عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 263

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تطبیقی آموزه های تربیتی دو رویکرد نوگرائی و پسانوگرائی نسبت به فناوریهای آموزشی صورت گرفته است . یکی از مسائل پیچیده و مهمی که امروزه نظامهای آموزش _ تربیتی جهان معاصر با آن روبرو هستند ، مسئله فناوریهای آموزشی و نحوه کاربرد آن در نظام آموزشی است . گسترش فناوریها و نفوذ وسایل ارتباط جمعی به اعماق جامعه ، زندگی بشر را کاملاً متحول ساخته است . در این میان تعلیم و تربیت نیز دستخوش این تحولات شده است اما چنانچه می دانیم عرصه تعلیم و تربیت به دلیل پیچیدگ ...

فرانو گرایی، یک حرکت است که امـروزه هنـر، معماری، سیاسـت، اقتصاد، علـم، فناوری و فرهنگ و همه ی ابعاد زندگی را تحت تأثیر خود قرار داده و به چالش کشیده است. هدف از انجام این مطالعه و پژوهش «بررسی جایگاه معلّم، دانش آموز و محتوای درسی از نظر فرانوگرا» است. روش مورد استفاده اسنادی- تحلیلی، وروش جمع آوری اطلاعات، آرشیوی و کتاب خانه ای است که اطلاعات مربوط از طریـق کتاب ها، پایان نامـه ها، مجـلات تخصصی و مقـالات جمـع آوری شـده است. در این پژوهش 5 سوال مطرح شده است. یافته های پژوهش ...

در این پایان نامه تمرکز اصلی بر روی معرفی دلیلو به عنوان یک داستان نویس معاصر پست مدرن می باشد. بدین منظور دو داستان او انتخاب شده و عناصر پست مدرن و سیر و سلوک برای یافتن خود از دست رفته بررسی می گردد. اهمیت این موضوع باز کردن فصل جدیدی در نظریه های پست مدرن جدید مخصوصاً نظریه های بودلیارد و فضای مجازی در دنیای ادبیات می باشد. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها: حادثه 11 سپتامبر چه تأثیری بر روی روش زندگی شخصیت های رمان داشته است؟ بح ...

همزمان با پیدایش پسا مدرنیسم، ماهیت یکپارچه فردیت بشربه عنوان یک عامل مهم در ادراک دنیای پیرامون ازهم گسیخته گردید، بطوریکه هرگونه درکی از دنیا صرفا یک برداشت شخصی تلقی میگردد. با ازهم گسیختگی مفهوم فردیت بهمراه محو شدن مرز بین هنر متعالی و هنر یا فرهنگ فرومایه در نتیجه نقد شالوده شکنانه ژاک دریدا که رابطه سلسله مراتبی بین دال ومدلول را ازمیان برداشت، انسان در بازی بی پایان دال و مدلول برای ایجاد معنا بدون هیچ امیدی در جهت نیل به مدلول غایی بعنوان نقطه اتکال در جهت تاویل دنیا ...

پسامدرن درعرصه‌ی بین‌المللی امروزه نظریه پردازان بسیاری درحوزه‌های هنر، ادبیات، تاریخ، جامعه‌شناسی و فلسفه دارد که به صورت مبسوط به بیان مساله پرداخته‌اند .هرچند که درمیان اندیشمندان اتفاق نظر وجود ندارد وهریک از دیدگاه خود اندیشه‌های خود را ابراز داشته‌اند. علاوه برتوضیحات کامل وبیان دیدگاه‌های مختلف نظریه پردازان پست مدرن به بررسی وتجزیه وتحلیل ویژگی‌های پست مدرن درکتاب‌های حسین سنا پور پرداخته‌ایم. و سعی شده است تک تک ویژگی‌هایی که در آثار این نویسنده‌ی توانا نمود یافته اس ...

دو مفهوم سوژه و انقلاب از کلیدی ترین مفاهیم موجود در فلسف? سیاسی معاصر می باشند که بخش اعظمی از مجادلات مابین مکاتب فکری قرن بیستم حول محوریت این مفاهیم شکل گرفته اند. تفاوت در تلقی از رابط? سوژه با ابژه و ارتباط آن با عمل سیاسی رادیکال )انقلاب( از جمل? مهمترین این اختلافات است. از سوی دیگر، سه جریان بارز و پراهمیت گفتمان انتقادی فلسف? سیاسی معاصر عبارتند از مکتب فرانکفورت، پست مدرنیسم و چپ متأخر، که به واکاوی و مقایس? دیدگاه این جریانات با تکیه بر آراء سه اندیشمند برجسته آنه ...

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) که به حق عنوان معجزه دوران معاصر را به خود اختصاص داد، در شرایطی محقق گردید که کمتر کسی اعم از اندیشمندان حوزه سیاست و علوم اجتماعی یا تحلیل‌گران و دیپلماتهای برجسته دنیا تصور چنین تحولی را قابل درک نمی‌پنداشتند. پدیده‌ای غیرقابل تصور و غیرقابل پیش‌بینی و کنترل. انقلابی که ابتناء آن بر احیاء و شکل‌گیری مجدد گفتمانی قدرتمند و رو به توسعه را در پی داشت و آن گفتمانی دینی و الهی را بنیان نهاد. در شرایطی که نظام سلطه تحت سیطره و گفتمان ...

ژان بودریار، اندیشمند معاصر، به هنر پست مدرن و لوازم آن در آثارش، به شکل گفتارهایی پراکنده پرداخته و نشان داده است که چطور این مفهوم از حوزه ای مستقل و متعلق به طبقه ای خاص، وارد گفتمانی می شود که باید از نتایج رویکرهای سیاسی، اقتصادی، رسانه ای، و مد....کسب هویت کند، همین شیوه گویای این نکته است که تحلیل هنر معاصر بدون متن موجود و مسائل پیرامون آن بی معنا است، وضعیت جدید نیازمند اغوای مخاطبانی است تا نقش های مصرف کننده و تماشاچی صرف را بی نقص ایفا کنند، این اندیشمند بیان می ...

در این پژوهش، بر اساس مشاهده نشانه‌هایی مشترک، وجود ارتباط میان سرچشمه‌های مضمونی-محتوایـی ویدئوموسیقی‌ها با جنبه‌هایی از مباحث فکریِ جنبشِ سوررئالیسم مفروض گرفته شد و پرسش اصلی تحقیق بر شیوه‌های دسته‌بنـدی این جنبه‌ها و چگونگی تاثیر آنها بر ویدئو موسیقی‌های سه دهه اخیـر قرار گرفت. پس از کاوشی نسبتا مفصل در جزئیات اندیـشه و روش‌های کاریِ جنبـش سوررئالیـسم و گستـرش مفاهیمِ حاصل شده آن با ویژگی‌های عصر پست مدرن، بنا بر تحلیل‌های نظری به ریشه‌یابی بنیـان‌های شکلی و محتواییِ ...