عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 239

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی در میان مربیان مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست شهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق کلیه ی مربیان شاغل در شیرخوارگاههای شهر تهراناست. با توجه به کوچک بودن جامعه ی آماری از روش سرشماری استفاده شده است. تکنیک جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از پرسشنامه ی استاندارد 22 سوالی مازلاک برای سنجش میزان متغیر وابسته (فرسودگی شغلی) و پرسشنامه ی محقق ساخت که ح ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی علل فرسودگی شغلی (بی رمقی) و شیوع آن در بین معلّمان ایرانی زبان انگلیسی و نیز راهکارهایی که آنان برای مقابله با یا پیشگیری از این عارضه به کار می‌برند است. همچنین این پژوهش در پی بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی از جمله: هوش هیجانی، احساس خودکارآمدی، فاکتورهای شخصیّتی نئو، استقلال عمل در تدریس و محیط اجتماعی تدریس برآمده است. در نخستین گام، پرسشنامه‌های فارسیِ اعتبار سنجی شده‌ی متغیّرهای فوق بین 570 معلّم زبان در استان‌های مختلف کشور توزیع شد.. در ...

پدیده فرسودگی شغلی در دبیران یکی از شایع ترین علل اختلالات روانی، ترک یا تغییر شغل دبیران و در نهایت افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود. هدف از این پ‍‍‍ژوهش بررسی رابطه فراشناخت و کمال گرایی با فرسودگی شغلی از طریق متغیر میانجی استرس ادراک شده می باشد. روش در این پژوهش به این صورت بود که 210 دبیر مقطع راهنمایی (شامل 118 خانم و 92 آقا) در سال تحصیلی 91-90 به روش طبقه ای تصادفی نسبی از مدارس راهنمایی شهرستان شیروان انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ...

فرسودگی شغلی سندرمی است که با ایجاد تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل و احساس عدم ارتباط با مددجو، به افت شدید کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی می انجامد. بخش بهداشت و درمان یکی از مهم ترین حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری است که نیازمند درمانگران سالم، شاداب و با انگیزه کاری بالا می باشد. از جمله درمانگران این بخش کادر پرستاری بیمارستان ها می باشند که شاغلین در این بخش معمولاً پس از مواجه شدن با انبوهی از مشکلات و استرس های شغلی در محیط کار، فرسوده می شوند. پژوهش حاضر ب ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل شخصیت پرسنل و مقایسه این عوامل بین کارکنان ثابت و شیفت کار ادواری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بود است . جامعه پژوهش کلیه پرسنل اداره مذکور که بالغ بر 400 نفر بودند و بر اساس فرمول کوکران 200 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای است ، از این رو 120 نفر از پرسنل شیفت کاری ثابت روزانه و 80 نفر از پرسنل شیفت کار ادواری به عنوان نمونه ا ...
 
هدف اصلی این پژوهش رابطه مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران مقطع متوسطه ی شهرستان مرودشت . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد . جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران دبیرستان های مرودشت است . براساس جدول مورگان 142 نفر از دبیران به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند . برای گرد آوری داده ها از 3 پرسشنامه مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی استفاده شد . برای تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی وآمار استنباطی ص ...

هدف از این پژوهش ارزیابی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی در میان کارکنان دانشگاهها بود . همچنین در این پژوهش پیامد فرسودگی شغلی کارکنان در رابطه با رضایت شغلی آنان در نظر گرفته شد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از : 1- فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاههادولتی تهران‌در‌ابعادخستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، کاهش عملکردشخصی چه میزان است ؟ 2- آیا بین ویژگی های جمعیت شناسی (سن، جنس ، وضعیت تآهل و میزان تحصیلات‌) با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟ 3- آیا بین تیپ شخصیتی وفرسود ...

یکی از مشکلات اجتماعی عصر ما، فشارهای روانی ناشی از کار می باشد که اصطلاحاً فرسودگی شغلی نام دارد. فرسودگی شغلی باعث کاهش انرژی کاری شده و علاوه بر تأثیر بر بازده کاری سازمان، سلامت عمومی فرد را نیز به خطر می اندازد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت خدمات از دیدگاه کارمند می باشد. تحقیقات جداگانه زیادی در مورد فرسودگی شغلی و کیفیت خدمات انجام گرفته است و هر کدام از زاویه ای به این مسئله پرداخته اند. امّا تا به حال پژوهش همه جانبه ای در رابطه با فرسودگ ...