عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«یادگیری در طول زندگی» مستلزم توجه و شناسایی فرایند جدیدی از آموزش دانش آموزان با رویکرد آموزش مادام العمر می باشد لذا در این تحقیق درصدد بر آمدیم با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان سیستم آموزشی به این سوال اصلی پاسخ دهیم : با توجه به تغییر و تحولات پرشتاب پیش رو ، آموزش باید از چه فرایندی برخوردار گردد ؟ در این بررسی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد، ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ایکه روایی آن به وسیله متخصصان و کارشناسان امر آم ...

از دیدگاه سازایی‌گری، کانون کنش آموختن آموزنده است و هرگونه تلاشی برای بهبود این کنش نیازمند آن است که دربرگیرنده‌ی آموزنده هم باشد زیرا ویژه‌گی‌های آموزنده‌گان زمینه‌ساز برخی کاستی‌ها و راستی‌های فرایند آموختن می‌شوند. یکی از این ویژه‌گی‌ها بازخورد ایشان به کنش آموختن و یکی از این کاستی‌ها دچاره (عارضه)‌ی فرسوده‌گی‌ی آموزشی است که در پی‌ی افزایش فشارهای روان‌تنی‌ای که در فرایند آموزش بر آموزنده می‌آیند پدید می‌آید. این فشارها پدیدآورنده‌های برون‌بنیاد و درون‌بنیاد چندی می‌ت ...

پژوهش حاضر، به منظور طراحي الگوي مطلوب آموزش علوم پايه پنجم ابتدايي بر اساس رويکرد سازنده گرايي اجتماعي و نيز توليد نرم افزار چند رسانه اي مناسب براي آن انجام شده است.لذا، پژوهش داراي دو بخش است:اول بخش نظري و دوم بخش نيمه تجربي.سوال اصلي تحقيق در بخش نظري عبارت بوده از «الگوي آموزش علوم مبتني بر رويکرد سازنده گرايي اجتماعي، براي پايه پنجم ابتدايي، از نظر اهداف، اصول، روشها و ارزشيابي چه مشخصاتي دارد؟». براي رسيدن به پاسخ اين سوال، پژوهشگر از بين 25 الگوي مطرح در طراحي آموز ...

سازنده گرایی رویکردی است که در سال های اخیر بسیار به آن توجه شده است و در آموزش و پرورش نیز نقش بسزایی دارد. یادگیری در این رویکرد از طریق تجربه ی مستقل دانش آموزان حاصل می شود و لذا برای فعالیت و تجربه شخصی دانش آموز اهمیت خاصی قائل است. از این رو تاثیر این رویکرد در یادگیری و به تبع آن در تدریس بسیار مهم تلقی می شود.هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان گرایش دبیران متوسطه شهر بیجار به رویکرد سازنده گرایی در آموزش است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسطه شهر بیجار که شامل 170 نف ...

نخستین بار هاوارد گاردنر در سال 1983 م، در کتاب چهارچوب‌های ذهن نظریه هوش‌های چندگانه را مطرح کرد. این نظریه، شیوه‌هایی جدید از آموزش را برای اصحاب تعلیم و تربیت به ارمغان آورد. این نظریه با رد نظریه غالب درباره‌ی هوش و با معرفی انواع هوش توانست یکی از عرصه‌های جدی تفاوت‌های فردی، که نقشی اثر گذار بر غایات و فرایند تعلیم و تربیت دارد را مورد توجه قرار دهد. در این پژوهش سعی شده است که با به‌کارگیری روش‌های تدریس مبتنی بر هوش جنبشی نظریه گاردنر میزان تأثیر این شیوه را بر یادگیر ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با فرایند یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع پایه ششم ابتدائی نواحی 4 گانه شهرستان کرج در سال 92-91 بوده است. روش تحقیق از لحاظ نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. در خصوص روائی پرسشنامه از نظرات متخصصین استفاده شده و پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 0/86 محاسبه شد. جامعه آماری مورد نظر دانش-آموزان دختر پایه ششم ابتدائی نواحی 4 ‌گانه شهرستان کرج و نمونه آماری مورد نظر 348 نفر بودند. جهت گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق س ...

بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری و ارائه پیشنهادات و راهبردهای علمی و کاربردی در زمینه رفع موانع و محدودیت های موجود در زمینه رفع تنگناهای موجود در راه بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه شهرستان تالش است که تعداد 200 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش های تصادفی ساده ، انتخاب شده اند . روش پژوهش در این تحقیق توصیفی و پیمایشی است. به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر ...

ملاصدرا دیدگاه ویژه ای نسبت به انسان و تعلیم و تربیت دارد. به همين منظور مطالعه آثار وي می تواند پاسخگوی بسیاری از مسایل تعليم و تربيت در جهان امروز و بويژه در كشورمان باشد. در اين پژوهش، كوشش شده است تا به پنج پرسش ويژه مبتني بر شناسايي مباني، اصول، اهداف، محتوا و روش هاي تعليم و تربيت از ديدگاه ملاصدرا پرداخته شود. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز، از روش مطالعه اسنادي توصيفي ـ تحليلي بر اساس مراجعه به آثار و تأليفات ملاصدرا و همچنين كتاب ها و مقالات مرتبط با نظريات اين ...

دانش اقسام گوناگون دارد و راه‌های تفکر در مورد اقسام دانش نیز متفاوت است، پس بنابراین نه یک راه ثابت برای یادگیری امور مختلف وجود دارد و نه نتیجه آموزش برای هر یک از یادگیرندگان یکسان می باشد. برای آموزش موثر و مفید بایستی طراحی کرد و به آموزش به صورت سیستماتیک برخورد نمود. لذا شیوه‌های طراحی موقعیت‌های یاددهی _ یادگیری متفاوت در موضوعات گوناگون می‌تواند پاسخگوی پرورش تفکر در زمینه‌های گوناگون باشد. از این رو بهره‌گیری از رویکردهای مختلف طراحی آموزشی از جمله راه کارهایی است ک ...