عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش اول بيانگر دوران حكومت قاجاريه و سيطرة استبدادي آنها بر ايران است. ظلم پادشاهان قاجار به مردم به تدريج زمينة جنبش مشروطيت را فراهم ساخت. سرانجام در زمان آخرين شاه قاجار حكومت به پهلوي رسید. بخش دوم شامل ويژگي‌هاي شعري دوران مشروطيت مي‌شود. درون‌مايه شعر مشروطه در مقايسه با دورة قبل متفاوت بوده و مسائلي چون آزادي، وطن، صنعت غرب، زن، انتقادهاي اجتماعي و تا حد زيادي دوري از نفوذ دين و فقدان تصوف را در برمي‌گيرد. آزادي بيان در اين دوره باعث مي‌شود كه شعر مشروطه به زبان كوچه و ...

کتاب عصاره تجربه و دانش انسانهاست. برای آگاهی از وجود این گنجینه‌ها به کتابشناسیها نیاز داریم. اگر کتابشناسیها همراه با توصیف کوتاهی از هر کتاب باشد گزینش کتاب را برای خوانندگان و محققان آسان و سهل می‌نماید و می‌توان ارزشیابی خود را بر مبنای همین توصیفات قرار داد و گزیده‌ترین و مناسب-ترین کتابهای مورد نظر را انتخاب کرد. هدف این پژوهش تهیه کتابشناسی توصیفی ده شاعر معروف مشروطه(ملک‌الشعرای بهار، علی‌اکبر دهخدا، ایرج میرزا، عارف قزوینی، سید اشرف‌الدین گیلانی، میرزاده عشقی، محمد ...

روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل عالم؛ به خصوص ملل همجوار از دیرباز مرسوم و متداول بوده است .در این میان رابطه فرهنگی،زبانی و ادبی ملّت ایران و عراق درطول تاریخ بیش از هر ملّت دیگر بوده است. فرّخی یزدی، شاعر معاصر ایرانی متوفای1318ه.ش و صدقی زهاوی، متوفای 1936 م. هریک در ادبیّات کشور خویش به خاطر رواج ادبیّات کارگری و دفاع از محرومین، جایگاهی ویژه دارند.در این پایان نامه سعی شده است؛ تا با بررسی زندگی،آثار و تطبیق اندیشه ها وآرمان های این دو شاعر بزرگ، مطالبی را بیان دارد ...

اين پژوهش به بحث و تحقيق دربارة مخاطب درون‌متني شعر مشروطه مي‌پردازد. پرسشهايي كه جستار حاضر در صدد پاسخگويي به آنهاست، عبارت است از: 1. هر اثر ادبي، چند نوع مخاطب دارد؟ 2. تفاوت دو نوع مخاطب درون‌متني و برون‌متني در چيست؟ 3. آيا دگرگونيهاي شعر دورة مشروطه، مخاطب درون‌متني را نيز شامل شده است؟ 4. سطح فكري شاعران مشروطه چه تأثيري در گزينش مخاطب درون‌متني داشته است؟ 5. آيا گزينش مخاطب درون‌متني بر سطح زباني، سطح ادبي و قالبهاي شعر مشروطه تأثير داشته است؟ در نخستين فصل پژوهش ا ...

میرزا محمد فرخی یزدی از شاعران پرآوازه ی معاصر است که در بین هم عصران خود در حوزه ی غزل سرایی به دلیل آوردن ترکیبات تازه و آمیختن آن با مضامین سیاسی سرآمد بود. فرخی بی مهاباتر از سایر روشنفکران با زبان شعر به مبارزه علیه استبداد رضاخانی پرداخت. از نظر فکری سوسیالیست مآب و طرفدار کارگر و رنج بر است. او بیشتر غزل سراست و سیمای واقعی خود را در غزلیاتش انعکاس داده است. وی در میان شاعران قدیم، بیشتر از سعدی و مسعودسعد بهره برده است، هر چند اثر تقلید در اشعارش آشکار نیست، محتوای غز ...

فرخی یکی از شاعران مبارز و آزادی خواه عصر مشروطه است که جهت بیداری مردم زبان شعر و بهویژه غزل را با مسائل سیاسی و اجتماعی همگام ساخت. آنچه در این مختصر آمده، بررسیشگردهای زبانی و ادبی در اشعار محمد فرخی یزدی است که با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و با هدف شناسایی و استخراج آماری انواع ویژگی های زبانی و ادبی موجود در اشعار فرخی، در شش فصل تهیه شده است. بعد از مقدمات اولیه و زندگینامه فرخی به تعریف زبان و ادبیات و شگردهای زبانی و ادبی اشاره کرده ایم، سپس کلیه ویژگی های آوای ...

انقلاب مشروطه بر همه ساختارهای اجتماعی – سیاسی جامعه ایران تأثیرات شگرفی بر جای گذاشت. شعر و ادب نیز از این تحولات بی‌تأثیر نبود. در این دوره، اگر چه قوالب شعری گذشته تا حدود زیادی حفظ شد، اما محتوا و درون مایه ادبیّات منظوم به مدد شعرایی چون فرخی‌یزدی، علی‌اکبر‌ ‌دهخدا، ملک‌الشّعرای بهار، میرزاده عشقی و دیگران کاملا دگرگون گردید و مضامین جدیدی مانند آزادی، وطن، انقلاب و کارگر در شعر این دوره جاری شد. در این میان فرخی‌یزدی به عنوان یکی از آزادی‌خواهان و شعرای انقلابی این دوره ...

بررسی تطبیقی مضامین شعری دو شاعر معاصر ایران و مصر در دوره‌ی معاصر، ما را به بسیاری از زوایای تاریک ادبیات این ملت‌ها رهنمون می‌سازد؛ با توجه به اینکه دوره‌ی معاصر در ادبیات هر ملتی، از پشتوانه‌ی ارزشمند و طولانی پیدایش تاریخ ادبیات آن ملت تا آن دوره برخوردار است؛ لذا این بررسی نه تنها این دوشاعر یعنی سامی البارودی و محمد‌فرخی یزدی را مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهد، بلکه به‌طریقی ما را به بسیاری از ناشناخته‌های شعر و ادبیات دو ملت ایران و عرب، آگاه می‌کند. سامی البارودی شاعری ...

محمّد فرخی یزدی و ابراهیم طوقان، شاعران ستم ستیز و دلسوخته ای هستند که در زمانه ای پرآشوب می زیستند. اوضاع آشفته ی ایران و فلسطین آنان را به سوی ادبیات پایداری سوق داد و از آنها شاعرانی مبارز ساخت که هنر خود را وسیله ای برای پاسداری از سرزمین شان قرار دادند. بررسی تطبیقی دیوان آنها نشان می دهد که شرایط سیاسی و اجتماعی سبب گردید که در سروده های آنها همانندی هایی دیده شود. قلب هر دو شاعر لبریز از عشق به وطن بود. آنها بر بیگانگان و رهبران نالایق سرزمین خود شوریدند و با دمیدن روح ...