عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 105

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به منظور پی بردن به اهمیت تشکیل ریشه در ریزازدیادی گونه های گیاهی و نقش این ریشه ها در برخی اعمال فیزیولوژیکی بویژه در مرحله سازگاری و انتقال به محیط خارج از شیشه، مطالعاتی بر روی گیاهچه های آلوکک انجام گرفت. این گیاهچه ها در سه شرایط رشدی مختلف و به صورت ریشه دار یا بدون ریشه از لحاظ بعضی از شاخصه های فیزیولوژیکی مثل فتوسنتز و روابط آب مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در شرایط درون شیشه ای وجود یا عدم وجود ریشه نقش چندانی در میزان توانایی فتوسن ...
نمایه ها:
ریشه | 
آلوکک | 
گیاه | 

به منظور تعیین الگوی رشد گندم رقم فلات و شناخت تحولات در طول دوره رشد و نمو آن، روند تجمع ماده خشک (مواد حاصل از فتوسنتز) در اجزاء گیاه، و شاخص سطح برگ در چهار تاریخ کاشت (از 15 آبان 1373 به فاصله 30 روز)، در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز، بررسی گردید. تاریخ‌های کاشت ، شرایط متفاوتی برای مراحل فنولوژیک نمو بوجود آورد. تاخیر در کاشت ، مراحل رشد و نمو را تسریع و دوام آنها را کم کرد. در تاریخ‌های کاشت اول و دوم شاخص سطح بر ...

بررسی همدوسی و در‌هم‌تنیدگی کوانتومی در پدیده فتوسنتز در این بررسی سعی شده است که همدوسی و درهم‌تنیدگی در فرآیند فتوسنتز مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور پس از بررسی فرآیند فتوسنتز و ساختار موجودات فتوسنتز کننده مبحث کوانتومی را وارد نموده تا بتوانیم این فرآیند زیستی را از نظر کوانتومی مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا سعی شده است که با معرفی مدل‌هایی که اینگونه سیستم‌ها را بررسی می‌کنند آشنا شویم. در ابتدا دو کروموفور با جفت شدگی J0 را در نظر گرفته و همدوسی و درهم‌تنیدگی ...
نمایه ها:

در چند دههء اخیر، الکتریسیته به عنوان ابزاری جهت مطالعات زیستی مورد استفاده واقع شده است . در پژوهش حاضر، اثر جریان الکتریسیته بر تبادلات گازی فتوسنتز مورد بررسی قرار گرفته است . تبادل CO2، توسط آنالیزور گازی مادون قرمز(IRGA) و تبادل O2 به وسیلهء اکسیژن‌سنج (Dissolved O2 Meter) اندازه‌گیری شده، و مطالعات یاد شده در مورد سه نمونهء Cladophora Sp. Zannichellia palustris و قطعات کلروپلاستی جدا شده از برگ چغندرقند (Beta Vulgaris L.) انجام گرفته است . تیمار الکتریکی با اختلاف پتانس ...

عکس‌العمل پسته رقم کرمان به تنش آب مشابه خصوصیات سایر گیاهان خشکی پسند است . گرچه فتوسنتز با کاهش پتانسیل آب برگ کم می‌شود ولی گیاهان تا رسیدن آب برگ تا حد 5 - مگاپاسکال (Mpa) به فتوسنتز خود ادامه می‌دهند. بعضی اندازه‌گیریها در مورد آماس نشان داد که تا حد خیلی پایین پتانسیل آب برگ این حالت آماس حفظ می‌شود که در میان درختان چوبی پدیده نادری است . به هر حال در مقادیر پایین‌تر از پتانسیل آب برگ گیاهان در استفاده از آب خود بازده کمتری دارند. شوری تا حد 225 میلی‌مولار (mM) از یون ...
نمایه ها:
شوری | 

تغییرات در تبادلات گازی در غلظت داخلی (CI)CO2 در برگهای با سنین مختلف و تحت شرایط متفاوت تنش آبی و مراحل مختلف رشد در گیاه گندم مطالع شد. با پیشرفت تنش خشکی فتوسنتز خالص (Pn) و هدایت روزانه‌ای (gs) شروع به کاهش نموده در مرحله پیش پژمردگی به طور معنی‌داری از مقادیر کنترل کمتر شدند و در مرحله پژمردگی قابل رویت به صفر رسیدند. پس از آبیاری گیاهان درجات متفاوتی از ترمیم، براساس سن برگ و درجه تنش آبی، مشاهده گردید. ci در گیاهان تحت تنش ابتدا یک کاهش جزئی در مرحله پیش پژمردگی نشان د ...

اثرات رشد چهار سطح شوری (50، 100 و 150 میلی مول کلرید سدیم) در رشد، فتوسنتز و روابط ابی سه گونه مرتعی، چچم ریشکدار Lolium Multiflorum چچم پایا L. perenne و فستوک Festuca arundinacea ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت زیادی از لحاظ مقاومت به شوری بین گونه فستوک با گونه‌های چچم وجود دارد و گونه فستوک توانایی قابل توجهی برای پایداری در محیط شور را دارد. کلرید سدیم کاهش شدیدی را در وزن خشک فتوسنتز گونه‌های چچم تحمیل می‌کند، در حالی که گونه فستوک چنین کاهش شدیدی را نشان نمی‌ده ...

سندسموس از جمله جلبکهای سبزمی‌باشد که اغلب در آبهای شیرین زندگی می‌کند. این جلبک از نظر کاربردی اهمیت بسزایی داشته و مصارف گوناگونی ازنظر غذایی، کشاورزی، تولید ویتامین و سایر جنبه‌های کاربردی دارد. به همین منظور کشت انبوه این جلبک در ممالک‌گوناگون انجام می‌پذیرد. در پژوهش حاضر تاثیر عامل روشنایی برروی رشد و فتوسنتز جلبک سندسموس بررسی شده‌است . ابتدا گونه Scenedesmus brevispina به منظور انجام آزمایشهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی از آبگیرهای داخلی شناسایی و جمع‌آوری شد. سپس از طری ...

هدف از اجرای طرح حاضر بررسی مسائل مربوط به فتوسنتز و رشد گیاه برگ نو در ارتباط با آثار عوامل محیطی و آثار ناشی از تغییر عوامل محیطی است تا با اطلاعات تجربی بدست آمده بهتر بتوان شرایط کشت و داشت این گیاه را فراهم ساخت . ...
نمایه ها:
گیاه |