فرد تحميل مي‌كند و خسارات ناشي از استرس شغلي بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمد ملي كشورها را به خود اختصاص مي‌دهد. استرس از يك سو سلامت فرد را به خطر مي‌اندازد و ابتلاء به انواع بيماريها نظير بيماريهاي قلب و عروق و اختلالات رواني را موجب مي‌شود و از سوي ديگر عملكرد شغلي كاركنان را به صورت م ...

مديريت به عنوان عاملي بنيادي در موفقيت و اثربخشي سازمان همواره مورد توجه قرار گرفته است وشاید بتوان گفت بيشترين توجه مدیران در سالهای اخیر به مبحث انگیزش و مسائل مربوط به آن اختصاص داشته است وازسویی دیگر شیوع فرسودگی در بين حرفه هاي ياري رسان یکی از معضلاتی است که سازمانها به کرات با آن مواجه میشوند. در این مطالعه سعی شده تا ضمن سنجش ارتباط توان بالقوه انگیزشی مشاغل با فرسودگی شغلی کارکنان معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی افراد ...

باتوجه به اهمیت نهاد آموزش وپرورش به عنوان متولی امرآموزش و پرورش و آینده سازان جامعه و نقش بی بدیل معلمان در رشد افکار، هیجانات، انگیزش‌ها و به طورکلی شخصیت کودکان، نوجوانان و جوانان، و همچنین لزوم برخورداری معلمان از انگیزش‌های درونی و جهت گیری‌های صحیح و شخصیتی سالم، باید از عوامل زمینه ساز تعلل ورزی و فرسودگی شغلی آنان پیشگیری به عمل آید. ازآن جایی که پیچیدگی‌های فراوانی در دنیای کار به وجود آمده است باید اطلاعات ضروری جهت مشاغل ارایه گردد تا از این طریق، فشارهای شغلی و ب ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن و استفاده از نتایج پژوهش در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با رشد و بالندگی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده است. فرسودگی شغلی نوعی واکنش متصدی شغل نسبت به فشارهای مرتبط با کار است که منتهی به پاسخ‌هایی نظیر بی احساسی، خستگی هیجانی، کناره‌جویی و بی‌علاقگی نسبت به محیط کار خود و در نهایت کاهش بهره‌وری می‌شود. روش این پژوهش پیمایشی یا زمینه‌یابی از نوع پژوهش‌های توصیفی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان رسمی و پیما ...

بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعیین میزان تاثیرگذاری این عوامل بر فرسودگی شغلی کارکنان این حوزه و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مهم ترین اهداف پژوهش حاضر بودند. کدام یک از عوامل بر فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران موثر هستند؟، کدام یک از عوامل قادر است فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و ...

فرسودگی شغلی که به‌عنوان اصلی ترین بحران حرفه ای(شغلی) در قرن 21 نام گرفته است، سبب مشکلات عدیده‌ای در ابعاد مختلف سلامت جسمی و روانی افراد می‌گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی شغلی و افزایش انگیزش شغلی واحساس کنترل در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. مطالعه اول به بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان در کارکنان دانشگاه فردوسی و مطالعه دوم به بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی و نیز افزایش ا ...

هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه منابع و شدت استرس شغلی با فرسودگی شغلی و سلامت روان مأموران آتش‏نشانی تهران طراحی گردید. روش تحقیق: این تحقیق از نوع توصیفی_تحلیلی از نوع پس رویدادی است که بر روی 149 آتش نشان مرد که به صورت خوشه‏ای ‏مرحله‏ای ‏انتخاب گردیده بودند به انجام رسید. برای سنجش وضعیت استرس شغلی از پرسشنامه اسیپو، برای فرسودگی شغلی از پرسشنامه مازلاک و برای سلامت روان از پرسشنامه SCL90_R ‏استفاده شد. داده‏ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و روش همبستگی پیرسون مو ...