عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از میان سه فرانقش مطرح در «دستور نقش‌گرای نظام‌مند» هلیدی، فرانقش متنی به بررسی شیوه سازمان‌دهی پیام در متن می‌پردازد. از جمله مباحث مطرح در این فرانقش، ساخت مبتدایی است که به ساختمان بند و نحوه سازمان‌بندی عناصر موجود در آن می‌پردازد. براساس مبانی مطرح در ساخت مبتدایی نحوه چینش عناصر موجود در بند در معنای آن موثر است. به‌عبارت دیگر، تفاوت در شیوه بیان بی‌دلیل نیست. بر این اساس، می‌توان گفت توجه به ساخت مبتدایی هنگام ترجمه از زبانی به زبان دیگر حائز اهمیت است؛ زیرا بخشی ا ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازوکار معناپردازی در بسته بندی کا‌لاها به مطا‌لعه فرآیندهای معناپردازی هم‌چون استعاره می‌پردازد و نیز تبلور فرآیندهای اندیشگانی، بینامتنی و فردی را بررسی می‌کند. برچسب کالا به عنوان یک متن چندلایه به شیوه‌های گوناگون سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام دارد و آن‌چه مهم است شیوه برقراری ارتباط میان مخاطب (مصرف کننده) و برچسب کالا به عنوان شناسنامه محصول است. شاید اگر معنای مورد نظر یک برچسب را پیامی بدانیم استعاره می‌تواند مجرایی باشد که در بستر طرح ...

هرچیزی که گفته می‌شود یا نوشته می‌شود، با یک نگاه ایدئولوژیک تولید شده ‌است. در واقع زبان دائما انعکاس‌دهنده‌ی ایدئولوژی و تفکر گوینده یا نویسنده است و تمام چیزهایی که می-گوییم یا می‌نویسیم درون ساختار زبانی خود دربردارنده‌ی باورها و نوعی نگاه ایدئولوژیک خاص است. رسانه‌ها و بخصوص مطبوعات از این خاصیت زبان برای تولید و القای ایدئولوژی مورد نظر خود روی افراد جامعه استفاده می‌نمایند. اما این انتقال و القای ایدئولوژی در لایه‌های زیرین زبان و به ‌صورت پنهان صورت می‌گیرد. از ه ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی انسجام واژگانی در کتاب‌های داستان‌ تألیفی و ترجم? دو گروه سنی «الف» و «ب» بر اساس نظری? نقش‌گرای سیستمیک هلیدی بود. پیکر? این مطالعه در مجموع 64 کتاب داستان بود که برای هر گروه سنی در هر طبق? تألیف و ترجمه، 16 کتاب انتخاب شد. عناصر انسجام واژگانی بر اساس مدل هلیدی و حسن (1976)، در حدود 15000 جمله شمارش شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.انواع انسجام واژگانی در کتاب-های داستان به کار رفته بود. در هر گروه سنی، بالاترین بسامد توزیع را در هر دو دسته کتاب‌های داست ...