عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ?از پژوهش ?حاضر"بررسی ?اثر بخشی ?آموزش راهبردهای ?فراشناختی ?برانگیزش ?پیشرفت ?و? فرسودگی? تحصیلی دانش?اموزان دختر ?پایه ?ششم ?ابتدایی? شهر ?حسن?آباد "بود. روش? تحقیق ?این ?پژوهش، شبه تجربی ?بوده? و جامعه ?آماری ?این? پژوهش ?کلیه دانش?اموزان? دختر ?پایه? ششم ?ابتدایی? شهر ?حسن ?آباد به? تعداد116?نفر در نظر? گرفته ?شد ?که? در ?سال ‌تحصیلی(93-92) ? مشغول ?به? تحصیل بودند، ?که? از ?بین ?آنها 60? نفر?به? روش ?نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ?انتخاب و ?به ?دو?گروه 30 ?نفره? کنترل? ...

با توجه به اهمیت برنامه درسی پنهان در آموزش عالی این پژوهش به منظور بررسی ابعاد پنهان فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشکده هنر و دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا صورت گرفت. روش این پژوهش کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته هنر و رشته علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س) که در سال تحصیلی 94-95 در این دانشگاه تحصیل می‌کردند ، می باشد و نمونه آماری شامل 18 نفر که 9 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر و 9 ن ...

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف و حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است. سایر اهداف پژوهش شامل تعیین رابطه جهت گیری هدف، حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان، تعیین خوشه های جهت گیری هدف، حمایت اجتماعی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی دانشجویان، مقایسه دانشجویان دختر و پسر از لحاظ مولفه های جهت گیری هدف، منابع حمایت اجتماعی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی، تعیین تفاوت دانشجویان دانشکده های مختلف از لحاظ مو ...

هدف این پژوهش بررسی نقش خودپنداره تحصیلی و سبک های تفکر در پیش بینی پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 400 دانش آموز دختر بود که از میان دانش آموزان دختر مقطع سوم و چهارم دبیرستان شهر اردبیل به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های خودپنداره مربوط به مدرسه، سبک های تفکر و فرسودگی تحصیلی ، و به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از معدل ترم گذشته دا ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ادراکات محیطی مدرسه و کمک خواهی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش اهداف پیشرفت اجتماعی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه با روش همبستگی انجام شد نمونه پژوهش 296(دانش-آموز پسر و دختر) بود که به شیوه‌ی نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی، از دبیرستان‌های دوره‌ی متوسطه شهر مریوان انتخاب شدند و به چهار پرسشنامه،ادراکات محیطی کلاس، کمک خواهی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری تحلیل مسیر، تحلیل ...

یکی از معضلات اساسی آموزش عالی، مساله فرسودگی تحصیلی دانشجویان در طول دوره‌های آموزشی‌شان می‌باشد. این تحقیق با هدف شناسایی میزان و علل فرسودگی تحصیلی، و معین کردن ساختار روابط مستقیم و تعاملی متغیرهای احتمالی اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی انجام شد. جامعه آماری عبارت از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. گروه نمونه شامل ۴۸۸ نفر (۱۳۷ پسر، و ۳۵۱ دختر) بود که به صورت تصادفی از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های فرسودگی تحصی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی شهر اهر در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۲۴ نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند.برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (۱۹۸۹)، پرسشنامه احساس تنهایی (۱۹۸۰) و پرسشنامه فرسودگ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین حمایت اجتماعی و فرسودگی تحصیلی، با واسطه‌گری انسجام تحصیلی و اجتماعی انجام شد. برای انجام این پژوهش 300 نفر (213 زن و 87 مرد) از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (250 نفر کارشناسی و 50 نفر کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد شهرستان ارسنجان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988) ، پرسشنامه فرسودگی مزلاچ-فرم دانشجویان (شافلی، مارتینز، پیتنو ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی وبژگی‌های شخصیت با فرسودگی تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک‌شده در دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 280 نفر از دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد، 1393-1392 که به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار‌های استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو-فرم کوتاه (NEO-FFI)،پرسشنامه تنیدگی تحصیلی ادراک‌ شده، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و مقیاس کارآمدی تحصی ...